Ochrana osobných údajov

1.

Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o., so sídlom Hlavná 133, 080 01 Prešov, IČO: 45 447 292 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 22687/P (ďalej len „TJ-Legal“), spracúva osobné údaje podľa zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a smernice 95/46/EHS, a to výlučne len na základe a v medziach platných právnych predpisov.

2.

TJ-Legal spracúva výlučne nasledovné osobné údaje zákazníkov, resp. užívateľov služieb poskytovaných spoločnosťou TJ-Legal (ďalej len „klient“), ktoré klient dobrovoľne poskytuje spoločnosti TJ-Legal na účely spracúvania: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, kontaktný e-mail, telefónne číslo, rodné číslo, rodinný stav, počet nezaopatrených detí, údaj o závislej činnosti, údaj o príjme, údaj o súkromnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení a ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na účely dodania príslušnej služby klientovi, a ktoré môžu v nadväznosti nato byť rozumne požadované spoločnosťou TJ-Legal za účelom dodania služieb v rámci produktového portfólia spoločnosti TJ-Legal (ďalej len „Osobné údaje“).

3.

TJ-Legal spracúva Osobné údaje za účelom poskytnutia služby / služieb zvolenej klientom v rámci aktuálneho produktového portfólia spoločnosti TJ-Legal, a to najmä: (i) asistencie pri vrátení daní zo závislej činnosti zo zahraničia, (ii) asistencie pri formulári U1, (iii) asistencie pri nárokoch na rodinné prídavky (tzv. „Kindergeld“) a (iv) asistencie pri žiadostiach vo vzťahu k fondom BUAK a SOKA BAU (ďalej len „Služba“), a to podľa zmluvy uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou TJ-Legal na účely plnenia tejto zmluvy. Takto získané Osobné údaje TJ-Legal používa na vyplnenie príslušných podaní a komunikáciu v mene klienta s prílušnými orgánmi, úradmi a inštitúciami na vyššie uvedený účel, za účelom dodania Služby. TJ-Legal získava osobné údaje výlučne na účel tu vymedzený alebo ustanovený všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovania Služby.

4.

TJ-Legal zabezpečuje, aby sa spracúvali len také Osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. TJ-Legal zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

5.

Klient poskytuje spoločnosti TJ-Legal súhlas s dobrovoľným spracúvaním Osobných údajov za účelom poskytnutia Služby online registráciou na portáli www.tj-legal.com, následným používaním Služby a poskytnutím Osobných údajov na účely použitia Služby.

6.

TJ-Legal zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu klienta počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmenej však po dobu jedného roka. TJ-Legal zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

7.

Klient môže kedykoľvek písomne požiadať TJ-Legal o likvidáciu Osobných údajov v informačných systémoch TJ-Legal, načo TJ-Legal bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov klienta. TJ-Legal o tom na požiadanie klienta vydá písomné potvrdenie na náklady klienta. V takom prípade však TJ-Legal neručí za riadne poskytnutie Služby a klient nemá nárok sa poskytnutia Služby domáhať.