Formulář E 301 / U1

Od 1. května 2010 je v platnosti nový formulář U1, který nahradil původní formulář E 301.

Formulář U1 je potvrzení období, která mají být zohledněná při přiznávání podpory v nezaměstnanosti. Formulář U1 vám vystavuje úřad státu, ve kterém jste pracovali.

K čemu slouží formulář U1?

Pokud jste v ČR nebyli zaměstnáni minimálně jeden rok, to znamená, že jste nedosáhli minimální stanovenou délku důchodového pojištění (1 rok), zohlední se doba zaměstnání v jiném státě Evropské unie. Formulář U1 slouží tedy jako doklad o období, během kterého jste v zahraničí pracovali a odváděli státem předepsané dávky.

Jaké jsou podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti?

V ČR vám vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti v případě, že:

  1. jste v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání.
  2. jste byli v rozhodném období (poslední 2 roky před registrací na úřadu práce) zaměstnaní nebo jste vykonávali jinou výdělečnou činnost, a tím jste získali dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.
  3. po dobu 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání s vámi nebyl ukončen pracovní poměr kvůli závažnému porušení pracovní kázně.

Jaké jsou další skutečnosti týkající se podpory v nezaměstnanosti?

  • Do předchozího zaměstnání se vám v ČR počítá i náhradní doba zaměstnání, jako např. pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do 4 let, výkon dlouhodobé dobrovolnické služby, péče o osobu, která je považována za závislou na pomoci jiné osoby a doba výkonu veřejné služby.
  • Výši podpory v nezaměstnanosti ovlivňuje do zásadní míry váš předchozí příjem. Pokud jej však z různých příčin nemůžete zdokladovat, i tak máte nárok na podporu v nezaměstnanosti podle zvláštního předpisu.
  • Délka podpory v nezaměstnanosti je závislá na věku žadatele. Do 50 let je to 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.
  • Podpora se počítá z čisté průměrné měsíční mzdy a je závislá na způsobu ukončení předchozího zaměstnání, výše odstupného a věku. V prvních dvou měsících podpory vám náleží 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbytek podpůrčí doby 45 % průměrné čisté mzdy z předchozího zaměstnání. Podporu ve výši 45 % průměrné čisté mzdy po celou dobu trvání podpory získáte, pokud jste ukončili předchozí zaměstnání bez vážného důvodu nebo dohodou se zaměstnavatelem.

TIP

TJ-Legal získá váš formulář U1 v průměru od dvou do tří měsíců.