Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Podmienky pri zamestnávaní cudzincov

Čo robiť v prípade, ak sa o voľné pracovné miesto uchádza občan cudzieho štátu? Potrebujete poznať niekoľko základných pravidiel vyplývajúcich z našej legislatívy.

zamestnavanie cudzincov mzdy personalistika

Základným legislatívnym rámcom pre prijatí do zamestnania občana cudzieho štátu je Zákon o pobyte cudzincov (Zákon č. 404/2011 Z. z.) a Zákon o službách v zamestnanosti (Zákon č. 5/2004 Z. z.). Pri zamestnaní cudzinca nevyhnutným krokom je rozlišovanie, z ktorého štátu je potencionálny zamestnanec.

Zamestnanie cudzinca, ktorý je občanom EÚ, EPH a Švajčiarska

Uzavretie pracovného pomeru s občanmi krajín EÚ, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, nepredstavuje výraznejší problém. Cudzinci, ktorí sú občanmi týchto štátov, majú rovnaké právne postavenie ako občania Slovenskej republiky.

Zamestnanie cudzinca, ktorý je občanom tzv. tretích krajín

Občanmi tretích krajín zákon rozumie občanov všetkých štátov okrem krajín EÚ, Nórska, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska. Takáto osoba – cudzinec sa môže zamestnať s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky ak:

  • je držiteľom modrej karty Európskej únie,
  • má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny počas prvých 12 mesiacov od udelenie pobytu,
  • má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie počas prvých 12 mesiacov od udelenie pobytu alebo
  • spĺňa podmienky, podľa ktorých nepotrebuje na zamestnanie potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Veľmi dôležité V prípade, ak cudzinec potrebuje povolenie na zamestnanie, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, alebo ak je držiteľom modrej karty EÚ, môže zamestnanie vykonávať len v rámci pracovného pomeru (na pracovnú zmluvu).

Prechodný pobyt na účel zamestnania udeľuje policajný útvar najviac na dobu 5 rokov.

Výnimkou je prechodný pobyt na účel sezónneho zamestnania, kedy sa udeľuje pobyt najviac na 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. V prípade, ak by platnosť cestovného dokladu cudzinca bola kratšia ako 180 dní, udelí policajný útvar prechodný pobyt najviac na obdobie platnosti cestovného dokladu.

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní, s výnimkou matričných dokladov. Všetky doklady musia byť originály alebo notársky overené fotokópie. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny na úradnom tlačive. Pri podaní je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)