Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Odpočítateľné položky v rakúskom daňovom priznaní

Medzi najznámejšie a najviac uplatňované odpočítateľné položky ľudí pracujúcich v zahraničí patria náklady na cestovanie za rodinou, denné dochádzanie za prácou, daňové úľavy na deti.

Rakúsky daňový systém ponúka aj ďalšie možnosti, ktoré vám umožnia znížiť základ dane a zároveň navýšiť preplatok. Možno aj vás sa týkajú nasledujúce informácie o ďalších, ale menej často uplatňovaných odpočítateľných položkách.

Pracovné oblečenie „Arbeitskleidung“

Ak vo vašom zamestnaní používate povinné pracovné oblečenie alebo ochranné oblečenie, ktoré ste si hradili sami, je možné si to v rakúskom daňovom priznaní uplatniť ako odpočítateľnú položku. Ak takéto kúsky oblečenia, ako napríklad sukne, nohavice alebo obleky môžete využiť v súkromí, tak v takom prípade to možné nie je. Platí to aj vtedy, ak spomínané oblečenie nosíte len v práci alebo si to váš zamestnávateľ od vás vyžaduje.

K typickému pracovnému oblečeniu patria pracovné plášte alebo overaly, uniformy, ochranné helmy, pracovné topánky, lekárske nohavice, kostýmy u hercov a podobne.

Náklady spojené s kúpou oblečenia je potrebné vedieť zdokladovať presným popisom oblečenia a účtenkou za nákup.

Aj náklady spojené s čistením pracovného oblečenia je možné uplatniť v daňovom priznaní. Ale len v prípade, že znečistenie je spôsobené pri výkone práce. Čistenie musí prebiehať mimo domu (čistiareň) a v prípade potreby vedieť doložiť doklad za čistenie.

Pracovné prostriedky „Arbeitsmittel“

K pracovným prostriedkom patria všetky pomôcky, ktoré slúžia k výkonu práce a nie sú hradené zamestnávateľom. Patria sem elektronické zariadenia, poplatky za internet, poplatky za internet a telefón, kancelárske potreby, pracovné náradie, ako sú nože pre mäsiarov, motorové píly pre lesných robotníkov a podobne.

Dôležitú úlohu zohráva aj výška ceny zakúpenej pracovnej pomôcky. Náklady, ktoré nepresiahli viac ako 400,00 eur si môžete uplatniť v plnej výške v danom roku, v ktorom ste pomôcku zakúpili. Ak je cena pracovnej pomôcky vyššia ako 400,00 eur, nie je možné ju uplatniť len v jednom roku. Sumu za danú pomôcku je potrebné rozložiť na jednotlivé obdobia, za ktoré ste pomôcku pri práci používali – tzv. opotrebenie.

Ako je to napríklad pri kúpe počítača?

Kompletné náklady na kúpu počítača a príslušenstva predstavujú odpočítateľnú položku, ak sú využívané výlučne pracovne a po dobu minimálne troch rokov. Ak je počítač umiestnený v byte zamestnanca, mieru pracovného použitia je potrebné dôveryhodne preukázať a zdokladovať. 

Pritom je nutné odpočítať 40% z celkovej sumy obstarania, z dôvodu, že počítač sa môže využívať aj na súkromné účely. Podiel súkromného používania je možné ponížiť, ale očakáva sa preukázanie využitia druhého podobného zariadenia na tieto účely.

Ak bol počítač zakúpený po 30. júni, teda v druhej polovici roka, tak v prvom a poslednom roku daňového priznania uvediete len polovicu zo sumy výdavkov.

Aj príslušenstvo, ako je myš, tlačiareň, skener, PC stôl, softvér, USB kľúč, kancelársky papier, je pracovnou pomôckou a je ich možné ho daňovom priznaní uplatniť ako odpočítateľnú položku. PC, monitor a klávesnica nepatria k príslušenstvu, ale sú súčasťou počítača, teda výdavky spojené s ich kúpou sa uplatniť nedajú.

Odborná literatúra „Fachliteratur“

K odbornej literatúre patria knihy, časopisy a noviny (aj v elektronickej podobe), ktoré súvisia s výkonom práce a prispievajú k prehĺbeniu vedomosti v pracovnej oblasti. Nie je rozhodujúce, či ich váš zamestnávateľ vyžaduje alebo nie. Z dokladu o platbe musí byť zrejmý názov produktu. Označenie „rozličná odborná literatúra“ nie je postačujúca. Denná tlač sa za odbornú literatúru nepočíta, výnimku tvoria novinári a politici.

Náklady spojené s presťahovaním „Umzugskosten“

Rozhodujúcim faktorom na uplatnenie danej odpočítateľnej položky je dôvod presťahovania, pre ktorý ste nútený vzdať sa súčasného bydliska. Dôvod na presťahovanie musí byť podmienený prácou a vzdialenosť z bydliska na miesto výkonu práce musí byť neprimerane časovo náročná.

Dôvody na presťahovanie sa:

 • nástup na nové pracovné miesto neprimerane ďaleko vzdialené od miesta bydliska,
 • zmena pôsobiska zamestnávateľa na vzdialenejšie miesto od pôvodného miesta výkonu práce,
 • dlhodobé premiestnenie zamestnanca zamestnávateľom na nové vzdialenejšie miesto výkonu práce,
 • nástup na nové pracovné miesto, ak ste boli dlhodobo nezamestnaný

Výdavky, ktoré môžete uplatniť:

 • náklady spojené s transportom a balením pôvodného zariadenia (sťahovacia firma)
 • vlastné cestovné náklady spojené s hľadaním ubytovania a presťahovaním,
 • náklady na výdavky pri demontáži zariadenia v pôvodnom ubytovaní,
 • náklady na makléra (pomoc pri hľadaní ubytovania, len na prenájom),
 • dvojité platenie nájomného, ak ste už vysťahovaný a výpovedná lehota v pôvodnom ubytovaní ešte plynie

Aby mohli byť horeuvedené výdavky zohľadnené v daňovom priznaní, je nutné doložiť pracovnú zmluvu alebo potvrdenie od zamestnávateľa a zdokladovať všetky výdavky spojené so sťahovaním.

Pri uznaní týchto nákladov sa predpokladá, že si pôvodný byt alebo dom neponecháte. Ak áno, v takom prípade je možné uplatniť inú položku a to vedenie dvojitej domácnosti.

Náklady na sťahovanie nie je možné v daňovom priznaní uplatniť, ak sa miesto výkonu práce nezmenilo, ak časť nákladov na presťahovanie uhradil zamestnávateľ a ani vtedy, ak od vás zamestnávateľ nevyžaduje prenajať si nový byt/dom.

TIP: Nezabudnite si odkladať všetky doklady, ktoré vznikajú pri sťahovaní a vyhýbajte sa platbám v hotovosti z dôvodu, že najistejší spôsob zdokladovania nákladov je výpis z bankového účtu.

Vzdelávanie „Aus-Fortbildung und Umschulung“

Ak ste sa zúčastnili vzdelávacieho procesu (kurz, seminár), ktorý mal súvis s vašou prácou, a výdavky s tým spojené ste hradili sami, je možné uplatniť si ich v daňovom priznaní ako odpočítateľnú položku. Náklady musia vzniknúť súbežne s priebehom vzdelávania.

Vzdelávanie (Ausbildung) – týka sa vzdelávania na novú pracovnú pozíciu, ktorá musí byť príbuzná so súčasnou vykonávanou pozíciou. Napríklad, ak sa mäsiar pripravuje na pozíciu kuchára, kaderníčka na pozíciu pedikérky, pokrývač striech na pozíciu klampiara a podobne.

Ďalšie vzdelávanie (Fortbildung) – týka sa vzdelávania za účelom prehĺbenia znalostí a zručností už v existujúcom zamestnaní. Patria sem napríklad aj jazykové kurzy alebo vodičský preukaz.

 • vodičský preukaz – ak existuje priamy vzťah k aktuálnej pracovnej pozícii, aj náklady spojené s vodičským kurz predstavujú odpočítateľnú položku. Výhradne sa to týka len vodičského preukazu na nákladné auto, nákladné auto s vlečkou a autobus. Náklady na vodičské oprávnenie viesť osobné motorové vozidlo a motorku nemôžu byť uplatnené ako odpočítateľná položka, aj keď ich využívate na cestovanie za prácou.
 • jazykový kurz – jazykový kurz k získaniu alebo upevneniu znalosti cudzieho jazyka bude uznaný ako vzdelávanie vtedy, ak sa vaše jazykové znalosti vyžadujú pre vykonávanie vašej pracovnej pozície: telefonista, úradnícke pozície, oblasť obchodu a iné.

Rekvalifikácia (Umschulung) – tento spôsob vzdelávania umožňuje zamestnancom pripraviť sa na vykonávanie novej pracovnej pozície, ktorá musí byť obsahovo odlišná od doterajšej pracovnej pozície. Napríklad, ak sa elektrikár rekvalifikuje na účtovníka, učiteľka na zdravotnú sestru a iné. Aby náklady spojené s rekvalifikáciou boli daňovým úradom uznané, je nutné vierohodne zdokladovať, že po jej ukončení nastúpite na danú pracovnú pozíciu.

Náklady na samotné vzdelávanie sa dokladujú faktúrou za kurz alebo seminár, certifikátom o absolvovaní, pracovnou zmluvou alebo potvrdením od zamestnávateľa.

Poplatky za štúdium, odborná literatúra s tým súvisiaca, podklady ku kurzu, cesty na miesto konania kurzu, prípadne ubytovanie počas kurzu sa tiež môžu uviesť v daňovom priznaní ako odpočítateľná položka.

V spoločnosti TJ-Legal, s.r.o. vám radi zodpovieme vaše otázky
týkajúce sa všetkých odpočítateľných položiek a zároveň vám pomôžeme uplatniť si ich vo vašom daňovom priznaní.

 

Zdroje: Arbeiterkammer.at, Foerderportal.at, Bmf.gv.at

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)