Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Lohn-/Gehaltsabrechnung – dôležitý podklad úspešného vrátenia daní z Rakúska

Ak ukončíte pracovný pomer a odcestujete na Slovensko, prípadne sa presťahujete do iného mesta, dohodnite sa vopred so zamestnávateľom, ako a kedy vám doručí poslednú výplatnú pásku, prípadne ročné zúčtovanie vašch príjmov.

Lohn-/Gehaltsabrechnung je mesačné zúčtovanie príjmov. Ide o dokument, ktorý podáva informácie o zložení mzdy, príp. platu zamestnanca za určité obdobie.

Zamestnávateľ je zo zákona povinný ho vystaviť každému zamestnancovi vždy na konci kalendárneho mesiaca a doručiť alebo odovzdať mu ho vo vopred stanovenom termíne, spravidla do posledného dňa nasledujúceho mesiaca. Slúži k dokumentácii odpracovaného obdobia a k overeniu vyplatenej výšky mzdy, príp. platu.

V slovenčine termínu Lohn-/Gehaltsabrechnung zodpovedá označenie výplatná páska.

Mnohým zamestnancom nie je známa skutočnosť, že nárok na vydanie výplatnej pásky má až vtedy, keď mu je vyplatená mzda, resp. plat. Ak zamestnávateľ ešte mzdu, resp. plat nevyplatil, nemá voči zamestnancovi podlžnosť vo forme nevydanej výplatnej pásky.

Aký je rozdiel medzi mzdou a platom?

Zamestnanec dostáva mzdu (Lohn), t. j. peňažnú sumu za vykonanú prácu za isté časové obdobie (napr. za odpracované hodiny). Ak odpracuje zamestnanec napríklad namiesto ôsmych len šesť hodín, dostane zaplatené len za šesť hodín. Ak odpracuje desať hodín, dostane zaplatené aj za ďalšie dve, avšak musí tomu predchádzať dohoda so zamestnávateľom, v akej výške a v akom časovom horizonte.

Zamestnanec dostáva plat (Gehalt) vtedy, ak je mu vyplácaná peňažná suma, ktorá je v pracovnej zmluve pevne stanovená buď dohodou so zamestnávateľom, alebo, týka sa to väčšiny prípadov, tarifou. Existuje veľké množstvo tarifných tabuliek, napr. pre strojársky, potravinársky priemysel, pre pracovníkov v štátnej správe a pod., kde sa určuje výška príjmu v závislosti od kvalifikácie, špecializácie, veku zamestnanca, pracovného zaradenia a pod.

Čo musí obsahovať rakúska výplatná páska?

Všeobecná časť

 • meno a adresu zamestnávateľa,
 • meno, adresu a dátum narodenia zamestnanca,
 • číslo sociálneho poistenia a daňové číslo zamestnanca,
 • začiatok a koniec zúčtovaného obdobia.

Časť týkajúca sa príjmu

 • hrubá mzda, resp. plat v hrubom (brutto),
 • peňažné hodnoty, príjmy v naturáliách, príplatky,
 • príspevky do dôchodkovej poisťovne,
 • nezdaniteľné položky,
 • cirkevná daň,
 • príspevky do sociálnej poisťovne zamestnanca;
 • osobitné zrážky,
 • náhrada nákladov,
 • výška odvedenej dane z príjmu,
 • výška vyplatenej mzdy, resp. platu (netto).

Kto je zodpovedný za vystavenie mojej výplatnej pásky v Rakúsku?

V malých a stredne veľkých podnikoch to býva väčšinou účtovnícka firma alebo daňový poradca zamestnávajúceho podniku. Vo väčších firmách alebo podnikoch je za vystavenie zodpovedné personálne, príp. účtovné oddelenie. Každému zamestnancovi vedie zodpovedný pracovník vlastné konto príjmu. Zostavenie príjmu, zrážok a odvodov sa zaznamenáva v mzdových, resp. platových zoznamoch.

Čo v prípade, že mi zamestnávateľ výplatnú pásku nevydá?

V prípade, že vám zamestnávateľ nevydáva výplatné pásky, nemali by ste dlho váhať a vyžiadať si ich bezprostredne po uplynutí 30 dní od odpracovaného obdobia.

Pri vyžiadaní máte právo na základe vlastných záznamov zamestnávateľovi zdokladovať, aký výkon ste za odpracované obdobie podali (ako dlho ste v ktorý deň pracovali; aká bola vaša úloha; aká bola vaša práca nadčas a pod.). Pri tom je potrebné vedieť, že zamestnávateľ nemá povinnosť výplatné pásky zasielať, je len povinný doručiť ich zamestnancovi na pracovisko.

Ak ukončíte pracovný pomer a odcestujete na Slovensko, prípadne sa presťahujete do iného mesta, dohodnite sa vopred so zamestnávateľom, ako a kedy vám doručí poslednú výplatnú pásku, prípadne ročné zúčtovanie vašich príjmov.

Čo v prípade, že výplatné pásky nemám a chcem požiadať o vrátenie daní z Rakúska?

Kontaktujte našu spoločnosť TJ-Legal a tá ich za vás od vášho (bývalého) zamestnávateľa, účtovníckej firmy alebo daňového poradcu vyžiada. Rýchlo, jednoducho a v plnej legálnej výške.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)