Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Príplatok k rakúskym rodinným prídavkom na postihnuté dieťa

Okrem prídavkov na deti (Familienbeihilfe) sa v Rakúsku na dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje aj zvláštny príplatok (Erhöhungszuschlag). Ak spĺňate všeobecné podmienky nároku na prídavky na deti z Rakúska, môžete požiadať aj o zvýšené prídavky na vaše zdravotne ťažko postihnuté dieťa (v roku 2018 ide o zvýšenie 155,90 eur mesačne).

Podmienky na získanie zvýšených prídavkov na deti v Rakúsku

Pod ťažkým zdravotným postihnutím v zmysle zákona o vyrovnávaní majetkových strát v rodine z roku 1967 sa rozumie, že dieťa trpí zdravotnou poruchou, ktorá nie je iba dočasná (to znamená, že trvá viac ako tri roky) a miera invalidity je najmenej 50 %, alebo je pravdepodobné, že dieťa sa natrvalo nebude schopné samo o seba postarať.

Ak sa preukáže minimálne päťdesiatpercentné postihnutie, zvýšené prídavky na dieťa sa budú vyplácať dovtedy, pokiaľ trvá všeobecný nárok na prídavky na deti v Rakúsku, teda minimálne do 18. roku veku dieťaťa.

Formulár E 407

Nárok na tieto zvýšené prídavky je potrebné preukázať vyplneným formulárom E 407, ktorý musí potvrdiť ošetrujúci lekár dieťaťa. Mieru zdravotného postihnutia na základe tohto formulára a aktuálnych lekárskych správ posúdi lekár z rakúskeho úradu Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen.

Pozor: Určovanie miery zdravotného postihnutia v Rakúsku prebieha podľa inej metodológie ako na Slovensku či v Česku, a teda dieťa, ktoré má vydaný preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v týchto krajinách, nemusí automaticky získať zvýšené prídavky na dieťa z Rakúska.

Žiadosť na poskytnutie zvýšeného príspevku

Na príslušný daňový úrad je potrebné zaslať aj vyplnený formulár Žiadosť na poskytnutie zvýšeného príspevku k prídavkom na deti pre ťažké zdravotné postihnutie (Antrag auf Gewährung des Erhöhungsbetrages zur Familienbeihilfe wegen erheblicher Behinderung).
Ak je dieťa už plnoleté a spĺňa podmienky na poskytovanie prídavkov na dospelé deti (napr. študuje na vysokej škole), poskytovanie prídavkov je možné v takýchto prípadoch až do veku 25 rokov.

Pri trvalo postihnutých deťoch sa neuplatňuje žiadna veková hranica, ak sa trvalá pracovná neschopnosť preukázala pred dovŕšením 21 rokov alebo počas odbornej prípravy pred dosiahnutím veku 25 rokov.

Miera zdravotného postihnutia alebo pravdepodobná trvalá pracovná neschopnosť sa preukazuje osvedčením servisu ministerstva sociálnych služieb (Sozialministeriumservice) na základe odborného posudku posudkového lekára.

 

zdroj: Bundskanzleramt

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)