Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Daňová trieda v Nemecku a jej zmena

V Nemecku existuje šesť daňových tried (Steuerklassen). Zaradenie do daňovej triedy sa riadi v prvom rade rodinným stavom daňovníka.

danova trieda v nemecku

Daňové triedy – Nemecko a jeho systém

Daňové triedy majú, logicky, vplyv aj na daňové priznanie v Nemecku.

Slobodní sú automaticky zaradení do daňovej triedy 1. Daňovníci, ktorí sú osamelými rodičmi, sú v triede 2. Kto má viacero zamestnaní, tomu bude pre druhé a ďalšie zamestnanie automaticky priradená trieda 6.

Pre manželské páry existuje jedna zvláštnosť. Môžu sa rozhodnúť pre rôznu kombináciu daňových tried.

Veľmi dôležité Ak jeden partner zarába výrazne viac, vyplatí sa kombinácia daňových tried 3 a 5. Výhodou je, že lepšie zarábajúci partner zdaňovaný v triede 3 má výrazne nižšie daňové preddavky. Nevýhodou je, že čím väčší je rozdiel medzi mzdami oboch partnerov, o to vyšší je daňový nedoplatok na konci roka.

Ak zarábajú manželia približne rovnako, je najlepšie, ak sú obaja zaradení do daňovej triedy 4.

Od roka 2010 existuje možnosť zvoliť si kombináciu daňovej triedy 4 s faktorom. Cez tento faktor zohľadňuje daňový úrad výhodu tzv. splittingu (splitting – rozdelenie). Spravidla platia manželia s touto výhodou spoločne menej daní, než keby sa príjem partnerov zdaňoval každý samostatne.

Daňová trieda
Rodinný stav
1 a) slobodní
b) ženatí/vydaté, keď žijú dlhodobo od manželského partnera
2 samostatne žijúci rodičia
3 a) vdovci/vdovy
b) ženatí/vydaté, keď si partner zvolil triedu 5, alebo partner nepracuje
4 ženatí/vydaté, ak si aj partner zvolil triedu 4
5 ženatí/vydaté, ak si partner zvolil triedu 3
6 slobodní a ženatí/vydaté, keď mali dve a viacero zamestnaní, alebo ak nepredložil daňovník mzdový list na daňové účely, hoci mal povinnosť ho predložiť

Dôvody zmeny daňovej triedy v Nemecku

Keď sa zmení rodinný stav, je potrebné prispôsobiť aj daňovú triedu. Tento prípad nastane:

• keď sa oženíte/vydáte,
• keď sa od manžela/manželky odlúčite, alebo sa rozvediete,
• keď váš manželský partner zomrie,
• keď sa vám ako slobodnej narodí dieťa,
• keď vám okrem hlavného pracovného pomeru vznikne ďalší pracovný pomer.

Vrátenie dane z Nemecka

Pomôžeme vám podať daňové priznanie v Nemecku a získať prípadný daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Ako požiadať o zmenu daňovej triedy

O zmenu daňovej triedy sa žiada na príslušnom nemeckom daňovom úrade (Finanzamt). Je pritom potrebné predložiť vyplnený formulár – Žiadosť o zmenu daňovej triedy u manželov. Môžete si ho stiahnuť na tomto odkaze.

Žiadosť je možné podať aj v podobe neformálneho listu. Je však potrebné uviesť svoje nacionále (mená, adresu), identifikačné číslo (ID-Nr.) a daňové číslo (Steuernummer).

Ak navyše existujú podmienky na uplatnenie výdavkov súvisiacich s dosiahnutím príjmu v Nemecku, nejaké mimoriadne výdavky, osobitné zaťaženia alebo iné úľavy na dani pri výpočte preddavkov na daň, je potrebné predložiť Žiadosť o daňovú úľavu. Formulár si môžete stiahnuť na tomto odkaze (mení sa každý rok).

Pre zmenu daňovej triedy na daňovú triedu 3 kvôli manželskému partnerovi žijúcemu mimo Nemecka, teda v inej krajine Európskej únie, alebo členskej krajine Európskeho hospodárskeho priestoru, je potrebné vyplniť tento formulár.

K žiadosti sa prikladá kópia sobášneho listu, rodné listy detí a potvrdenie o pobyte manželského partnera mimo Nemecka preložené do nemčiny.

Kedy je účinná zmena daňovej triedy

Zmena daňovej triedy bude účinná až k začiatku nového kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po predložení žiadosti. Žiadosť môže byť spracovaná len vtedy, keď bude podpísaná oboma manželmi. Pritom sú manželia povinní po uplynutí kalendárneho roka podať si nemecké daňové priznanie, tzn. žiadosť o vrátenie daní z Nemecka ak obaja poberali mzdu a v aktuálnom kalendárnom roku mali kombináciu daňových tried 3 a 4 alebo 4 či 5 s faktorom.

Za zmenu daňovej triedy sa v Nemecku neplatí žiaden poplatok.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)