Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Finančná pomoc vašim najbližším ako daňový výdavok

Ak finančne podporujete svojich rodinných príslušníkov, môžete si tieto výdavky na ich výživné a vzdelávanie odpočítať z nemeckých daní ako mimoriadne výdavky.

Nemecký daňový úrad však túto podporu zohľadní len za predpokladu, že je v primeranom pomere k vášmu čistému príjmu.

Výživné si môžete uplatniť ako daňový výdavok v maximálnej výške 9.000 eur (od 1.1.2018), príp. 8.820 eur (do 31.12.2017). Túto sumu je možné ešte navýšiť o príspevky na základné zdravotné poistenie a poistenie opatrovania.

Práva vyživovaných osôb v Nemecku

Vyživovaná osoba nemusí z dôvodu svojej núdze prijaté výživné zdaniť ani uviesť v daňovom priznaní. Vyživovaná osoba je oprávnená, ak nie je v stave sa o seba sama postarať (z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a chýbajúceho príjmu) a nedokáže si splniť svoju povinnosť platiť (napr. pre vek, zdravotný stav alebo dosiahnuté vzdelanie).

Okruh osôb oprávnených poberať výživné

  1. oddelene žijúci alebo rozvedení manželia alebo partneri v roku po rozchode alebo rozvode, ale nie manželia alebo partneri vo vzťahu, ktorí majú nárok na spoločné zdanenie;
  2. vaši rodičia a vaši svokrovci, aj za predpokladu, že vy s vaším manželom žijete dlhodobo oddelene, ale nie vaši nevlastní rodičia;
  3. matka nemanželského dieťaťa; zo zákona je povinný vyživovať ju otec dieťaťa, a to najmenej šesť týždňov pred a osem týždňov po narodení dieťaťa;
  4. vlastné alebo adoptované deti, vnúčatá; za predpokladu, že na vyživované dieťa nikto nemá nárok na prídavky na deti alebo na príspevky na dieťa;
  5. príbuzní v nepriamej línii alebo spriaznené osoby: brat a sestra, teta a ujo, neter a synovec, zať a nevesta, švagor a švagriná, nevlastní rodičia a nevlastné deti.

Príjemcovi výživného musí byť z dôvodu spoločného bývania s vami v spoločnej domácnosti váš príjem čiastočne započítaný, a preto sú v prípade nároku na sociálne dávky na živobytie (napr. dávky v nezamestnanosti, sociálne dávky) tieto dávky krátené alebo zamietnuté.

Dôvody na platenie výživného v Nemecku

Výživné nie je možné platiť bez udania závažného dôvodu. Dokazovanie podlieha prísnym pravidlám. Výplata výživného príbuzným žijúcim v zahraničí sa vo všeobecnosti neuznáva, ak je závislá osoba v produktívnom veku.

Závažné dôvody na platbu výživného na príbuzných v zahraničí sú: ukončený 65. rok veku, zdravotné postihnutie, zlý zdravotný stav, výchova a starostlivosť o deti mladšie ako 6 rokov, starostlivosť o postihnutého príbuzného, skutočné a trvale prebiehajúce štúdium, odborné vzdelávanie a príprava na povolanie.

Je potrebné doložiť Vyhlásenie o výživnom za daný kalendárny rok v dvojjazyčnej verzii (slovensko-nemeckej).

Ak máte k danej problematike ďalšie otázky, neváhajte sa na nás s dôverou obrátiť. Radi vám pomôžeme.

 

Zdroje: lohnsteuer-kompakt.de, steuernetz.de, smartsteuer.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)