Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web

Poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

Podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 4

(6) Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný

  • a) poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a
  • b) vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa písmena a).

V zmysle vyššie uvedeného udeľujem spoločnosti TJ- Legal, s.r.o. výslovný súhlas so začatím poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a súčasne vyhlasujem, že som bol riadne poučený, že udelením tohto súhlasu strácam ako spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 4 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)