Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nemecké daňové priznanie a s ním súvisiace termíny

Ak máte povinnosť podať si daňové priznanie v Nemecku, daňový úrad očakáva, že si ho podáte do 31. mája nasledujúceho roka. Ak si daňové priznanie nemusíte podať, máte čas štyri roky na to, aby vám odvedenú daň daňový úrad vrátil. Tento termín by ste nemali premeškať.

Môže sa vám však stať, že vás k podaniu daňového priznania nemecký daňový úrad vyzve a vy dostanete list, tzv. Erinnerung. V tom prípade platí najneskorší termín na podanie daňového priznania uvedený vo výzve. 

Nemecký daňový úrad má na spracovanie vášho daňového priznania lehotu 4 – 6 mesiacov. V prípade, ak daňový úrad spracúva vaše nemecké daňové priznanie dlhšie ako šesť mesiacov, a to bez udania dôvodu, môžete podať odvolanie voči nečinnosti tzv. Untätigkeitseinspruch.

Odvolanie proti rozhodnutiu nemeckého daňového úradu

Ak objavíte nezrovnalosť v rozhodnutí daňového úradu v tzv. Bescheid, máte jeden mesiac čas (len v určitých prípadoch nanajvýš dva mesiace) na podanie odvolania, tzv. Einspruch voči rozhodnutiu. Ak v prijatom rozhodnutí z daňového úradu v tzv. Bescheid v poučení tzv. Rechtsbehelfsbelehrung nie je jednoznačná zmienka o tom, že odvolanie, tzv. Einspruch je možné podať aj elektronicky (e-mailom), predlžuje sa automaticky lehota na podanie odvolania z jedného mesiaca na jeden rok.

Pri podaní odvolania počítajte však s tým, že môže dôjsť aj k rozhodnutiu vo váš neprospech, tzv. Verböserung. Ale v tom prípade máte možnosť odvolanie stiahnuť.

Žiadosť o vykonanie zmeny

Alternatívou k odvolaniu je žiadosť o vykonanie zmeny, tzv. Antrag auf Änderung, kde sa žiada iba malá zmena a kde nehrozí zmena rozhodnutia vo váš neprospech, tzv. Verböserung. Ale nevýhodou je, že nemôžete požiadať o odklad rozhodnutia, tzv. Aussetzung der Vollziehung.

Oddelenie pre odvolania príslušného daňového úradu o vašom odvolaní rozhodne pozitívne alebo negatívne prostredníctvom svojho rozhodnutia, tzv. Einspruchsentscheidung. Spracovanie rozhodnutia o odvolaní závisí od príslušného daňového úradu, spravidla sú to tri mesiace až jeden rok.

Žaloba na finančný súd

Ak vaše odvolanie nebolo uznané v plnom rozsahu, možno podať žalobu na finančný súd. Podrobnosti o spôsobe podania žaloby sa dozviete v rozhodnutí o odvolaní v poučení o opravných prostriedkoch. Nachádza sa tam napríklad odkaz na lehotu na podanie žaloby, ktorá je jeden mesiac. V poučení o opravných prostriedkoch je tiež uvedené, na ktorý finančný súd je potrebné sa obrátiť.

Kedy vzniká povinnosť zaplatiť daň

Vyrubenú daň je potrebné zaplatiť napriek odvolaniu alebo žalobe. Môžete ale požiadať o pozastavenie výkonu, tzv. Aussetzung der Vollziehung, čo znamená, že daň nezaplatíte, kým nedôjde k rozhodnutiu. Daňový úrad ale musí tejto žiadosti vyhovieť. Ak vašu žiadosť daňový úrad odmietne, môžete proti tomu podať odvolanie. Ak naďalej daňový úrad nevyhovie vašej žiadosti, alebo existuje hrozba vymáhania dane, potom môžete žiadosť na pozastavenie výkonu, tzv. Antrag auf Aussetzung der Vollziehung predložiť finančnému súdu.

Náš tip

Aj keď nemáte povinnosť podať si daňové priznanie, mali by ste to urobiť. Deviatim z desiatich zamestnancov totiž odvedenú daň (aspoň sčasti) vrátia. V najhoršom prípade ste márne vynaložili svoje úsilie, ale to sa stáva len zriedka.

 

Zdroje: steuern.de, finanzgericht.org, steuertipps.de

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)