Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako postupovať pri podaní žiadosti o nemeckú daňovú rezidenciu už počas roka 2018?

Ak chcete získať doklad o nemeckej daňovej rezidencii už počas roka 2018, podajte si čo najskôr po nástupe do zamestnania v Nemecku.

Žiadosť o zaradenie zamestnanca ako neobmedzene povinného odvádzať daň z príjmu podľa § 1 ods. 3, § 1 a EStG, po nemecky Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3, § 1a EStG.

Po podaní tejto žiadosti vám bude váš nemecký príjem počas roka 2018 zdaňovaný ako zamestnancovi neobmedzene povinnému odvádzať daň z príjmu, teda ako nemeckému daňovému rezidentovi. Na základe tejto skutočnosti vám potom nemecký daňový úrad vystaví potvrdenie o vašej nemeckej daňovej rezidencii už počas roka 2018, a tým pádom budete môcť napríklad aj nemeckému úradu príslušnému rozhodovať o nároku na prídavky na deti z Nemecka Familienkasse preukázať váš nárok na túto dávku aj počas roka 2018. Podaním tejto žiadosti sa však zároveň zaväzujete, že si za rok 2018 podáte nemecké daňové priznanie.

Samotný formulár žiadosti pozostáva z troch vyhotovení na troch listoch, pričom dve vyhotovenia sú v slovenskom jazyku a jedno v nemeckom. Formulár si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Ako postupujú ďalej zamestnanci zaradení do daňovej triedy I

  1. Vyplňte vo všetkých troch vyhotoveniach formulára údaje o žiadajúcej osobe v častiach A a B.
  2. V časti B uveďte predpokladanú hrubú mzdu za celý rok 2018.
  3. Podpíšte sa v časti Vyhlásenie na zadnej strane dokumentu na všetkých troch vyhotoveniach.
  4. Všetky tri vyplnené vyhotovenia formulára dajte v časti D potvrdiť na slovenskom daňovom úrade v mieste vášho trvalého bydliska. Jedno vyhotovenie si slovenský daňový úrad nechá, dve vyhotovenia – jedno v slovenčine a druhé v nemčine – vám vráti.
  5. Tieto dve vyhotovenia odovzdajte vášmu nemeckému zamestnávateľovi a požiadajte ho, aby ich odovzdal na príslušnom nemeckom daňovom úrade.

Ako postupujú ďalej zamestnanci, ktorí sú zaradení v daňovej triede III alebo žiadajú o zaradenie do daňovej triedy III

  1. Vyplňte vo všetkých troch vyhotoveniach formulára údaje o žiadajúcej osobe a o manželskom partnerovi v častiach A, B a C.
  2. V častiach B a C uveďte predpokladanú hrubú mzdu za celý rok 2018.
  3. Podpíšte sa vy a váš manželský partner v časti Vyhlásenie na zadnej strane dokumentu na všetkých troch vyhotoveniach.
  4. Všetky tri vyplnené vyhotovenia formulára dajte v časti D potvrdiť na slovenskom daňovom úrade v mieste vášho trvalého bydliska. Jedno vyhotovenie si slovenský daňový úrad nechá, dve vyhotovenia – jedno v slovenčine a druhé v nemčine – vám vráti.
  5. Tieto dve vyhotovenia odovzdajte vášmu nemeckému zamestnávateľovi a požiadajte ho, aby ich odovzdal na príslušnom nemeckom daňovom úrade.

 

Zdroj: Einkommensteuergesetz, Finanzamt

Tento článok získal už 1 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Nastavenia
OK
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)