Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Daňové úľavy v nemeckom daňovom priznaní pri dieťati s ťažkým zdravotným postihnutím

Rodičia postihnutých detí, na ktoré existuje nárok na poberanie rodinných prídavkov z Nemecka, môžu využiť celý rad daňových úľav.

Keď bola vaša žiadosť o rodinné prídavky z Nemecka úspešná a pomery sa v porovnaní s minulými rokmi nezmenili, prislúchajú vám aj nasledujúce úľavy:

  • zníženie cirkevnej dane a príspevku do fondu solidarity (§ 51a, odsek 2 zákona o dani z príjmu Einkommensteuergesetz – EStG),
  • nezdaniteľné minimum pre samostatne vychovávajúcich rodičov (§ 24b EstG),
  • prenos paušálnej sumy výdavkov pri postihnutí (§ 33, odsek 5 EstG), • zníženie únosnej miery vlastného zaťaženia (§ 33, odsek 3 EStG),
  • príspevok na deti pri tzv. Riester-Rente (štátom podporované dôchodkové pripoistenie) – § 85, odsek 2 EStG,
  • úľava pri mimoriadnych výdavkoch za platby školného (§ 10, odsek 1, číslo 9 EStG),
  • štátna prémia pri stavebnom sporení a príspevok zamestnancom na sporenie: vyššia príjmová hranica (§ 2, odsek 5, veta 2 EStG),
  • rodinný prídavok pri mzde vo verejnej správe (§ 40, odsek 2 zákona o mzde zamestnancov verejnej správy, tzv. Bundesbesoldungsgesetz),
  • vyššia podpora v nezamestnanosti (§ 129 Sociálneho zákonníka – Sozialgesetzbuch).
  • zníženie, resp. oslobodenie od platenia dane z motorového vozidla (§ 3a, odsek 1 zákona o motorových vozidlách) .

Prenos paušálnej sumy výdavkov pri postihnutí

Keďže v súvislosti so zdravotným postihnutím vzniká množstvo výdavkov, ktoré je možné len ťažko zdokladovať, zriadil zákonodarca tzv. paušálnu sumu výdavkov pri postihnutí, ktorou by mali byť pokryté typické výdavky podmienené zdravotným postihnutím. Pritom ide najmä o výdavky na pomoc pri bežných úkonoch každodenného života (napríklad telesná hygiena, príjem potravy), výdavky na starostlivosť a zvýšenú spotrebu bielizne.

Výška paušálu závisí od stupňa zdravotného postihnutia. Je stanovený vo výške od 310,00 eur do 1.420,00 eur. Bezvládnym a nevidiacim ľuďom patrí zvýšený paušál vo výške 3.700,00 eur.

Tento paušál môže byť prevedený na rodičov, keď o to v daňovom priznaní požiadajú, pričom musia mať nárok na rodinné prídavky aspoň za jeden mesiac a postihnuté dieťa si tento paušál ani žiadne výdavky podmienené postihnutím nesmie uplatniť samo.

Paušálna suma na opatrovanie

Ak je vaše dieťa držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo bolo zaradené do úrovne starostlivosti III, môžete popri prenose paušálnej sumy výdavkov pri postihnutí požiadať aj o paušálnu sumu na opatrovanie vo výške 924,00 eur ročne. Ďalší predpoklad jej získania však je, že sa vy, alebo váš manželský partner čiastočne podieľate na opatrovaní vášho dieťaťa.

Ďalšie – typické a atypické – výdavky vyplývajúce z postihnutia

Doteraz platilo, že ďalšie typické výdavky v dôsledku zdravotného postihnutia mohli byť v daňovom priznaní uplatnené v rámci tzv. mimoriadneho zaťaženia len vtedy, keď prevyšovali výšku paušálnej sumy výdavkov pri postihnutí.

K tejto problematike však existuje rozhodnutie spolkového finančného dvora z 11.02.2010, ktoré hovorí o tom, že rodičia si môžu popri paušálnych výdavkoch uplatniť aj ďalšie typické a atypické výdavky vyplývajúce z postihnutia dieťaťa.

Pri atypických výdavkoch ide o výdavky, ktoré nevznikajú pravidelne. Aj tieto musia byť zdokladované a môžu byť popri paušále uplatnené ako mimoriadne zaťaženie.

Zoznam niektorých ďalších výdavkov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia

Cestovné náklady na cesty do školy alebo do sociálneho zariadenia

Uplatniť si môžete aj náklady na odvoz dieťaťa zo školy a do školy alebo sociálneho zariadenia.

Cesty na dovolenku

Sú tiež daňovým výdavkom, ak je vaše postihnuté dieťa, ktoré je odkázané na vašu pomoc, plnoleté.

Výdavky na sťahovanie do bytu

Bytu upraveného pre zdravotne postihnutých alebo do domova sociálnych služieb.

Výdavky na úpravu auta z dôvodu zdravotného postihnutia vášho dieťaťa a stavebné výdavky na prestavbu domu alebo bytu

Tieto výdavky však nie sú odpočítateľne v plnej výške v roku úhrady. Uplatniť si môžete len odpisy, a to v ďalších zvyšných rokoch využívania vozidla. No podľa rozhodnutia spolkového finančného dvora z 22.10.2009 by ste si mali okamžitú zrážku uplatniť v plnej výške a to v roku úhrady.

Výdavky na získanie vodičského oprávnenia

Ak sa vaše zdravotne postihnuté dieťa dokáže mimo bytu pohybovať len s použitím motorového vozidla, môžu byť výdavky na získanie vodičského oprávnenia oprávneným výdavkom v daňovom priznaní rodiča, ak ich znáša on. Ak sa navštevovaná autoškola nenachádza v mieste bydliska, môžu byť uplatnené aj výdavky na cesty do autoškoly a náklady na ubytovanie.

Platba školného

Ak je dieťa z dôvodu svojho postihnutia odkázané na návštevu súkromnej školy, pretože nie je k dispozícii žiadna vhodná verejná škola, je aj školné oprávnený daňový výdavok, a to maximálne do výšky 5.000,00 eur.

Výdavky na pomoc v domácnosti

Výdavky na zamestnanie pomocnej sily v domácnosti si môžete od 1. januára 2009 uplatniť ako daňový výdavok.

Náklady na starostlivosť o dieťa

Náklady na materskú školu, opatrovateľku a podobne bez ohľadu na vek dieťaťa môžu byť tiež až do maximálnej výšky 4.000,00 eur zohľadnené v daňovom priznaní.

Zníženie, resp. oslobodenie od platby dane z motorového vozidla

Ak sa motorové vozidlo používa na prepravu ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa, ktoré je držiteľom preukazu s označením „H“, „Bl“, alebo „aG“ a vozidlo je zaevidované na jeho meno, môže byť oslobodené od platby dane z motorového vozidla. Okrem toho má dieťa nárok na bezplatné využívanie verejnej dopravy.
Ak je dieťa vlastníkom preukazu s označením „G“, má nárok na 50 % zníženie dane z motorového vozidla. V tomto prípade sa dieťa môže rozhodnúť, či si uplatní toto zníženie, alebo využije bezplatné využívanie verejnej dopravy.

Predpisy pre rodičov pri uplatnení výdavkov súvisiacich s postihnutím ich dieťaťa sú rozsiahle a zložité. Rodičia postihnutých detí by sa však nemali vzdávať, ale svoje práva vymáhať, v prípade potreby aj prostredníctvom daňového poradcu, alebo prostredníctvom tzv. spolkov na pomoc v otázkach daní. Táto snaha sa určite oplatí. Obráťte sa na nás.

 

Zdroje: vlh.de, lohnsteuer-kompakt.de, steuernetz.de, steuerlinks.de

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)