Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Financovanie štúdia dieťaťa a nemecké daňové priznanie

Aby študujúce deti mali zabezpečené živobytie, rodičia ich často finančne podporujú. V normálnom prípade to funguje tak, že rodič prevedie mesačne na účet dieťaťa určitú sumu. Z nej potom dieťa uhrádza svoje výdavky.

Z praktického hľadiska to vyzerá ako najjednoduchší spôsob podpory študujúceho dieťaťa. Ale z daňového hľadiska to rozhodne nie je najlepšia cesta. Z viacerých dôvodov. Tým najhlavnejším je, že v takomto prípade sa finančná podpora dieťaťa uskutočňuje z už zdaneného príjmu rodičov. 

Ako podporiť svoje študujúce dieťa a zároveň usporiť na dani? V tomto článku sa dočítate, ako nemecký daňový úrad zvýhodňuje rodičov študujúcich detí.

1. Nezdaniteľné minimum na dieťa (Kinderfreibetrag)

Nezdaniteľné minimum na dieťa oslobodzuje určitú časť príjmu rodičov od dane. Aktuálne predstavuje sumu 4.788,00 eur a slúži na krytie existenčného minima dieťaťa. Nárok na nezdaniteľné minimum vzniká v mesiaci narodenia dieťaťa a trvá tak dlho, ako dlho trvajú podmienky na poberanie rodinných prídavkov (Kindergeld). Teda všeobecne do 18. roku veku dieťaťa, do 25. roku veku dieťaťa, keď dieťa študuje, alebo aj nad 25 rokov, keď je dieťa ťažko zdravotne postihnuté a nie je schopné sa o seba samo postarať.

Okrem toho existuje aj nezdaniteľná suma na opatrovanie, výchovu alebo vzdelávanie (Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes) vo výške 1.320,00 eur, prípadne 2.640,00 eur. Obidve nezdaniteľné sumy je možné uplatniť si aj u detí starších ako 18 rokov.

Ak dieťa dosiahne vek 18 rokov a absolvuje školskú prípravu na povolanie, môže sa uplatniť aj nezdaniteľná suma na vzdelanie, tzv. Ausbildungsfreibetrag. Pre deti staršie ako 25 rokov neexistujú v daňovom systéme Nemecka žiadne daňové úľavy.

2. Nezdaniteľná suma na vzdelanie (Ausbildungsfreibetrag) – § 33a odsek 2 zákona o dani z príjmu

Toto daňové zvýhodnenie rodičov sa môže uskutočniť nanajvýš do výšky nezdaniteľnej sumy na vzdelanie, a to len u plnoletého dieťaťa do 25 rokov ubytovaného mimo domu, na ktoré majú rodičia nárok na rodinné prídavky z Nemecka alebo nezdaniteľné minimum na dieťa z Nemecka. Reálne si takto môžu rodičia odpočítať zo základu dane len nezdaniteľnú sumu vo výške 924,00 eur. Aj pri šetrných deťoch táto suma ani zďaleka nepostačuje na krytie ich životných nákladov, hoci sa v Nemecku plánuje zvýšiť táto suma na 1.200,00 eur.

O takzvané externé ubytovanie ide, ak dieťa počas školskej prípravy na povolanie žije ekonomicky samostatne a v oddelených priestoroch od svojich rodičov, teda napríklad na internáte, na priváte, u známych alebo v zariadení s celodennou starostlivosťou. Pri oddelene žijúcich alebo rozvedených rodičoch sú podmienky externého ubytovania splnené len v tom prípade, keď dieťa žije mimo domácností oboch rodičov, teda nebýva ani s mamou, ani s otcom. Na vzdialenosti k domácnosti rodičov nezáleží. Nezdaniteľná suma na vzdelanie je možná aj pri ženatých/vydatých deťoch.

Od roku 2012 získanie nezdaniteľnej sumy na vzdelanie nezávisí od výšky vlastných príjmov dieťaťa. Ani dieťaťom poberané štipendiá z verejných prostriedkov a príspevky od rôznych donorov neznižujú výšku nezdaniteľnej sumy na vzdelanie. Ak teda dieťa navštevuje školu a pripravuje sa v nej na povolanie a ešte nedosiahlo 25 rokov, majú rodičia nárok na túto nezdaniteľnú sumu.

Štúdium dieťaťa môže prebiehať v Nemecku alebo v zahraničí na všeobecnovzdelávacích, stredných odborných alebo vysokých školách.
Aj pre deti v zahraničí platia tie isté podmienky ako pre deti žijúce v Nemecku. Ak existuje nárok na nezdaniteľné minimum na dieťa alebo nárok na rodinné prídavky z Nemecka, má byť nezdaniteľné minimum na vzdelanie poskytnuté aj dieťaťu žijúcemu v zahraničí. Samozrejme, neposkytuje sa v plnej výške, ale jeho výška sa podľa paragrafu 33a odsek 2 veta 3 zákona o dani z príjmu znižuje v závislosti od zaradenia krajiny do skupín. Do týchto skupín sú krajiny zaradzované podľa ich životnej úrovne v porovnaní so životnou úrovňou v Nemecku. Slovensko, napríklad, patrí medzi tzv. ¾ krajiny.

Nezdaniteľná suma na vzdelanie pokrýva napríklad aj poplatky za štúdium.

O nezdaniteľnú sumu na vzdelanie je potrebné požiadať. Nie je potrebná žiadna formálna žiadosť, stačí, ak sa v nemeckom daňovom priznaní v prílohe Dieťa uvedie dátum narodenia, poberané prídavky na deti, obdobie štúdia, adresa externého ubytovania a výška hrubého príjmu dieťaťa.

3. Nezdaniteľná suma na výživné

Všeobecne je potreba vzdelávania dieťaťa krytá v rámci nezdaniteľnej sumy na opatrovanie, výchovu alebo vzdelávanie (§ 32 odsek 6 veta 1 zákona o dani z príjmu) vo výške 1.320,00 eur. Podľa tohto ustanovenia neplnoleté deti, ktoré sú ubytované mimo domu a plnoleté deti, ktoré bývajú doma, nemajú nárok na nezdaniteľnú sumu na ošetrovanie, výchovu alebo vzdelávanie.

Ak teda neexistujú podmienky na získanie nezdaniteľnej sumy na vzdelávanie, môže byť uplatnená tzv. nezdaniteľná suma na výživné (§ 33a odsek 1 zákona o dani z príjmu) v maximálnej výške nezdaniteľného minima platného v príslušnom kalendárnom roku.

Rodičia majú voči svojim deťom vyživovaciu povinnosť. Ak podporujú dieťa počas jeho štúdia finančne, môžu si za určitých podmienok o toto výživné znížiť základ dane prostredníctvom takzvaného mimoriadneho zaťaženia. Podmienkou však je, aby rodičia, alebo iné osoby nemali žiaden nárok na rodinné prídavky alebo na nezdaniteľné minimum na dieťa z Nemecka.

Príklad

Rodičia na syna poberali do konca marca rodinné prídavky. Od 1. apríla skončil nárok na rodinné prídavky a rovnako na nezdaniteľné minimum na dieťa. Poskytnuté výživné od 1. apríla môže byť v daňovom priznaní uplatnené ako mimoriadne zaťaženie, ktoré zníži základ dane.
Obšírnejšie sa tejto téme venujeme v samostatnom blogu.

4. Školné (Schulgeld) – § 10 odsek 1 číslo 9 zákona o dani z príjmu

V Nemecku sa za štúdium na verejných stredných školách, s výnimkou Európskych škôl, neplatia žiadne poplatky. Poplatky v súvislosti s návštevou vysokých škôl sa vo všeobecnosti nazývajú študijné poplatky.

Za štúdium na súkromných školách sa spravidla platí školné. Školné v súkromných a cirkevných zariadeniach je v daňovom priznaní po odčítaní nákladov na ubytovanie, starostlivosť a stravu odpočítateľnou položkou až do výšky 30 % z celkových výdavkov, maximálne však do výšky 5.000,00 eur. Podmienkou je, že rodič má na toto dieťa nárok na rodinné prídavky alebo nezdaniteľné minimum z Nemecka.

Z tejto daňovej úpravy profitujú rodičia, ktorí sa z pracovných dôvodov presťahovali do Nemecka, ale ich deti aj naďalej študujú na súkromných školách v domovine alebo nemeckí rodičia, ktorí pošlú svoje deti na štúdium na školu mimo Nemecka, pričom ide o školy na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Návšteva školy mimo priestoru Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (napríklad USA) nie je daňovo zvýhodnená.
Výnimkou je, ak dieťa navštevuje Nemeckú školu v zahraničí (mimo Nemecka). Podmienky pre daňové zvýhodnenie sú splnené, aj keď sa škola nenachádza na území Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Musí ísť o školy financované zo súkromných zdrojov, alebo o školy prevažne financované zo súkromných zdrojov. Môže ísť aj o cirkevné školy. Škola však musí byť oficiálne uznaná nemeckým ministerstvom kultúry.

Daňovo zvýhodnená je platba školného najmä za súkromné gymnáziá, alebo združené školy, školy waldorfského typu, internátne školy, špeciálne školy, odborné školy pre sociálnu pedagogiku, stredné odborné školy a obchodné akadémie, ale aj ľudové vysoké školy a niektoré zariadenia ďalšieho vzdelávania.

V nemeckom daňovom priznaní nie je možné uplatniť poplatky za doučovanie, hudobné školy, športové kluby, prázdninové jazykové kurzy, verejné vysoké školy, súkromné odborné vysoké školy, súkromné školy mimo územia Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru okrem nemeckých škôl a súkromné predškolské zariadenia pre deti.

5. Výdavky na starostlivosť o dieťa (Kinderbetreuungskosten) – § 10 odsek 1 číslo 5 zákona o dani z príjmu

Pre deti do 14 rokov je možné uplatniť si výdavky na starostlivosť o dieťa (Kinderbetreuungskosten). Ide napríklad o výdavky súvisiace s pobytom dieťaťa v materskej škole, družine a jasliach, ako aj o starostlivosť pod dohľadom denných či týždenných opatrovateliek alebo celodenné centrá starostlivosti, zamestnávanie detských opatrovateliek, vychovávateliek a detských sestier, zamestnávanie pomocníc v domácnosti, pokiaľ sa starajú o deti, dohľad nad deťmi pri výkone domácich školských úloh a a predškolskú výučbu. Znížiť základ dane si takto môžete maximálne do výšky 4.000 eur ročne na jedno dieťa.

Iný spôsob: zdaniť celkové zdroje príjmu

Nemecké webové portály, ktoré sa venujú problematike daní, však našli aj iné riešenie. Odporúčajú, aby rodičia preniesli celý zdroj príjmov dočasne priamo na dieťa. Môžu na dieťa previesť právo prijímať finančné plnenie z časovo obmedzeného užívacieho práva na určitý predmet prenájmu. Dôsledok takéhoto postupu je, že na jednej strane nebude výživné platené zo zdanených príjmov, pretože dieťaťu sú k dispozícii celkové príjmy. Na strane druhej sa v rodine celkovo usporí na dani. Keďže študujúce dieťa zvyčajne nemá žiadne alebo len zanedbateľné príjmy, vyvolajú tieto príjmy v rámci progresie len nízku daňovú povinnosť.

Inými slovami: Pokiaľ by rodičia pri svojich príjmoch zo zamestnania zaplatili z príjmov z prenájmu daň s daňovou sadzbou 35, 40, 42, alebo dokonca 45 percent, u dieťaťa pri jeho nižších, či nulových príjmoch zo zamestnania by sa uplatnila oveľa nižšia daňová sadzba. V závislosti od výšky príjmu by sa dokonca mohla kompletne nachádzať pod nezdaniteľným minimom a nepodliehať žiadnej dani. Vďaka časovej ohraničenosti užívacieho práva je zabezpečené, že po skončení štúdia dieťaťa tento zdroj príjmov opäť pripadne rodičom. Keďže dieťa potom spravidla samo začne pracovať, nie sú už platby výživného na dieťa nutné.

Náš tip

Stratili ste sa v spleti týchto informácií? Obráťte sa na nás. V daňovom priznaní vám uplatníme tie výdavky a nezdaniteľné sumy, na ktoré máte nárok, tak, aby sme čo najviac znížili vašu daňovú povinnosť v Nemecku a zvýšili sumu vrátených daní.

 

Zdroje: buhl.de, steuerlex24.de, lohnsteuer-kompakt.de, haufe.de, steuernetz.de, de.wikipedia.org, steuertipps.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)