Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Diéty v Nemecku – pozor, aby vám ich nezdanili

Mali ste už vo svojich výplatných páskach napísané Auslösung? Viete, o čo ide?

Auslösung – paušálna náhrada nákladov

Slovom Auslösung sa označuje paušálna náhrada nákladov, ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancom, ktorí pravidelne pracujú mimo budovy závodu, ako napríklad stavební robotníci, vodiči kamiónu, letušky. Tieto diéty kryjú napríklad náklady na cestu, stravu a ubytovanie.

Nárok na Auslösung nahrádza nárok na náhradu jednotlivých skutočne vynaložených nákladov. Nárok na Auslösung však existuje len vtedy, keď to bolo dohodnuté v tarifnej dohode.

V daňovej terminológii sa súhrnným názvom Auslösung označuje úhrada cestovných nákladov zamestnanca pri externej pracovnej činnosti, teda pracovnej činnosti mimo závodu alebo diéty od zamestnávateľa súvisiace s vedením dvojitej domácnosti.

Cestovné náklady Reisekosten sú výdavky na cesty, stravu a ubytovanie, ktoré vznikli zamestnancovi výlučne v súvislosti s pracovne podmienenou externou činnosťou. Externá pracovná činnosť je prechodná pracovná činnosť zamestnanca mimo jeho ubytovania a jeho pravidelného miesta výkonu práce.

Dvojitá domácnosť vzniká vtedy, keď zamestnanec z dôvodu vzniku pracovného pomeru v Nemecku potrebuje druhé ubytovanie. Ďalším príkladom, ktorý si môže vyžiadať externé ubytovanie, je tiež zmena zamestnávateľa alebo zmena miesta výkonu práce. Dodatočné náklady súvisiace s vedením dvojitej domácnosti môže zamestnávateľ pravidelne vyplácať formou diét. Tieto sú oslobodené od dane, samozrejme, len do určitej prípustnej výšky.

Príspevky na stravu Verpflegungsmehraufwendungen

Na obdobie troch mesiacov od začiatku externej pracovnej činnosti, prípadne od začiatku ubytovania na tom istom zahraničnom mieste výkonu práce môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi nezdaniteľné diéty na stravu. Po uplynutí troch mesiacov nie je poskytovanie týchto diét ako nezdaniteľných príspevkov už viac možné. Výnimkou je prípad, keď táto trojmesačná lehota opätovne začína plynúť po minimálne štvortýždňovom prerušení pracovnej činnosti. Dôvod prerušenia externej pracovnej činnosti nie je relevantný.

Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytnúť nezdaniteľné diéty na stravu do výšky paušálu zo zákona, ktorý predstavuje 12 eur pri neprítomnosti nad 8 hodín alebo 24 eur pri neprítomnosti viac ako 24 hodín. Výšku diét na stravu oslobodených od dane musí zamestnávateľ uviesť v riadku 20 nemeckého ročného zúčtovania Lohnsteuerbescheinigung.

Príspevok na ubytovanie Nächtigung/Übernachtung

Poskytovanie nezdaniteľných diét na ubytovanie nie je časovo obmedzené. Na náhradu výdavkov za ubytovanie v zahraničí môže zamestnávateľ zvoliť buď paušálnu sumu, alebo zaplatiť zamestnancovi skutočnú a primeranú výšku nákladov na ubytovanie. A to časovo neobmedzene. Po uplynutí troch mesiacov ostávajú paušálne platby na ubytovanie v zahraničí, teda platby bez dokladov, nezdaniteľné len do výšky 40 %.

Príspevok na cesty

Zamestnávateľ môže zamestnancovi poskytovať diéty na cesty,

  • buď v rámci vedenia dvojitej domácnosti. Sú to tzv. Familienheimfahrten – cesty domov za rodinou na Slovensko. Vtedy sú poskytované diéty zapísané v riadku 21 ročného zúčtovania Lohnsteuerbescheinigung.
  • alebo v rámci Auswärtstätigkeit – externej pracovnej činnosti. V tomto prípade ide väčšinou o cesty v rámci Nemecka súvisiace s presunom na určenú stavbu zo sídla firmy alebo dohodnutého východiskového bodu. Príspevok býva uvádzaný v riadku 20 ročného zúčtovania Lohnsteuerbescheinigung.
  • alebo formou vzdialenostného paušálu na cesty medzi ubytovaním a pravidelným miestom výkonu práce. V riadku 17 ročného zúčtovania Lohnsteuerbescheinigung sa väčšinou uvádzajú príspevky zamestnávateľa na cesty, ktoré zamestnanec denne absolvuje z miesta ubytovania v Nemecku do pravidelného miesta výkonu práce v Nemecku, ale aj príspevky na prvú, prípadne ďalšie cesty zo Slovenska do miesta výkonu práce v Nemecku.

Povinnosť zamestnávateľa viesť záznamy a vystavovať potvrdenia

Aby bolo možné nemeckému daňovému úradu zdokladovať oprávnenosť poskytovaných diét oslobodených od dane, má zamestnávateľ povinnosť zodpovedajúce údaje o externej pracovnej činnosti alebo o vedení dvojitej domácnosti zamestnanca zaznamenať v mzdovom účte zamestnanca Lohnkonto a podklady k týmto záznamom uschovať. Existujú aj výnimky z tejto povinnosti.

Ak zamestnávateľ nevie dostatočne zdokladovať oprávnenosť poskytovaných diét a zamestnanec ich skutočné čerpanie, hrozí, že nemecký daňový úrad bude tieto príspevky chápať ako „skryté “ navýšenie mzdy, ktorá mala byť zdanená a pripočíta ich k zdaniteľným príjmom zamestnanca.

Ak váš zamestnávateľ označí poskytnuté diéty v mesačných výplatných páskach len súhrnným názvom „Auslösung“, požiadajte ho, aby Vám vystavil potvrdenie o druhu a výške vyplatených diét.

Toto potvrdenie vnesie viac svetla do oprávnenosti vašich daňových výdavkov pri spracovaní vášho nemeckého daňového priznania.

Tento článok získal už 1 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)