Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

8 najčastejších otázok k nemeckému daňovému priznaniu

Obdobie podávania daňových priznaní je u väčšiny ľudí obľúbené asi ako chrípková sezóna. Obzvlášť, ak sa ich daňové povinnosti týkajú hneď viacerých krajín. V tomto článku vám prinesieme odpovede na najčastejšie otázky v súvislosti s nemeckým daňovým priznaním.

pár vypĺňa nemecké daňové priznanie

1. Mám povinnosť podať nemecké daňové priznanie?

Odpoveď na túto otázku do značnej miery závisí od vašej daňovej triedy. Ak ste totiž v daňovej triede III, IV, V alebo VI, odpoveď je áno. Na povinnosť podať nemecké daňové priznanie majú však vplyv aj ďalšie okolnosti:

  • ak ste ako daňovník požiadali o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela, a tým ste požiadali o zaradenie do daňovej triedy III,
  • ak ste okrem mzdy z Nemecka poberali aj náhradu mzdy v celkovej výške viac ako 410 €,
  • ak nemáte v Nemecku bydlisko, no požiadate o zdanenie ako „fiktívny“ daňový rezident,
  • ak ste poberali mzdu od viacerých zamestnávateľov a druhý príjem bol zdaňovaný v daňovej triede VI,
  • ak ste od zamestnávateľa dostali odstupné, pričom ten ho zdanil výhodnejším variantom,
  • ak si prenášate daňovú stratu z minulých rokov,
  • ak vás na podanie vyzve nemecký daňový úrad.

Veľmi dôležité Nie ste si istý, či máte povinnosť podať aj slovenské daňové priznanie? Bližšie sme sa tejto téme venovali v článku našej dcérskej spoločnosti Mojedane.sk, s.r.o.: Celý rok pracujem v Nemecku. Musím podať slovenské daňové priznanie? Podajte si daňové priznanie typ A online alebo nás neváhajte kontaktovať pre vypracovanie slovenského daňového priznania.

2. Dokedy je potrebné podať nemecké daňové priznanie?

Od zdaňovacieho obdobia 2018 je lehota na podanie nemeckého daňového priznania predĺžená do 31. júla nasledujúceho roka. Pred rokom 2018 bol posledným dňom na podanie nemeckého daňového priznania 31. máj. V prípade, že pre spracovanie daňového priznania využijete služby daňového poradcu (napríklad TJ-Legal, s.r.o.), posledným dňom lehoty je pre vás až 28. február roka nasledujúceho po roku, v ktorom je potrebné priznanie podať.

Nemecké daňové priznanie

Pomôžeme vám podať daňové priznanie v Nemecku a získať prípadný daňový preplatok v plnej legálnej výške.

3. Čo sa stane, ak nemecké daňové priznanie nepodám včas?

Pri oneskorenom podaní vám bude v zmysle príslušných predpisov vyrubený úrok z omeškania. Ten predstavuje sumu 0,25 % stanovenej daňovej povinnosti za každý začatý mesiac omeškania, najmenej však 25 € za každý začatý mesiac.

4. Ktorý nemecký daňový úrad je pre mňa príslušný?

Táto jednoduchá otázka nemá až tak jednoznačnú odpoveď. V zásade však platí, že príslušným je pre vás ten nemecký daňový úrad, v ktorého územnom obvode ste v Nemecku prihlásený na pobyt. Ak nie ste prihlásený na pobyt, potom je príslušným ten úrad, na ktorý za vás boli odvádzané preddavky na daň.

5. Ako dlho trvá nemeckému daňovému úradu spracovanie môjho priznania?

Nemecký daňový úrad má na spracovanie vášho daňového priznania lehotu 4 až 6 mesiacov. To, ako dlho trvá vrátenie daní z Nemecka, závisí od viacerých faktorov, ktoré sme pre vás spísali v našom ďalšom článku.

6. Čo znamená „progresívne zdaňovanie“?

Progresívne zdaňovanie zjednodušene znamená „čím vyšší príjem, tým vyššia daňová povinnosť„. Platná daňová tarifa začína na sadzbe 14 %, a to v momente, ak zdaňovaný príjem presahuje nezdaniteľné minimum. Následne daňová sadzba rastie priamo úmerne dosiahnutému príjmu až na hodnotu 42 %.

7. Aké výdavky si môžem uplatniť v nemeckom daňovom priznaní?

V nemeckom daňovom priznaní je možné uplatniť rôzne druhy výdavkov. Najviac však základ dane znižujú cestovné výdavky a náklady na ubytovanie v Nemecku.

8. Čo znamená „vedenie dvojitej domácnosti“?

Ide o pojem, ktorý súvisí s uplatnenými výdavkami v nemeckom daňovom priznaní. Pod vedením dvojitej domácnosti sa rozumie, že popri ubytovaní v Nemecku daňovník vlastní alebo má v prenájme aj nehnuteľnosť na Slovensku. Pre splnenie podmienky vedenia dvojitej domácnosti však postačí aj keď obývate samostatnú časť bytu alebo domu na Slovensku a zároveň prispievate na chod domácnosti aspoň 10 % z celkovej výšky nákladov. Úrad popri preverení dvojitej domácnosti skúma hlavne to, kde sa nachádza centrum vašich životných záujmov.

Obráťte sa na nás

Ak vo vás predchádzajúce riadky vyvolali ďalšie otázniky týkajúce sa nemeckého daňového priznania či iných daňových povinností, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám všetko vysvetlíme podrobnejšie s ohľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzate.

Zdroje: Finanzamt.bayern.de, Dreher-sauer.de

Zdroj obrázku: Freepik.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)