Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Upozornenie na zmeny zákona o dani z príjmov a zákona o DPH platné od 01.01.2022

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien zákona o dani z príjmov a zákona o DPH, ktoré Národná rada SR schválila 27.10.2021 a ktoré vstupujú do platnosti od 01.01.2022 (okrem zmeny v bode č. 1, pre ktorú platí termín splnenia do 30.11.2021).

zákon o dani z príjmov a zákon o DPH

1. Nahlásenie a zverejňovanie bankových účtov a rozšírenie ručenia odberateľa za nezaplatenú DPH (s termínom do 30.11.2021):

Novela zavádza povinnosť daňových subjektov oznámiť Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný bankový účet, ktorý budú daňové subjekty používať na podnikanie, na ktoré sa vzťahuje DPH. Finančné riaditeľstvo SR následne zverejní zoznam všetkých oznámených bankových účtov na svojom webovom sídle.

Daňové subjekty, ktoré sú k 15. novembru 2021 platitelia DPH, majú povinnosť oznámiť všetky bankové účty (tuzemské + zahraničné) do 30.novembra 2021.

Dôsledok oznamovania:

Ak odberateľ uhradí fakturovanú sumu na účet dodávateľa, ktorý nie je uvedený v zozname bankových účtov zverejnenom na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR, bude ručiť za DPH uvedenú na faktúre.

2. Zavedenie OBK (t. j. obojsmernej komunikácie elektronickými prostriedkami):

Od 01.01.2022 už bude Finančná správa SR komunikovať s daňovými subjektmi naplno obojsmerne elektronicky. Čo to znamená? Daňové subjekty už nebudú dostávať od daňového úradu poštou tzv. „žlté lístky“ do poštových schránok. Správca dane bude daňovým subjektom (právnickým a aj fyzickým osobám), ktoré majú zaktivovanú elektronickú schránku, doručovať oznámenia, výzvy a rozhodnutia len elektronicky, a to do schránky na www.slovensko.sk.

3. Zníženie administratívnej záťaže:

Zruší sa vydávanie tzv. „kartičiek“ = osvedčení o pridelení DIČ resp. IČ-DPH, ktoré osvedčujú registráciu daňových subjektov. Správca dane vydá len písomné rozhodnutie o registrácii.

Zverte svoje účtovníctvo do rúk profesionálov

V TJ-Legal sa vám postaráme o vedenie účtovníctva, miez a personalistiky a pomôžeme vám aj s ďalšími povinnosťami, ktoré máte ako firma z daňového či účtovného hľadiska. Zmeny v legislatíve sledujeme za vás, aby ste sa mohli naplno venovať podnikaniu.

4. Verejný index daňovej spoľahlivosti po novom:

Nakoľko chce daňová správa výrazne motivovať daňové subjekty k platobnej zodpovednosti a k plneniu si daňových povinností, novela daňového poriadku prinesie zmeny indexu daňovej spoľahlivosti. Index bude pridelený všetkým daňovým subjektom registrovaným na daň z príjmov a hodnotiace obdobie na stanovenie indexu bude jeden kalendárny rok.

Benefitmi pre daňové subjekty, ktoré dosiahnu index „vysoko spoľahlivý“ budú:

  • vyhotovenie čiastkového protokolu v rámci výkonu daňovej kontroly;
  • predĺžená lehota na splnenie povinnosti na základe výzvy správcu dane v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania (najmenej 15 dní, pričom pre subjekty s indexom „nespoľahlivý“ bude platiť 8 dňová lehota);
  • 50 % „zľava“ z poplatku za záväzné stanovisko správcu dane (t. j. zníži sa suma z 1.000 € na 500 €).

5. Odpočet výdavkov (nákladov) na investície:

Daňovníci si budú môcť od 01.01.2022 uplatniť dodatočný odpočet (15 % až 55 %) výdavkov na investície z daňového odpisu tohto majetku. Pôjde o dočasnú možnosť v zákone, ktorého cieľom bude podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, t. j. produktívne investície s previazaním na priemysel.

Zákon stanovuje pre daňovníkov nasledujúce podmienky na uplatnenie tohto odpočtu:

  • musí byť vypracovaný investičný plán, v ktorom sa bude deklarovať obdobie, počas ktorého sa budú realizovať investície;
  • odpočet je možné uplatňovať počas obdobia odpisovania majetku, avšak najviac počas desiatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období;
  • tento odpočet sa môže prvýkrát uplatniť za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2022.

6. Zníženie maximálnej výšky odpočtu na výskum a vývoj:

Novela upravila aj tzv. „superodpočet“ nákladov na výskum a vývoj, ktorý sa znižuje na výšku 100 % z pôvodných 200 %. Zníženie sa prvýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie, ktoré začína plynúť najskôr 1. januára 2022.

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)