Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Prvá daňová povinnosť v roku 2021 – daň z motorového vozidla

Ešte ste sa ani nespamätali, že sa skončili Vianoce, začal sa nový rok a už je potrebné myslieť na daňové priznanie. Máme však pre vás dobrú správu. Daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 môžete v podať aj neskôr.

daň z motorových vozidiel daňové priznanie

Novelou zákona o dani z motorových vozidiel sa zmenili sadzby dane a aj lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020, čím bolo v rámci prechodných ustanovení umožnené podať daňové priznanie do 31.03.2021.

 

Avšak pozor! V prípade, ak ste vozidlo v roku 2020 vôbec nepoužívali na podnikanie, ale ste ho uviedli v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel v roku 2019, potom máte povinnosť podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti do 31.01.2021.

Náš tip

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (ľudovo povedané daň z motorových vozidiel) vám radi spracujeme. S nami je celá záležitosť vybavená rýchlo a pohodlne. Neváhajte nás kontaktovať a posuňte svoj biznis na vyššiu úroveň. 

 

Kto je povinný platiť daň z motorových vozidiel?

Daňovník, ktorý využíva vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť.

 

Kedy vzniká povinnosť platiť daň z motorových vozidiel?

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky podľa zákona. To znamená, že vozidlo bolo skutočne používané na podnikanie, o vozidle bolo účtované, respektíve bolo evidované v daňovej evidencii a boli uplatňované výdavky spojené s používaním motorového vozidla.

 

Kedy povinnosť platiť daň zaniká?

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu vozidla z evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • k vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • k zániku daňovníka bez likvidácie,
 • k vykonaniu zápisu prevodu držby vozidla do dokladov vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom podľa § 3 písm. c) až e) zákona o dani z motorových vozidiel.

 

Kedy nemám povinnosť podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel?

V prvom rade ak motorové vozidlo nevyužívate v súvislosti s podnikaním. Ďalej zákon definuje vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane. Ide o vozidlá,:

 • ktoré majú pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S,
 • ktoré sú v technickom preukaze evidované ako „špeciálne vozidlo“,
 • ktoré nie sú v evidencii vozidiel Slovenskej republiky.

 

Dokedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva takto:

 1. do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak trvalo k 31.12. bežného roka,
 2. do 1 mesiaca po mesiaci, kedy daňovník zrušil živnostenské oprávnenie,
 3. do 1 mesiaca po mesiaci, kedy daňovník pozastavil živnostenské oprávnenie,
 4. do 3 mesiacov po mesiaci, kedy daňovník zomrel.
Zdroj obrázka: freepik.com (autor: annastills)

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)