Podmienky zasielania newslettra a informácií o akciách

1. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, DIČ: 2022987791, IČ DPH: SK2022987791, so sídlom Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 22687/P (ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare), je prevádzkovateľ webstránky na webovom sídle: www.tj-legal.sk (v texte aj len ako „webstránka“ v príslušnom gramatickom tvare).

2. Za účelom poskytovania informácií o spoločnosti, službách poskytovaných spoločnosťou, obchodnom – marketingových akciách spoločnosti a iných informácií obdobného charakteru Vám môže spoločnosť s vašim predchádzajúcim súhlasom zasielať newsletter elektronicky prostredníctvom e-mailu.

3. Pre účely zasielania informácií podľa bodu 2. je potrebný váš súhlas v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z. z., ktorý môžete spoločnosti udeliť:

3.1. Označením možnosti v rámci objednávkového formulára, ktorý je umiestnený na webstránke,

3.2. Zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu kontakt@tj-legal.com.

4. V prípade, ak ste spoločnosti udelili súhlas so zasielaním informácií a tento chcete odvolať, je možné tak urobiť:

4.1. V nastaveniach Vášho používateľského účtu na webstránke,

4.2. Zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu kontakt@tj-legal.com.

5. Po spracovaní odvolania vášho súhlasu podľa bodu 4. spoločnosťou vám nebudú zasielané informácie podľa bodu 2. týchto podmienok.

6. Vaše osobné údaje (e-mailovú adresu) poskytnuté pre účely zasielania newslettra spracúvame v súlade s podmienkami ochrany a spracúvania osobných údajov.

7. V prípade otázok ohľadom zasielania informácií podľa bodu 2. nás môžete kontaktovať telefonicky: 051 321 5211 alebo e-mailom: kontakt@tj-legal.com.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)