Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako vyriešiť špecifické prípady o prídavky na deti z Rakúska

Ako je to so slobodnými, rozvedenými, živnostníkmi a inými špecifickými skupinami žiadateľov o rodinné prídavky na deti z Rakúska.

V predchádzajúcom článku o prídavkoch na deti z Rakúska sme vás oboznámili s niektorými dokladmi, ktoré žiadateľ predkladá rakúskemu daňovému úradu spolu so žiadosťou o vyplácanie rodinných prídavkov na deti (Familienbeihilfe) z Rakúska. Tento zoznam dokladov sa týka väčšinou ženatých žiadateľov, ktorí žijú spolu s manželkou a deťmi v spoločnej domácnosti. 

Ako je to však so slobodnými, rozvedenými, živnostníkmi a inými špecifickými skupinami žiadateľov o rodinné prídavky na deti z Rakúska?

Ste slobodný a žijete s partnerkou a deťmi v spoločnej domácnosti

Pri slobodných partneroch, ktorí spoločne s deťmi žijú v spoločnej domácnosti a sú na tejto adrese prihlásení k trvalému, alebo prechodnému pobytu, nie je žiaden problém s posudzovaním nároku na vyplácanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska. Problém nastáva vtedy, keď je jeden z partnerov hlásený na inej adrese, hoci reálne spolu bývajú v spoločnej domácnosti. Žiaden mestský, ani obecný úrad vám nevystaví potvrdenie o tom, že bývate na spoločnej adrese, ak tam nie ste prihlásení. Vtedy je jediným riešením buď zmena trvalého pobytu alebo prihlásenie k prechodnému pobytu (čo však nie je možné urobiť spätne), alebo čestné vyhlásenie oboch partnerov o tom, že skutočne bývajú spolu s deťmi na spoločnej adrese.

Ste slobodný/rozvedený a nežijete s partnerkou/bývalou manželkou a deťmi v spoločnej domácnosti

Ak ste rozvedený a nežijete s bývalou manželkou a deťmi v spoločnej domácnosti, k žiadosti o vyplácanie rodinných prídavkov z Rakúska bude potrebné priložiť:
1) rozsudok o rozvode, v ktorom je uvedená výška výživného na deti (preložený do nemčiny),

2) doklady o platbe výživného na deti.

Ako doklad môžu poslúžiť

• príjmové pokladničné doklady, ak ste výživné platili v hotovosti,
• kópie výpisov z účtu, ak ste výživné platili cez účet,
• pri absencii obidvoch vyššie uvedených dokladov ich môže nahradiť čestné vyhlásenie druhého partnera, že ste mu vyplatili výživné na deti, pričom uvedie obdobie a celkovú výšku prijatého výživného.

Žijete s partnerkou/manželkou a dieťaťom v spoločnej domácnosti, pričom nie ste otcom dieťaťa

V tomto špecifickom prípade je na vyplácanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska potrebné, mať pred daňovým úradom právne ošetrený váš vzťah k tomuto dieťaťu. To znamená, že ste si ho buď osvojili, adoptovali, alebo inak zlegalizovali váš vzájomný vzťah. V opačnom prípade rakúsky úrad požaduje zdokladovať, že sa podieľate na úhrade životných nákladov tohto dieťaťa.

Ste živnostníkom v Rakúsku

Nárok na rodinné prídavky na deti z Rakúska majú aj občania, ktorí tam pracujú na základe živnosti. Je však potrebné, aby odvádzali sociálne poistenie do rakúskej sociálnej poisťovne pre živnostníkov (SVA – Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft).

Živnostníci k žiadosti o prídavky na deti z Rakúska prikladajú

1) kópiu rakúskeho živnostenského listu,
2) kópie zmlúv o opatrovaní osôb, ktoré uzavreli s rodinami,
3) kópie faktúr za opatrovanie alebo kópie tzv. Honorarnoten,
4) kópie dokladov o úhrade faktúr, prípadne o prijatí honorárov v hotovosti alebo na účet,
5) kópie dokladov o úhrade sociálneho poistenia do SVA (dobrovoľne).

Ďalšie špecifické prípady

V Rakúsku je žiadateľom väčšinou ten, kto v Rakúsku pracuje, prípadne je občanom Rakúska. V mojej praxi som sa však stretol s prípadom, keď rakúsky daňový úrad najprv schválil rodinné prídavky na deti občanovi Rakúska, ktorý bol zároveň otcom dieťaťa Slovenky, ale keďže neplatil na dieťa výživné, následne mu ich daňový úrad stopol. V spolupráci so slovenským úradom práce, sociálnych vecí a rodiny rakúsky úrad odporučil matke dieťaťa, aby si sama podala žiadosť o vyplácanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska.

Veríme, že sme vám pomohli priniesť viac svetla aj do vašej situácie. Ak máte záujem o naše služby spojené so spracovaním žiadosti o vyplácanie rodinných prídavkov na deti z Rakúska, neváhajte sa na nás obrátiť.

Tento článok získal už 3 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)