Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Príjmy z kapitálového majetku

Podľa druhu patria k príjmom z kapitálového majetku všetky odmeny z prenechania (finančného) kapitálu na užívanie, to znamená plody z užívania kapitálu. Nezáleží na pomenovaní poplatkov za užívanie, ale výlučne na ich hospodárskej hodnote ako protislužbe za užívanie cudzieho finančného kapitálu.

Rozdelenie príjmov z kapitálového majetku

Príjmy z použitia finančného kapitálu

1. príjmy z dividend a porovnateľné príjmy,
2. príjmy tichého spoločníka,
3. príjmy z podielovej pôžičky,
4. príjmy z úrokov a porovnateľné príjmy,
5. tantiémy z plnenia poistného,
6. príjmy z diskontovania mien,
7. príjmy z podnikateľského výkonu podniku právnických osôb verejného práva,
8. príjmy z prevodu opcií.

Výkony z predaja a termínovaných obchodov

1. zisky z predaja podielov v združeniach, najmä podiely v spoločnosti s ručením obmedzeným, podiely v družstvách, akcie a porovnateľné príjmy,
2. zisky z predaja úrokových kupónov a iných cenných papierov prinášajúcich úroky a porovnateľné príjmy,
3. zisky z termínovaných obchodov a porovnateľné príjmy,
4. zisky z predaja tichého spoločníctva a podielových pôžičiek,
5. zisky z predaja poistných zmlúv.

Rôzne odmeny a výhody, ak boli dosiahnuté v súvislosti s vyššie uvedenými príjmami (napríklad náhrada škody, alebo mimoriadne plnenie v súvislosti s určitými kapitálovými investíciami).

Zákon o daňovej reforme z roka 2008 priniesol zmenu zo syntetickej dane z príjmu, keď boli všetky príjmy zdanené rovnakou daňovou sadzbou, na duálnu daň z príjmu, kedy príjmy zo živnosti a kapitálu podliehajú rozdielnym daňovým sadzbám.

Príjmy z kapitálového majetku je potrebné zdaniť v tom roku, v ktorom boli prijaté, to znamená v roku, kedy v rámci cash flow „pritiekli“. Príjmy sú prijaté, keď s nimi môže daňovník disponovať, napríklad keď mu boli pripísané na bankový účet.

Daňová sadzba

Popri normálnej tarifnej dani je od roka 2009 pre určité druhy príjmov z kapitálového majetku zavedená mimoriadna daňová sadzba vo výške 25 %. Tá umožňuje na základe jej konštantnej a od iných príjmov nezávislej výšky zavedenie takzvanej zúčtovacej dane.

Popri vyberaní daní cez ročné zdanenie, sú dane z príjmov z kapitálového majetku vyrubené najmä vo forme zrážkovej dane pod názvom daň z kapitálových výnosov.

V zásade je dlh na dani z príjmov z kapitálového majetku zrážkovou daňou vyrovnaný. Môžu však vzniknúť aj rôzne iné situácie, ako napríklad:

• príjmy z kapitálového majetku nepodliehajú zrážkovej dani;
• pri zrážkovej dani bol použitý náhradný vymeriavací základ prevyšujúci skutočný príjem z kapitálového majetku;
• z príjmov z kapitálového majetku pri existujúcej povinnosti nebola zrazená cirkevná daň;
• výška zadržanej dane má byť preverená;
• má byť podaná žiadosť o preverenie výhodnosti, ktorou má byť zistené, či z preverenia nevyplynie nižšia daňová povinnosť;
• má byť započítaná zadržaná daň z kapitálových výnosov alebo príspevok do fondu solidarity z príjmov iného druhu;
• bola zadržaná zrážková daň, ktorá má byť vzájomne započítaná s daňovou povinnosťou;
• existujú príjmy z kapitálového majetku, ktoré sú zdaňované tarifne.

V týchto prípadoch je potrebné k daňovému priznaniu priložiť takzvanú prílohu KAP.

Výdavky súvisiace s kapitálovým majetkom

Ako daňový výdavok je možné uplatniť len takzvanú paušálnu sumu sporiteľa v maximálnej výške 801,00 eur pre jednotlivca a 1.602,00 eur pre zosobášených, pokiaľ je vylúčený odpočet skutočných výdavkov. Pokiaľ neplatí mimoriadna daňová sadzba 25 %, môžu byť uplatnené aj skutočné výdavky (napríklad výdavky na refinancovanie). To je výhodné vtedy, keď skutočné výdavky prevyšujú paušálnu sumu.

Základný výpočet zdaniteľných príjmov od roka 2009:

Brutto príjmy (bez akejkoľvek zrážky)
– (mínus) paušálna suma sporiteľa
= zdaniteľný príjem z kapitálového majetku

Zdaniteľný príjem z kapitálového majetku je potrebné deklarovať v daňovom priznaní len vtedy, keď príjmy z kapitálového majetku presiahnu paušálnu sumu sporiteľa.

Straty z kapitálového majetku

Straty z kapitálového majetku nemôžu byť kompenzované inými príjmami, respektíve príjmami z iných daňových rokov. Môžu byť však kompenzované z pozitívnych príjmov z kapitálového majetku z nasledujúcich zdaňovacích období. Straty z predaja podielov kapitálových spoločností môžu byť dokonca vyrovnané len z pozitívnych príjmov toho istého druhu.

V zásade k príjmom z kapitálového majetku patria všetky výnosy, ktoré pochádzajú z nemeckých zdrojov (banka, poisťovňa). Zahraničné výnosy z kapitálového majetku tu môžu patriť tiež, a to vtedy, keď vyplácajúci subjekt má svoje sídlo v Nemecku.

Tieto výnosy je možné spoznať podľa toho, že podľa daňového potvrdenia bola daň zadržaná buď ako Daň z kapitálových výnosov podľa riadku 48 prílohy KAP a/alebo ako Vyžiadaná paušálna suma sporiteľa podľa riadku 12 prílohy KAP.

Výnosy z kapitálového majetku vo väčšine prípadov zdaní samotná banka daňovou zrážkou. Daňové potvrdenie vám vystaví príslušná banka alebo poisťovňa. Niekedy však až na požiadanie.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)