Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Podmienky pri zamestnávaní zahraničných študentov

Čo robiť v prípade, ak sa o voľné pracovné miesto uchádza študent, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom? Ak pochádza z členskej krajiny EÚ, vzťahujú sa na neho tie isté predpisy ako na slovenských občanov.

Trocha zložitejšie je to, ak ide o občanov tretích krajín, napríklad Ukrajiny či Srbska. 

Vtedy musia totiž zamestnávatelia oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej už len úrad práce), že majú voľné pracovné miesto aspoň 15 dní pred podaním žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o povolenie na zamestnanie. Túto oznamovaciu povinnosť môžu vykonať osobne, písomne, telefonicky, elektronickou poštou alebo prostredníctvom web stránky istp.

Pri nahlasovaní je zamestnávateľ povinný uviesť, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny.

To však nie je všetko. Po oznámení voľného pracovného miesta príslušnému úradu práce začína plynúť dvadsaťdňová čakacia lehota, teda 20 pracovných dní, kedy o dané pracovné miesto môže prejaviť záujem slovenský občan alebo občan inej členskej krajiny EÚ. Príslušníci pochádzajúci z krajín EÚ a samozrejme slovenskí občania, majú totiž pri uchádzaní sa o voľné pracovné miesto prednosť pred záujemcami pochádzajúcimi z krajín tretích štátov.

V prípade, ak o dané voľné pracovné miesto neprejaví záujem slovenský občan a ani občan inej krajiny EÚ, môže zamestnávateľ na voľné pracovné miesto prijať aj štátneho príslušníka tretej krajiny, teda napríklad srbskú študentku alebo ukrajinského študenta.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)