Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

15. a 16. riadok v nemeckom ročnom zúčtovaní (Lohnsteuerbescheinigung)

Videli ste už svoje nemecké ročné zúčtovanie (Lohnsteuerbescheinigung)? Máte uvedenú nejakú sumu aj v 15. alebo 16. riadku? Je vám známe, čo je v týchto riadkoch uvedené a ako to ovplyvní vaše nemecké daňové priznanie a vrátenú daň?

V 15. riadku je po nemecky uvedené Kurzarbeitergeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld, Verdienstausfallentschädigung (Infektionsschutzgesetz), Aufstockungsbetrag und Altersteilzeitzuschlag. Čo tieto jednotlivé pojmy znamenajú, sa dozviete ďalej.

Kurzarbeitergeld – odmena, resp. náhrada za skrátený pracovný úväzok

Keď sa z určitých dôvodov dočasne skráti zvyčajný prevádzkový pracovný čas, môžu dostať zamestnanci náhradu za skrátený pracovný úväzok. Tým by sa im mal vyrovnať dočasný výpadok zárobku. Cieľom je, aby zamestnanci neboli prepustení, ale mohli ostať v podniku.

Existujú tri dôvody skrátenia prevádzkového času, a preto aj tri formy náhrady za skrátený pracovný úväzok:

  1. konjunkturálny – z dôvodu zlého hospodárskeho vývoja alebo neočakávanej udalosti,
  2. sezónny – pre počasie, sezónu (napríklad zimnú v stavebníctve) alebo nedostatok zákaziek,
  3. transferový – z dôvodu zabránenia prepúšťaniu pre reštrukturalizáciu podniku.

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld – príspevok k materskému

Keď zamestnankyňa otehotnie, dostane počas ochrannej lehoty od príslušnej zdravotnej poisťovne materské. Okrem toho jej zamestnávateľ vypláca príspevok k materskému. Výpočet výšky príspevku pritom vychádza z výšky mzdy vyplatenej počas troch mesiacov, ktoré predchádzajú ochrannej lehote.

Právo na materskú dávku prislúcha všetkým ženám, ktoré majú v Nemecku samostatne uzavreté zákonné zdravotné poistenie. Dávka sa vypláca počas ochrannej lehoty matky. Táto lehota zahŕňa spravidla šesť týždňov pred pravdepodobným termínom pôrodu, deň pôrodu a osem týždňov po pôrode. Materské od zdravotnej poisťovne predstavuje 13 eur na kalendárny deň.

Príspevok k materskému od zamestnávateľa bol zavedený preto, aby kompenzoval výpadok mzdy, ku ktorému dochádza z dôvodu zákazu pracovnej činnosti ženy počas ochrannej lehoty. Tehotné ženy a matky majú byť týmto uchránené od hospodárskych nevýhod počas tehotenstva a v prvých týždňoch po pôrode.

Výška príspevku od zamestnávateľa pritom predstavuje výšku rozdielu medzi trinástimi eurami a priemernou mzdou za kalendárny deň zníženou o zákonné odvody. Príspevok k materskému je síce oslobodený od dane a odvodov, ale podlieha tzv. progresii. To znamená, že sa započítava do výpočtu daňovej sadzby, ktorou sa potom zdaňuje ostatný príjem zo zamestnania.

Verdienstausfallentschädigung – odškodnenie z dôvodu výpadku mzdy, resp. náhrada za ušlý zárobok

V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi odškodnením a náhradou za ušlý zárobok.

Odškodnenie sa vypláca len vtedy, keď pri udalosti vyvolávajúcej náhradu ide o nezvyčajnú, mimoriadnu, nepredvídateľnú udalosť, napr. dopravnú nehodu alebo iné nedovolené konanie.

Poškodený zamestnanec, ktorý je dočasne práceneschopný, má predbežne voči svojmu zamestnávateľovi nárok na pokračovanie vo vyplácaní mzdy, pokiaľ predbežne nevznikne zamestnancovi počas obdobia pokračovania vo vyplácaní mzdy nárok na ušlý zárobok.

Pre výpočet výšky nároku na ušlý zárobok po tom, ako sa skončí nárok na pokračovanie vo vyplácaní mzdy, sa musí urobiť prognóza zárobkov, ktoré by zamestnanec dosiahol, ak by nedošlo k dopravnej nehode alebo inej škodovej udalosti. V prognóze sa vychádza z doterajších príjmov zamestnanca. Rozdiel medzi prognózou a skutočne dosiahnutými príjmami po nehode predstavuje ušlý zárobok.

Altersteilzeitzuschlag – príplatok za skrátený pracovný úväzok pred dôchodkom

Altersteilzeit znamená skrátený pracovný úväzok pred dôchodkom. Podporovaný skrátený pracovný úväzok pred dôchodkom dáva zamestnancom možnosť, redukovať svoj pracovný čas. Týmto sa vytvorí plynulý prechod do dôchodku.

Zamestnanci môžu svoj pracovný čas skrátiť o 40 až 60 %. Okrem mzdy za svoj skrátený pracovný úväzok dostanú navyše vyrovnanie ušlej mzdy vo výške 50 % rozdielu medzi doterajším príjmom a príjmom za skrátený pracovný úväzok.
Obdobie existencie skráteného pracovného úväzku je zásadne obmedzená na 5 rokov. Najskorší nástup na skrátený pracovný úväzok pred dôchodkom je možný 7 rokov pred skutočným dôchodkom. Pre nemeckých mužov to teda predstavuje vek 58 rokov. Nemecké ženy narodené 1.12.1963 a skôr môžu nastúpiť na skrátený pracovný úväzok pred dôchodkom vo veku 53 rokov.

Aufstockungsbetrag – odmena pri skrátenom pracovnom úväzku

Mzda počas skráteného úväzku pred dôchodkom pozostáva z polovice doterajšej mzdy podliehajúcej sociálnym odvodom a zo sumy navýšenia, resp. odmeny. Zákon predpokladá minimálnu odmenu vo výške 20 % odmeny pri skrátenom pracovnom úväzku.
Navýšenie, resp. odmena, ktorá je poskytovaná zamestnávateľom, síce nepodlieha sociálnym odvodom, ale podlieha daňovej progresii. Týmto sa zníži suma vrátenej dane.

16. riadok

V 16. riadku ročného zúčtovania (Lohnsteuerbescheinigung) je po nemecky uvedené:

Steuerfreier Arbeitslohn nach a) Doppelbesteuerungsabkommen, b) Auslandstätigkeitserlass. Znamená to, že je tu uvedená a) nezdaniteľná mzda podľa dohody o zamedzení dvojitého zdanenia a b) nezdaniteľná mzda podľa výnosu o príjmoch z činnosti v zahraničí.

Doppelbesteuerungsabkommen – nezdaniteľná mzda podľa dohody o zamedzení dvojitého zdanenia

Nemecko uzavrelo s viac ako 70 štátmi tzv. dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia (Doppelbesteuerungsabkommen), ktorej cieľom je vyhnúť sa dvojitému zdaneniu príjmu. Medzi tieto krajiny patria napríklad Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Česko, Maďarsko a mnohé ďalšie.

Ide o situáciu, kedy sídlite napríklad v Nemecku, teda máte v Nemecku svoje bydlisko, príjmy ste však dosiahli v inom zmluvnom štáte, napríklad vo Francúzsku. V zmysle tejto dohody ste teda v Nemecku daňovým rezidentom a vo Francúzsku nerezidentom. Zmluva v každom individuálnom prípade určuje štát, ktorý má tzv. zdaňovacie právo. Týmto sa zabraňuje dvojitému zdaneniu príjmu.

Zmluva s príslušným štátom upravuje aj to, kde a ako majú daňovníci zdaniť svoj príjem, ak ho dosiahli z činnosti v zahraničí, aby sa vyhli dvojitému zdaneniu. Ak majú daňovú povinnosť v susediacom štáte, sú potom oslobodený od dane v Nemecku. Ak platia daň za svoju cezhraničnú činnosť v Nemecku, nemusia príjmy v susednom štáte zdaňovať.

Pozor: V Nemecku sa však tento nezdaniteľný príjem dosiahnutý v zahraničí zahrňuje do tzv. progresie. To znamená, že zrátaním príjmov z Nemecka a príjmov zo zahraničia sa zistí tzv. celkový príjem. Tomuto navýšenému celkovému príjmu prislúcha aj vyššia daňová sadzba, ktorou sa potom zdaní len príjem z Nemecka.

Ale existujú aj výnimky. Pre tzv. Grenzgänger, pracovníkov dochádzajúcich za prácou cez hranice do Francúzska, Rakúska a Švajčiarska platí špeciálna regulácia. Daňovníci pochádzajúci z Nemecka, ktorí pracujú v týchto krajinách, zdaňujú svoj príjem v štáte bydliska, teda v Nemecku. Vo Švajčiarsku musí daňovník zdaniť svoj príjem daňou vo výške 4,5 %, pričom sa táto daň vzájomne započíta s daňou odvedenou v Nemecku. Úradníci a zamestnanci verejných služieb zdaňujú svoj príjem vždy v tej krajine, v ktorej pracujú.

Auslandstätigkeitserlass – nezdaniteľná mzda podľa výnosu o príjmoch z činnosti v zahraničí

Výnos o príjmoch z činnosti v zahraničí (Auslandstätigkeitserlass) sa použije vtedy, ak s krajinou, v ktorej daňovník dosiahol svoj príjem, neexistuje dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia. Na základe tohto výnosu môže byť tento príjem nezdaniteľný, teda oslobodený od dane, ak činnosť v zahraničí trvala minimálne tri mesiace.

Suma z riadka 16 by mala byť uvedená vo formulári EU/EWR, ktorý pre vás potvrdzuje slovenský daňový úrad na základe podaného slovenského daňového priznania.

Záver

Všetky príjmy uvedené v 15. a 16. riadku ročného zúčtovania síce v Nemecku nepodliehajú zdaneniu a odvodom, ale podliehajú tzv. progresii. To znamená, že sa započítavajú do výpočtu daňovej sadzby, ktorou sa potom zdaňuje ostatný príjem zo zamestnania, čo na konci znižuje sumu vrátenej dane z Nemecka.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)