Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo je to Midijob v Nemecku?

Pod označením Midijob v Nemecku rozumieme pracovný pomer, pri ktorom zamestnanec zarába od 450,00 eur (od októbra 2022 sa zvýši táto suma na 520,00 eur) do 1.300,00 eur.

midijob nemecko danove priznanie

Pracovali ste v Nemecku v rokoch 2018 - 2021? Mohol vám vzniknúť nárok na vrátenie daní. Chcem vrátenie daní

V tejto sume sú, okrem pravidelného mesačného príjmu, zarátané aj prípadné jednorazové platby ako napríklad peniaze za dovolenku alebo vianočné príspevky.  Tento zvýhodnený pracovný pomer ponúka tak zamestnancovi ako aj zamestnávateľovi značné výhody: percentuálne zvýhodnené odvody a zároveň plné sociálne poistenie.

Výhody Midijobu

  1. Nárok na dôchodok

Napriek tomu, že zamestnanec odvádza znížené príspevky do sociálneho poistenia, má plný nárok na dôchodok.

  1. Dane

Veľmi dôležité Daň z príjmu platí zamestnanec len v niektorých prípadoch. Rozhodujúce pritom je, či je Midijob hlavným alebo vedľajším pracovným pomerom. Okrem toho hrá dôležitú rolu daňová trieda. Kto je prihlásený a zdaňovaný v daňových triedach 1 až 4, neplatí žiadnu daň z príjmu. V daňových triedach 5 a 6 je daň z príjmu odvádzaná, pretože daňová trieda 5 je možná len v kombinácii s daňovou triedou 3 manželského partnera a v daňovej triede 6 sa príjem z Midijobu zdaňuje, len ak sa jedná o vedľajšiu činnosť k hlavnému pracovnému pomeru.

  1. Zdravotné a sociálne poistenie

Zamestnanec s Midijob-om je zdravotne a sociálne poistený, odvádza však nižšie príspevky. Napriek tomu má nárok na plnenia zo zdravotného a sociálneho poistenia v plnej výške. Pri dlhšom ochorení má midijober nárok na pokračujúce vyplácanie mzdy a nemocenské.

  1. Poistenie v nezamestnanosti

Pracovníci v rámci Midijob majú nárok na plnenie z poistenia v nezamestnanosti, ak vykonávali Midijob minimálne 12 mesiacov bez prerušenia. Podporu v nezamestnanosti budú poberať vo výške 60% z priemernej čistej mzdy za predchádzajúcich 12 mesiacov a vo výške 67% ak majú deti. Doba poberania podpory v nezamestnanosti je 12 mesiacov.

  1. Vedľajšie zamestnanie

Pracovníci zamestnaní v rámci Midijob môžu vykonávať popri tom aj tzv. Minijob. Tak je možné navyše zarobiť ročne 5.400,00 eur, bez toho, aby bolo nutné odvádzať sociálne odvody a daň z príjmu.

Veľmi dôležité Midijob je vhodný pre sektory s nízkymi zárobkami a je víťaznou stratégiou pre obe strany – zamestnávateľa aj zamestnanca. Pre zamestnávateľa kvôli nižším odvodom a pre zamestnanca kvôli plnej sociálnej ochrane. Formu Midijobu si často volia študenti, dôchodcovia, či zamestnanci vo vedľajšom pracovnom pomere.

Poberali ste v Nemecku príjem z Midijobu a potrebujete podať daňové priznanie?

Tabuľka: rozdiely medzi Minijob a Midijob

  Minijob Midijob
Výplata Max. 450 € v mesiaci Medzi 450 a 1.300 € v mesiaci
Sociálne poistenie Príspevky do dôchodkového poistenia (oslobodenie možné) Odvody do všetkých poisťovní (zdravotná, dôchodková, sociálna, poistenie v nezamestnanosti)
Hrubá mzda Brutto = Netto Brutto mínus odvody
Dane Oslobodené od dane Riadne zdanenie príjmov

 

Veľmi dôležité Midijober platí odvody do všetkých poisťovní ako aj daň z príjmu. Časť týchto odvodov, ktorú platí zamestnanec, je však nižšia, ako platí zamestnanec v plnom alebo čiastočnom pracovnom úväzku.

Spravidla sa príjmy z Minijobu zdaňujú paušálnou sadzbou dane z príjmu 2% a odvádza ju priamo zamestnávateľ. Pre zamestnanca je takto vyplatený príjem oslobodený od dane z príjmu a od sociálnych odvodov. Preto nie je potrebné tieto príjmy uvádzať v daňovom priznaní.

Príjmy z Midijobu je však potrebné v daňovom priznaní uvádzať.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)