Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Neodpracoval som v Rakúsku celý rok, mám nárok na vrátenie daní?

Ak ste pracovali v Rakúsku iba časť roka či už ako sezónny zamestnanec, alebo ste z nejakých dôvodov museli pracovný pomer prerušiť alebo ukončiť, ste to práve vy, koho vyrátaný preplatok po podaní žiadosti o vrátenie daní poteší.

Výhľad na rakúske hory

Vo všeobecnosti platí, že nárok na vrátenie dane nastáva len v prípade, akboli v priebehu roka
zaplatené preddavky na daň z
 príjmu, ktoré je povinný
strhávať a odvádzať váš zamestnávateľ.


V prípade, že váš príjem nepresiahol hranicu 11.000 eur a váš zamestnávateľ odvádzal z vášho príjmu preddavkovú daň, preplatok je viac než istý. Bude vám vrátená všetka odvedená preddavková daň. V prípade, že váš príjem bol vyšší a váš zamestnávateľ odviedol viac, ako bolo potrebné, taktiež dôjde k preplatku.


Ale čo ak váš zamestnávateľ neodvádzal preddavkovú daň?


Taká situácia nastane, ak váš zamestnávateľ už vopred predpokladá, že váš príjem nepresiahne sumu 11.000 eur. V takom prípade nemusí mesačne strhávať z vášho príjmu preddavky na daň. Dôvodom je, že ročný príjem zamestnanca pod hranicou 11.000 eur je v Rakúsku oslobodený od daňovej povinnosti.

Ale aj v takom prípade je ešte šanca, že vám po podaní žiadosti o vrátenie daní vznikne preplatok, keďže okrem odvedenej dane rakúsky daňový úrad vracia 50% zo zaplatených odvodov do sociálneho zabezpečenia. Výška sumy je rakúskym daňovým úradom ohraničená. Do roku 2019 bola maximálna výška vrátených odvodov 400 eur, v roku 2020 je to až do výšky 800 eur.


Okrem odvedenej dane a časti vrátených odvodov je pri nižšom príjme ešte stále možnosť navýšiť preplatok daňovým bonusom na dieťa alebo príspevkom na každodenné cestovanie v rámci Rakúska tzv. Pendlerpauschale. Samozrejme musia byť splnené ešte ďalšie podmienky tykajúce sa týchto daňových výhod.

Veľmi dôležité Rakúsko je krajinou s progresívnym zdaňovaním. Znamená to, že čím viac zarobíte,
tým viac daní platíte

 

Prehľad odvodových sadzieb od roku 2020

Výška zdaniteľného príjmu Daňová sadzba
0 € – 11.000 € Nezdaňuje sa
11.000 € – 18.000 € 20%
18.000 € – 31. 000 € 35%
31.000 € – 60.000 € 42%
60.000 € – 90.000 € 48%

 

Aj pri vyššom príjme je stále veľký predpoklad vysokého preplatku, a to uplatnením odpočítateľných položiek vo vašej žiadosti o vrátenie daní ako sú napr. náklady na cestovanie za rodinou, náklady na vedenie dvojitej domácnosti, náklady na pracovné pomôcky a pod.

Dôležite je pripomenúť, že ak ste neodpracovali v Rakúsku celý kalendárny rok a požiadate o vrátenie daní, rakúsky daňový úrad bude určite zaujímať aj zvyšné obdobie mimo Rakúska. To znamená, že ak ste mali aj ďalší príjem zo závislej činnosti, prípadne živnosti, tak to môže ovplyvniť výšku vášho preplatku.

K vyšším preplatkom od roku 2020 prispela aj nová daňová reforma, ktorá ponížila percento daňovej sadzby z 25% na 20%. Dobrou správou je, že Rakúsko pripravuje aj v nasledujúcom období ďalšie poníženie daňových sadzieb, čo môže spôsobiť ďalšie navýšenie preplatku.

Najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú výšku preplatku:

  1. zdaniteľný príjem z Rakúska,
  2. výška odvedenej dane,
  3. príjem mimo Rakúska, ktorý sa dokladuje formulárom EU/EWR,
  4. daňové bonusy,
  5. odpočítateľné položky.

Pri spracovaní žiadosti o vrátenie daní z Rakúska zúročujeme naše dlhoročné skúsenosti vo váš prospech. Požiadať o vrátenie daní prostredníctvom našej spoločnosti je dobrým rozhodnutím.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)