Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nemecké daňové priznanie – náklady o starostlivosť o dieťa

Žijete v Nemecku so svojou rodinou, manželkou či manželom a deťmi? Vedeli ste o tom, že náklady na starostlivosť o vaše deti si môžete odpočítať z vášho daňového základu? Náklady na opatrovateľku alebo náklady spojené s návštevou škôlky vám tak môžu pomôcť získať vyšší preplatok na daniach.

Až dve tretiny nákladov vynaložených na starostlivosť o vaše dieťa v Nemecku si v daňovom priznaní môžete uplatniť ako špeciálne výdavky tzv. Sonderausgaben a znížiť si tak základ dane pre výpočet dane z príjmu v Nemecku, maximálne však do výšky 4.000 eur ročne na jedno dieťa.

Predpoklady na uplatnenie nákladov o starostlivosť o dieťa

 • Dieťa musí žiť vo vašej domácnosti. Ak žijete oddelene alebo ste rozvedení, je rozhodujúce, kde je dieťa prihlásené.
 • Musí vám vzniknúť nárok na nemecké prídavky na dieťa alebo na nezdaniteľné minimum na dieťa.
 • Dieťa smie mať maximálne 14 rokov.

Ak je vaše dieťa odkázané na starostlivosť iných

Uvedená veková hranica 14 rokov neplatí v prípade, že je dieťa telesne, mentálne alebo duševne postihnuté a nie je samostatné. Potom sa veková hranica posúva do ukončeného 25. roku veku dieťaťa. Výnimkou sú deti s postihnutím, ktoré boli pred 1. januárom 2007 vo veku 25 až ukončených 27 rokov života.

Čo všetko si môžete v nemeckom daňovom priznaní môžete uplatniť

 • náklady na pobyt dieťaťa v materskej škole, družine a jasliach ako aj na starostlivosť dennými či týždennými opatrovateľkami alebo v celodenných centrách starostlivosti,
 • náklady na zamestnávanie detských opatrovateliek, vychovávateliek a detských sestier,
 • náklady na zamestnávanie pomocníčok v domácnosti, pokiaľ sa starajú o deti,
 • náklady na dohľad nad deťmi pri výkone domácich školských úloh,
 • náklady na predškolskú výučbu.

Výdavky, ktoré si uplatniť nemôžete

 • náklady na získavanie špeciálnych zručností dieťaťa ako napríklad na výučbu hudby,
 • náklady na športové a iné voľnočasové aktivity,
 • náklady na doučovanie,
 • náklady na stravovanie dieťaťa.

Uchovávajte si doklady o vynaložených nákladoch na starostlivosť

Aby ste si náklady na starostlivosť o dieťa mohli uplatniť ako odpočítateľnú položku vo vašom nemeckom daňovom priznaní, musíte si všetky doklady o platbách uschovať. Suma faktúry musí byť navyše poukázaná poskytovateľovi služby na jeho účet. Platby v hotovosti a peňažné šeky daňový úrad neuznáva. Taktiež vreckové pre au-pair by ste mali poukázať na jej účet v banke, ak si sumu chcete uplatniť v daňovom priznaní.

Ak ste sami zamestnávateľom osoby, ktorá opatruje vaše dieťa, napríklad v rámci tzv. Minijob (práca na skrátený úväzok, na dohodu, brigáda) alebo ide o prácu podliehajúcu sociálnemu poisteniu, stačí len predložiť pracovnú zmluvu.

Ak vaše dieťa navštevuje materskú školu alebo družinu, postačuje rozhodnutie inštitúcie o prijatí dieťaťa do starostlivosti, v ktorom sú uvedené aj náklady na starostlivosť a jeden prevodný príkaz.

Ak vaša matka či svokra alebo iná blízka osoba opatruje za odplatu vaše dieťa, aj tieto náklady môžete zarátať medzi odpočítateľné položky znižujúce základ dane. Je však potrebná jasná a jednoznačná dohoda, ktorá sa skutočne dodržiava.

Ak osoba, ktorá sa stará o vaše dieťa, žije spolu s vami a vaším dieťaťom v spoločnej domácnosti, vtedy si tieto náklady uplatniť nemôžete.

Ak máte záujem, radi s vami prekonzultujeme vašu konkrétnu situáciu a pokúsime sa pre vás získať čo najvyššiu sumu vrátených daní z Nemecka.

Zdroj: finanztip.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)