Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Súhrnný výkaz DPH v Nemecku (Umsatzsteuer-Voranmeldung)

Povinnosť podávať súhrnné výkazy majú tí podnikatelia, ktorí majú v Nemecku vyslaných subdodávateľov. Sú povinní odovzdať predbežné hlásenia o DPH a ročné daňové priznanie, v ktorých sa musí uviesť prehľad všetkých vystavených a prijatých faktúr na práce vykonané v Nemecku.

Na ktorý daňový úrad v Nemecku je potrebné podať súhrnný výkaz DPH?

Centrálny príslušný úrad pre podnikateľov, ktorých bydlisko, sídlo alebo obchodné vedenie sa nachádza na Slovensku, v Českej republike alebo v Rumunsku je daňový úrad Chemnitz-Süd.

Platí to bez ohľadu na to, aký druh obratu podnikatelia vykonávajú (podnikatelia so zmluvou o diele, stavební podnikatelia, autobusové spoločnosti, obchodníci a pod.) a bez ohľadu na to, v ktorej časti Spolkovej republiky Nemecko sa tieto služby poskytujú.

Ako sa podáva súhrnný výkaz?

Súhrnný výkaz sa podáva vždy elektronicky a je podpísaný elektronickým podpisom.

Ako často sa podáva súhrnný výkaz?

Súhrnné výkazy môžu byť podávané mesačne alebo kvartálne. O tom vždy rozhoduje príslušný daňový úrad a podnikateľovi to oznámi písomnou formou.

Čo sa uvádza do súhrnného výkazu?

  1. suma vystavených faktúr za práce vykonané v Nemecku, ktoré firma fakturuje svojmu odberateľovi,
  2. suma prijatých faktúr, ktoré firma prijala od svojich subdodávateľov a
  3. suma zaplatenej DPH v Nemecku (benzín, diesel, ubytovanie, drobné náradie, …).

Kedy sa podáva riadny súhrnný výkaz?

Súhrnný výkaz je potrebné odoslať vždy do 10. v nasledujúcom kalendárnom mesiaci, za ktorý vznikla povinnosť podať súhrnný výkaz (napr. januárový výkaz je potrebné zaslať do 10. februára).

Kvartálny súhrnný výkaz je tiež potrebné zaslať do 10. v mesiaci po skončení kvartálu (napr. za 1. kvartál do 10. apríla).

Ročné daňové priznanie k DPH (Umstazsteuererklärung) je potrebné odovzdať do 31.05. nasledujúceho roku.

Ak koniec lehoty na podanie súhrnného výkazu pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Kedy sa podáva opravný súhrnný výkaz?

Ak sa po podaní súhrnného výkazu zistí, že údaje sú neúplné alebo nesprávne, je potrebné podať opravný výkaz. Opravný súhrnný výkaz nahrádza pôvodne podaný súhrnný výkaz.

Aký je poplatok v spoločnosti TJ – Legal za spracovanie súhrnného výkazu?

Poplatok za spracovanie je vo výške 33,00 € bez DPH. Ak sa podáva nulový (resp. opravný) súhrnný výkaz, teda klient nám oznámi, že v danom mesiaci nemal žiadne obraty, je poplatok 50%, teda 16,50 € bez DPH.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)