Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov

I. Základné ustanovenia a výklad pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare), kde na jednej strane je spoločnosť TJ-Legal, s.r.o., IČO: 45 447 292, DIČ: 2022987791, IČ DPH: SK2022987791, so sídlom Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 22687/P, ako poskytovateľ služieb (ďalej len „poskytovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) a na strane druhej je objednávateľ (ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

Objednávateľom je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Fyzická osoba podnikateľ sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie objednávateľ pri registrácii alebo v objednávke služieb svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia tieto VOP.

Právne vzťahy poskytovateľa s objednávateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

II. Zmluva

1. Uzavretie zmluvy

1.1. Návrhom na uzavretie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby poskytovateľom na webovom sídle: www.tj-legal.com (v texte aj len ako „webstránka“ v príslušnom gramatickom tvare).    Zmluva vzniká a považuje sa za uzavretú odoslaním objednávky objednávajúcim a prijatím objednávky poskytovateľom. Prijatie objednávky poskytovateľ bezodkladne potvrdí objednávateľovi informatívnym emailom zaslaným na zadaný email objednávateľa, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv a má len informatívny charakter.
1.2. Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len na základe písomnej dohody strán alebo na základe dôvodov uvedených vo VOP a zákonných dôvodov.
1.3. Nevyhnutným predpokladom pre uzatvorenie zmluvy je oboznámenie sa a súhlas objednávateľa s aktuálnym cenníkom služieb poskytovateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VOP ako ich príloha. Aktuálny cenník služieb poskytovateľa je k dispozícii na webstránke poskytovateľa a taktiež je po odoslaní objednávky zaslaný objednávateľovi na ním zadanú emailovú adresu, čím je umožnená jeho archivácia a reprodukcia objednávateľom.
1.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť z dôvodov na strane poskytovateľa (vyťaženosť poskytovateľa, konflikt záujmov, zrejmá nemožnosť poskytnutia služieb a pod.), pričom o tejto skutočnosti je poskytovateľ povinný bezodkladne objednávateľa informovať emailom zaslaným na emailovú adresu uvedenú v objednávke. Zaslanie informačného emailu je zároveň odstúpením od zmluvy, čím sa zmluva zrušuje od počiatku.
1.5. Zmluva je poskytovateľom archivovaná po nevyhnutnú dobu podľa príslušných právnych predpisov a nie je prístupná tretím nezúčastneným osobám.
1.6. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
1.7. Objednávateľ má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.
1.8. Tieto VOP sú k dispozícii na webstránke poskytovateľa a taktiež sú po odoslaní objednávky zaslané objednávateľovi na ním zadanú emailovú adresu, čím je umožnená ich archivácia a reprodukcia objednávateľom.
1.9. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a sú závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa.
1.10. Objednávateľovi bude objednaná služba dodaná za cenu platnú podľa cenníka služieb pre podnikateľov v čase objednania.
1.11. Objednávateľ má možnosť sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a informáciou o DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v emaily potvrdzujúcom prijatie objednávky služieb.

2. Predmet zmluvy a jeho dodanie

2.1. Zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje, že objednávateľovi dodá služby podľa objednávky, ktorú zadal na webstránke a objednávateľ sa zaväzuje, že za dodané služby zaplatí poskytovateľovi odmenu podľa cenníka služieb, s ktorým bol vopred oboznámený a s týmto odoslaním objednávky súhlasil.
2.2. Rozsah a špecifikácia objednávaných služieb, ktoré dodá poskytovateľ objednávateľovi, je vždy uvedený v prehľade objednávky, ktorá je k dispozícii objednávateľovi pred záväzným odoslaním objednávky. Rozsah a špecifikácia objednaných služieb je vždy uvedená aj v potvrdzujúcom emaily po odoslaní objednávky, ktorý je zaslaný objednávateľovi na ním zadanú emailovú adresu v objednávke.
2.3. Služby dodávané poskytovateľom obvykle predstavujú najmä, no nielen, nasledovné úkony:

▪ analýza doručených dokumentov a predbežné posúdenie veci,
▪ konzultácia a poradenstvo v oblasti daní a daňovej legislatívy platnej v danej krajine príjmu,
▪ vedenie daňovej evidencie/jednoduchého účtovníctva/podvojného účtovníctva podľa slovenského právneho poriadku,
▪ vedenie personálnej agendy a spracovania miezd podľa slovenského právneho poriadku,
▪ vypracovanie účtovnej uzávierky a vypracovanie podkladov pre daňové priznanie podľa slovenského právneho poriadku,
▪ zastupovanie objednávateľa v konaniach pred tuzemským a zahraničným štátnym orgánom,
▪ vypracovanie a odoslanie dokumentácie požadovanej tuzemským alebo zahraničným štátnym orgánom alebo určenej zahraničnému orgánu (daňové priznanie, formuláre, oznámenia a iné dokumenty),
▪ komunikácia s tuzemským a zahraničným štátnym alebo iným orgánom nevyhnutná pre poskytnutie služby,
▪ iné úkony súvisiace s dosiahnutím predmetu a účelu zmluvy.

2.4. Ak objednávateľ prejaví záujem o poskytnutie aj iných služieb ako tých, ktoré ponúka poskytovateľ na webstránke, môže pristúpiť poskytovateľ k uzatvoreniu samostatnej zmluvy na služby, o ktoré má objednávateľ záujem a ktoré nemá možnosť si objednať prostredníctvom webstránky. V tomto prípade platia zmluvné dojednania uvedené v samostatnej zmluve.
2.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť objednávateľovi službu napriek objednávke služby v prípade, ak eviduje voči objednávateľovi neuhradenú pohľadávku alebo iné záväzky objednávateľa voči poskytovateľovi, s čím objednávateľ vyslovene súhlasí.

3. Cena za služby a spôsob fakturácie

3.1. Objednané služby sú dodávané zo strany poskytovateľa za odplatu, vždy podľa cenníka služieb platného v čase vytvorenia a odoslania objednávky.
3.2. Ceny za služby sú v cenníku uvedené v mene Euro (€), vždy s informáciou o DPH. V cene za služby nie sú zahrnuté náklady objednávateľa na poštové a prepravné služby v súvislosti so zaslaním dokumentov poskytovateľovi.
3.3. Odmena za poskytnuté služby bude objednávateľovi fakturovaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca za všetky služby poskytnuté objednávateľovi v danom kalendárnom mesiaci s výnimkou prípadov podľa bodu 3.4. a 3.5.. V prípade ak poskytnuté služby budú dodané skôr, ako uplynie kalendárny mesiac, je poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru za služby ihneď po ich dodaní. Poskytovateľ môže upraviť deň vystavenia faktúry podľa druhu služby odlišne od predchádzajúcich viet (napríklad odmena bude fakturovaná kvartálne alebo pred poskytnutím služby a pod.).
3.4. Pri službe vrátenia daní poskytovateľ vystaví faktúru na poplatok za službu po prijatí vrátenej dane objednávateľom. Objednávateľ je za týmto účelom povinný informovať poskytovateľa o prijatí dane najneskôr do 2 týždňov od jej prijatia.
3.5. Pri službe „prídavky“ poskytovateľ vystaví faktúru na poplatok za službu pred podaním žiadosti o poskytnutie prídavkov na príslušný úrad.
3.6. Splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa jej vystavenia. Deň vystavenia faktúry je zároveň dňom jej odoslania automatizovaným systémom.
3.7. Poskytovateľ bude vystavovať faktúry za služby elektronicky a zasielať ich na e-mailovú adresu zadanú objednávateľom v objednávke služieb (ďalej len „kontaktný e-mail“).
3.8. Elektronická faktúra je daňovým dokladom a považuje sa za doručenú dňom jej odoslania na kontaktný e-mail objednávateľa, preto je v záujme objednávateľa, aby včas informoval poskytovateľa o každej zmene kontaktného e-mailu.
3.9. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akýkoľvek únik informácii z kontaktného e-mailu objednávateľa, ani za poškodenie alebo neúplnosť údajov na faktúre spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet.
3.10. Z objektívnych dôvodov na strane objednávateľa môže poskytovateľ vo výnimočných prípadoch osobitne dohodnúť podmienky doručovania faktúr poštou.
3.11. V prípade porušenia záväzku objednávateľa uhradiť faktúru riadne a včas, má poskytovateľ nárok na jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každú riadne alebo včas neuhradenú faktúru. Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní od doručenia písomnej výzvy na jej úhradu objednávateľovi. Za písomné upozornenie sa považuje tiež odoslanie upozornenia na kontaktný e-mail objednávateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť objednávateľa uhradiť omeškanú platbu faktúry za dodané služby ani nárok poskytovateľa na náhradu škody, ktorá mu neuhradením faktúry vznikne.
3.12. V prípade porušenia záväzku objednávateľa uhradiť faktúru riadne a včas má poskytovateľ nárok na úrok vo výške 0,1 % denne z omeškanej sumy až do jej zaplatenia bez potreby zasielať samostatné oznámenie o jeho vzniku.
3.13. V prípade porušenia záväzku objednávateľa uhradiť faktúru riadne a včas má poskytovateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 20 % ročne z omeškanej sumy až do jej zaplatenia.
3.14. Poskytovateľ má nárok na odmenu aj v prípade, ak by zmluva zanikla podľa bodu 6. VOP a poskytovateľ do zániku tejto zmluvy vyvinul činnosti, na základe ktorých objednávateľ získal alebo mohol získať plnenie od správcu dane.

4. Zodpovednosť za škodu a jej náhrada

4.1. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ poskytuje len kvalifikovaný odhad (tzv. predbežnú kalkuláciu) predpokladaných finančných nárokov objednávateľa (ďalej len „kalkulácia“) voči príslušným štátnym orgánom a opačne, ktorý nie je a nemôže byť právne záväzný. Kvalifikovaný odhad je vykonaný prostredníctvom daňového softwaru, za ktorého výstupy nenesie poskytovateľ žiadnu právnu zodpovednosť. Poskytovateľ nezodpovedá za rozdiel medzi predbežnou kalkuláciou a výškou priznaného a vyplateného plnenia štátnym orgánom v prospech objednávateľa alebo vyrubeným dlžným nárokom štátneho orgánu v neprospech objednávateľa.
4.2. Ak po dodaní služieb poskytovateľom na základe vzniknutých alebo novozistených skutočností príslušný orgán zmení pôvodné rozhodnutie v prospech alebo neprospech objednávateľa, nemá táto skutočnosť za následok zmenu výšky pôvodne dohodnutej a fakturovanej odmeny, nakoľko ide o zistenia, ktoré neboli pri poskytovaní služieb poskytovateľovi ani príslušnému orgánu známe.
4.3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla ako rozdiel medzi predbežnou kalkuláciou a štátnym orgánom priznaným a vyplateným plnením v prospech objednávateľa alebo vyrubeným dlžným nárokom zo strany štátneho orgánu v neprospech objednávateľa.
4.4. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností poskytovateľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol objednávateľ povinný.
4.5. Nenahrádza sa ušlý zisk a škoda, ktorá prevyšuje škodu, ktorú povinná strana, v čase vzniku záväzkového vzťahu ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti, predvídala alebo ktorú bolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase povinná strana poznala alebo mala poznať pri obvyklej starostlivosti.
4.6. Ak poškodená strana odstúpila pri porušení zmluvnej povinnosti druhej strany od zmluvy, nemá nárok na náhradu škody, ktorá vznikla tým, že nevyužila včas možnosť uzavrieť náhradnú zmluvu na účel, na ktorý mala slúžiť zmluva, od ktorej poškodená strana odstúpila.
4.7. Poškodená strana nemôže požadovať náhradu zisku dosahovaného spravidla v poctivom obchodnom styku za podmienok obdobných podmienkam porušenej zmluvy v okruhu podnikania, v ktorom podniká namiesto skutočne ušlého zisku.
4.8. V prípade, ak poskytovateľovi bráni v riadnom a včasnom poskytnutí služby objednávateľovi vyššia moc, ktorá zahŕňa najmä, no nielen, šírenie ochorenia či iných nákazlivých chorôb vrátane prijatia karanténnych opatrení orgánmi štátu, miestnej alebo regionálnej samosprávy, nezodpovedá poskytovateľ za škodu ani za ušlý zisk, ktoré objednávateľovi z týchto dôvodov vznikli alebo mohli vzniknúť.

5. Všeobecné ustanovenia

5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa zmluvy riadne, včas a v profesionálnej kvalite. Objednávateľ berie na vedomie, že splnenie tohto záväzku poskytovateľa je závislé aj od splnenia povinností objednávateľa uvedených vo VOP.
5.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť úplne a pravdivo poskytovateľovi všetky požadované informácie a údaje potrebné pre riadne a včasné poskytnutie služieb.
5.3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, správnosť a včasnosť dodania dokladov, informácií a údajov poskytnutých poskytovateľovi. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si za týmto účelom vzájomnú súčinnosť. Pri porušení povinností objednávateľa podľa tohto bodu poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú objednávateľovi.
5.4. Neposkytnutie požadovanej súčinnosti zo strany objednávateľa má za následok predĺženie času spracovania objednanej služby. Za prípadné nedodržanie termínov či vznik škody z týchto dôvodov poskytovateľ nezodpovedá.
5.5. Ak je splnenie predmetu zmluvy zo strany poskytovateľa závislé od poskytnutia súčinnosti objednávateľom, nie je poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, ak objednávateľ neposkytol poskytovateľovi súčinnosť úplne, správne a včas.
5.6. Za poskytnutie súčinnosti objednávateľom sa rozumie najmä: poskytnutie dokumentov (účtovné doklady objednávateľa, plnomocenstvo, súhlas zodpovedného zástupcu, vyhlásenie o oprávnení poskytnúť osobné údaje tretej osoby a pod.) a informácií vyžiadaných poskytovateľom, ktoré tento potrebuje pre správne dodanie objednaných služieb podľa zmluvy.
5.7. Na žiadosť poskytovateľa je objednávateľ povinný doručiť ním požadované doklady v origináloch a v termíne určenom poskytovateľom. V prípade neposkytnutia originálov požadovaných dokumentov riadne a včas sa považuje takáto skutočnosť za neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa.
5.8. Poskytovateľ určuje termín na doručenie požadovaných dokladov s ohľadom na zákonné lehoty pre spracovanie konkrétneho úkonu voči štátnemu alebo inému orgánu a časové a personálne možnosti poskytovateľa v danom období.
5.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že všetky doklady predkladané na zaúčtovanie budú úplné, formálne a vecne správne a doplnené o zákonom stanovené údaje (napr. doklady slúžiace pre účely DPH a pod.).
5.10. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o nedostatkoch a nesprávnostiach v ním odovzdaných dokladoch, pokiaľ mu hrozí vznik škody. Za týmto účelom je objednávateľ povinný odstrániť zistené nedostatky v lehote určenej poskytovateľom. Pokiaľ objednávateľ oznámené nedostatky v lehote určenej poskytovateľom neodstráni, nezodpovedá poskytovateľ za prípadný vznik škody.
5.11. Poskytovateľ sa zaväzuje originály dokladov doručených objednávateľom starostlivo uchovávať po dobu uplynutia lehoty vo výzve na vyzdvihnutie dokladov podľa bodu 5.12. VOP. Prvá veta tohto bodu sa nevzťahuje na fotokópie doručených dokumentov. Poskytovateľ nie je povinný odovzdať objednávateľovi na jeho žiadosť dokumenty, ktoré mu objednávateľ podľa týchto VOP odovzdal a to až do času, než objednávateľ uhradí všetky svoje záväzky voči poskytovateľovi vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, ktorý spolu uzavreli podľa týchto VOP, s čím objednávateľ vyslovene súhlasí.
5.12. Objednávateľ je povinný na výzvu poskytovateľa zabezpečiť fyzické prevzatie svojich dokumentov odovzdaných poskytovateľovi. Na žiadosť objednávateľa sa môže poskytovateľ s objednávateľom dohodnúť na inom spôsobe odovzdania dokumentov. V tom prípade berie objednávateľ na vedomie, že je povinný uhradiť poskytovateľovi náklady, ktoré mu zmenou spôsobu odovzdania dokumentov vzniknú.
5.13. Objednávateľ berie na vedomie, že neprevzatím dokladov do 3 pracovných dní po výzve poskytovateľa mu budú tieto dokumenty zaslané na adresu uvedenú v objednávke prostredníctvom kuriérskej služby na jeho náklady. Pokiaľ objednávateľ takto odoslanú zásielku neprevezme alebo odmietne prevziať, bude zásielka uložená v sklade kuriérskej služby. Objednávateľ si môže zásielku prevziať do šiestich mesiacov od jej uloženia. Ak nedôjde k jej prevzatiu, zásielka bude zničená podľa zákona 324/2011 Z. z. o poštových službách. Objednávateľ berie na vedomie, že v takomto prípade poruší svoju povinnosť uchovávať účtovníctvo po dobu 10 rokov podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
5.14. Miestom poskytnutia služby je sídlo alebo iné priestory poskytovateľa.
5.15. Poskytovateľ sa pri poskytovaní služieb na základe objednávky objednávateľa riadi pokynmi objednávateľa. Ak poskytovateľ dospeje k záveru, že pokyn objednávateľa je nesprávny, nevykonateľný alebo v rozpore so záujmami objednávateľa, alebo má iné vady, upozorní na túto skutočnosť objednávateľa. Pokiaľ objednávateľ bude trvať na splnení takého pokynu, poskytovateľ nezodpovedá za vzniknutú škodu.
5.16. Poskytovateľ nie je povinný postupovať podľa pokynov objednávateľa, ak by tieto pokyny boli nemožné, v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo medzinárodnou Zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť aj vtedy, ak je to nevyhnuté, v záujme objednávateľa, a nemôže včas získať jeho súhlas.
5.17. Poskytovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za splnenie záväzku tretích osôb, najmä príslušného správcu dane, v súvislosti s ktorými vykonáva činnosti vedúce k naplneniu predmetu a účelu tejto zmluvy.
5.18. Ak je predmetom zmluvy poskytnutie služieb v súvislosti s plnením objednávateľovi zo zahraničia (prídavky na deti, vrátenie dane a pod.) je poskytovateľ oprávnený v žiadosti o vydanie takéhoto plnenia oprávnený uviesť číslo vlastného bankového účtu.
5.19. V prípade, že poskytovateľ v dôsledku svojej činnosti prijme plnenie pre objednávateľa od príslušného orgánu čiastočne alebo v celom rozsahu na vlastný účet, je povinný o tejto skutočnosti informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu písomne, elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa alebo telefonicky na telefónnom čísle objednávateľa.
5.20. Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí s tým, aby poskytovateľ jednostranne započítal svoje pohľadávky podľa bodu 3. VOP voči pohľadávke objednávateľa na vydanie plnenia podľa bodov 5.18. a 5.19. VOP.
5.21. Prijaté plnenie pre objednávateľa na účet poskytovateľa podľa bodov 5.18. a 5.19. VOP bude bez zbytočného odkladu prevedené na bankový účet určený objednávateľom alebo zaslaná prostredníctvom šeku, resp. poštovej poukážky na adresu objednávateľa. Právo poskytovateľa na započítanie podľa bodu 5.20. VOP týmto bodom nie je dotknuté. V prípade započítania podľa bodu 5.20. VOP poukáže poskytovateľ objednávateľovi zostávajúcu časť plnenia.
5.22. Poskytovateľ sa zaväzuje podávať objednávateľovi na jeho žiadosť správy o postupe plnenia obstarávanej záležitosti a previesť na objednávateľa získané plnenie, znížené o odmenu poskytovateľa, ktorú je poskytovateľ oprávnený takto započítať.
5.23. Po naplnení predmetu zmluvy, ak to povaha služieb pripúšťa, podá poskytovateľ objednávateľovi vyúčtovanie.

6. Trvanie zmluvy

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času dodania objednaných služieb. Zánikom zmluvy nezanikajú nároky poskytovateľa voči objednávateľovi z tejto zmluvy, najmä, nie však výlučne, nárok na odmenu, príslušenstvo a zmluvnú pokutu.
6.2. Zmluvu je možné pred dodaním objednaných služieb ukončiť:
6.2.1. dohodou zmluvných strán,
6.2.2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť doručením výpovede druhej zmluvnej strane.
6.2.3. odstúpením od zmluvy podľa bodu 1.4. VOP alebo z dôvodu podstatného porušenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou. Podstatným porušením zmluvnej povinnosti je najmä neuhradenie odmeny alebo sankcií podľa bodu 3. zmluvy, alebo neposkytnutie požadovanej súčinnosti objednávateľom, alebo uvedenie neúplných, nepravdivých údajov alebo informácií pri poskytovaní súčinnosti. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď je odstúpenie doručené druhej strane.

7. Mlčanlivosť

7.1. Všetky informácie a dokumenty získané počas alebo v súvislosti s plnením zmluvy sú dôverné a ich obsah podlieha mlčanlivosti oboch zmluvných strán. Pri porušení mlčanlivosti zodpovedá strana, ktorá mlčanlivosť porušila, za škodu, ktorá vznikla druhej zmluvnej strane.
7.2. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa pri poskytovaní služby dozvedel. Objednávateľ nesmie poskytnúť informácie alebo sprístupniť od poskytovateľa obdržané dokumenty tretej osobe (okrem osôb na to oprávnených zákonom ako orgánom činným v trestnom konaní, advokátom a pod.) spôsobom, ktorým by poškodzoval dobré meno poskytovateľa, zneužíval získané informácie alebo by sa ním vyzrádzalo obchodné tajomstvo alebo know-how poskytovateľa.

III. Kontaktné údaje

Objednávateľ má možnosť v prípade potreby kontaktovať poskytovateľa písomne, emailom, faxom alebo telefonicky:

TJ-Legal, s.r.o.
IČO: 45 447 292
DIČ: 2022987791
IČ DPH: SK2022987791
Hlavná 133, 080 01 Prešov, Slovenská republika,
Telefón: 051 321 5211
E-mail: [email protected]
Fax: 051 7495 301

IV. Zodpovednosť za vady

Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u poskytovateľa nároky zo zodpovednosti za vady dodaných služieb v súlade s Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky (zákon č. 513/1991 Zb.).

V. Podmienky ochrany a spracovávania osobných údajov

1. Podmienky ochrany a spracovávania osobných údajov nájdete tu: hypertextový odkaz
2. Súhlasom s týmito VOP objednávateľ prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu.

VI. Vyhlásenie o oprávnení poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby

1. V prípade, ak pri objednávaní služby alebo v priebehu jej poskytovania je potrebné, aby objednávateľ poskytol osobné údaje osoby, ktorej je zákonným zástupcom alebo je tu iný právny vzťah, na základe ktorého je potrebné jej údaje poskytnúť poskytovateľovi, je objednávateľ povinný pred ich poskytnutím učiniť Vyhlásenie o oprávnení poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, ktoré nájde tu: hypertextový odkaz
2. Súhlasom s týmito VOP objednávateľ prehlasuje, že učinil vyhlásenie podľa predchádzajúceho bodu.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Ak nastane zmena VOP alebo cenníka služieb, poskytovateľ o nej bezodkladne informuje objednávateľa zaslaním elektronickej správy na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
2. Oznámenia, upozornenia, výzvy, zmeny a výpovede zmluvy a iné úkony súvisiace so zmluvou sa doručujú poštou alebo prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávke, pričom oba spôsoby sú vo svojich účinkoch rovnocenné. Za deň doručenia emailu sa považuje deň jeho odoslania objednávateľovi na ním zadanú emailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke. Za deň doručenia poštovej zásielky sa v prípade jej neprevzatia považuje deň vrátenia poštovej zásielky zmluvnej strane, ktorá poštovú zásielku odosielala.
3. Tieto VOP sú platné a účinné od 01.07.2020. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP a cenník služieb. Z tohto dôvodu je objednávateľ povinný sa vždy pred objednaním služby oboznámiť a aktuálnym cenníkom služieb pre podnikateľov.

Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Nastavenia
OK
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)