Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zorgtoeslag – príspevok na holandské zdravotné poistenie

Pokiaľ pracujete alebo ste pracovali v Holandsku pre holandského zamestnávateľa, pravdepodobne viete o povinnom zdravotnom poistení v Holandsku. Viete však, že je možné a dokonca výhodné žiadať o príspevok na toto zdravotné poistenie?

Zdravotný príspevok Zorgtoeslag má charakter pomoci pre povinne poistených, ktorí nepresiahnu určitý príjem a hodnotu majetku. V roku 2019 je maximálna výška mesačného príspevku Zorgtoeslag až 99 € pre jednotlivca a až 192 € pre partnerské/manželské páry pracujúce v Holandsku.

Skutočná výška príspevku však závisí od hrubého príjmu žiadateľa, pričom platí, že čím vyšší príjem, tým nižší nárok na príspevok.

Podmienky nároku

Nárok na príspevok vzniká každému občanovi EÚ nad 18 rokov s holandským zdravotným poistením, ktorý:

  • nepresiahne určitý príjem – na rok 2019 platí horná hranica príjmu 29.562 € pre jednotlivca a 37.885 € pre pár, pričom do príjmu sa zahŕňa celosvetový príjem;
  • nevlastní majetok presahujúci určitú hranicu – na rok 2019 je horná hranica vlastníctva úspor, investícií a majetku 114.776 € pre jednotlivca a 145.136 € pre pár; o tomto údaji sa vydáva čestné vyhlásenie pri podaní samotnej žiadosti, nie je potrebné dokladovať ho;
  • k prvému dňu v mesiaci, za ktorý žiada zdravotný príspevok Zorgtoeslag, pracuje – všeobecným pravidlom pri uznávaní nároku na benefity v Holandsku (a zdravotný príspevok je jeden z benefitov) je, že k prvému dňu v mesiaci, za ktorý sa benefit žiada, žiadateľ pracoval; ak ste teda prvý deň v mesiaci napríklad na neplatenej dovolenke a na dočasnej pracovnej zmluve, nárok za daný mesiac vám nevznikne.

Prečo je výhodné požiadať o zdravotný príspevok?

Ide o nemalú finančnú pomoc.

Ak váš hrubý ročný príjem za rok 2019 nepresiahol 20.500 € a zdravotné poistenie trvalo celý rok, pomocou zdravotného príspevku si prilepšíte o 1.188 €.

Bude posudzovaný váš nárok na benefit kindgebonden budget.

Pokiaľ získate holandské rodinné prídavky a poberali ste aj zdravotný príspevok Zorgtoeslag, bude posudzovaný aj váš nárok na benefit Kindgebonden budget. Výška tohto benefitu je dokonca vyššia ako samotný zdravotný príspevok. Viac o benefite Kindgebonden budget sa dozviete na našom blogu.

Ako sa vyhnúť vracaniu časti príspevku?

  • Hoci je o zdravotný príspevok Zorgtoeslag možné požiadať hneď po začatí zamestnania, odporúčame oň žiadať až po skončení kalendárneho roku a to najneskôr do 1. septembra. Po skončení kalendárneho roka sú známe dosiahnuté príjmy za daný rok, a preto výška vyplateného príspevku jednorazovou sumou je tiež presná.
  • Ukončenie práce v Holandsku je potrebné nahlásiť úradu Belastingdienst. Pokiaľ zdravotný príspevok Zorgtoeslag poberáte mesačne (priebežne počas roka), ukončením zamestnania v Holandsku obyčajne zaniká aj zdravotné poistenie a teda nárok na zdravotný príspevok. Túto skutočnosť je potrebné úradu Belastingdienst nahlásiť. Inak hrozí, že vám bude vyplatených viac mesačných dávok, ktoré si neskôr úrad Belastingdienst bude žiadať vrátiť.
  • Rodinný status je dôležitý. Holandský systém benefitov je nastavený tak, že žiadateľ, ktorého rodinný stav je slobodný alebo slobodná (rozumie sa aj slobodný rodič), má nárok na vyššie sumy benefitov. Pokiaľ ste ženatý či vydatá, alebo máte dieťa s partnerom, s ktorým zdieľate domácnosť, ste považovaný za pár aj pri žiadostiach o rôzne sociálne príspevky (benefity). Benefit partnerstvo je potrebné registrovať, a to na holandských miestnych úradoch Gemeente alebo písomne cez príslušné formuláre od Belastingdienst. Podmienkou je, aby partner mal BSN číslo.

Ako si vyžiadať zdravotný príspevok Zorgtoeslag?

  • online cez DigiD kód v časti Mijn Toeslagen na webstránke Belastingdienst.nl, alebo
  • poštou; formuláre je potrebné vyžiadať telefonicky na 0800-0543 (z Holandska), prípadne na +31-555-385 385 zo zahraničia; tlačivá sú v holandčine

Viac informácií o zdravotnom príspevku Zorgtoeslag nájdete v našom blogu.

S vyžiadaním príspevku, registráciou benefit partnerstva, získaním BSN čísla a súvisiacim poradenstvom vám radi pomôžeme aj my. Stačí sa nám ozvať na www.tj-legal.com

Tento článok získal už 1 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)