Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Daňový partner v Holandsku

Máte partnera? A chcete, aby bol považovaný za daňového partnera, napríklad preto, aby ste spoločne získali odlučné z Holandska (algemene heffingskorting) alebo príspevok na zdravotné poistenie (zorgtoeslag).

Ak máte partnera a chcete byť považovaní za daňových partnerov, je to možné v prípade, že splníte obidve z nasledujúcich podmienok:

 • Splníte podmienky pre daňové partnerstvo (viac informácií nájdete nižšie).
 • Obaja, vy a aj váš partner splníte podmienku 90 %. Podmienka 90 % znamená, že aspoň 90 % z vašich celosvetových príjmov a príjmov vášho partnera v príslušnom daňovom roku bolo zdanených v Holandsku.

Podmienka 90 %

Príklad 1

Mali ste trvalý pobyt na Slovensku a pracovali ste v Holandsku. Váš príjem v Holandsku bol 20 000 €. Tento príjem bol zdanený v Holandsku a iný príjem v daňovom roku ste nemali. Vaša manželka nemala počas roka žiadny zdaniteľný príjem. 

Žili ste v krajine Európskej únie. Minimálne 90 % vašich príjmov bolo zdanených v Holandsku. Holandský daňový úrad vás bude považovať za kvalifikovaného daňového nerezidenta.

Vaša manželka nemala žiaden príjem. Holandský daňový úrad vás teda môže považovať za daňových partnerov. Viac ako 90 % vašich spoločných príjmov bolo dosiahnutých v Holandsku.

Máte nárok na rovnaké daňové bonusy a daňové odpočítateľné položky ako holandskí rezidenti. Vaša manželka má nárok na odlučné (algemene heffingskorting).

Príklad 2:

Na Slovensku ste mali trvalý pobyt a pracovali ste v Holandsku. Váš príjem z Holandska bol 30 000 €. Tento príjem bol zdanený v Holandsku.

Počas roka ste nemali žiadny ďalší príjem. Vaša manželka pracovala na Slovensku a dosiahla príjem 15 000 €. Žili ste v krajine Európskej únie. Minimálne 90 % vašich celosvetových príjmov bolo zdanených v Holandsku. Takže vás holandský daňový úrad bude považovať za kvalifikovaného daňového nerezidenta. 

Vaša manželka mala príjem na Slovensku. V tomto prípade nebude holandský daňový úrad považovať vašu manželku za daňového partnera.

Vaša manželka nespĺňa podmienku 90 % a ani 90 % a viac vašich spoločných príjmov nebolo zdanených v Holandsku.

Máte nárok na rovnaké daňové bonusy a daňové odpočítateľné položky ako holandskí rezidenti. Vaša manželka však nemá nárok na odlučné (algemene heffingskorting).

V ktorých prípadoch splníte podmienky pre daňových partnerov

Daňovými partnermi sa v Holandsku stávate v prípade, keď splníte jednu z nasledujúcich podmienok:

 • Ste zosobášení.
 • Žijete v registrovanom partnerstve.
 • Nie ste zosobášení, ale obaja máte na mestskom, respektíve obecnom úrade registrovanú rovnakú adresu trvalého bydliska a splníte jednu z týchto podmienok:
 1. Máte notársky potvrdenú zmluvu o spolužití.
 2. Máte spoločné dieťa.
 3. Jeden z vás opatruje dieťa toho druhého.
 4. Ste registrovaní v holandskom dôchodkovom fonde ako dôchodkoví partneri.
 5. Vlastníte nehnuteľnosť, v ktorej spoločne bývate.
 6. Dieťa jedného z vás má trvalý pobyt na rovnakej adrese ako vy s vaším partnerom.
 7. Boli ste daňoví partneri v predošlom roku.

Poznámka: Daňovým partnerom môže byť aj váš rodič v prípade, že splní vyššie uvedené podmienky. Avšak iba v prípade, že ste starší ako 27 rokov.

Odkedy sa stávate daňovým partnerom v Holandsku?

Žili ste v manželstve počas celého daňového roka? V tom prípade ste daňovými partnermi počas celého daňového roka.

Zosobášili ste sa počas daňového roka? Ak áno, stávate sa daňovými partnermi dňom sobáša.

Žili ste obaja na rovnakej adrese pre sobášom? Ak áno, daňovými partnermi ste sa stali v momente registrácie na rovnakej adrese bydliska. Boli ste registrovaní na rovnakej adrese počas celého roka? V tom prípade ste daňovými partnermi počas celého daňového roka.

Ak chcete získať príspevok na zdravotné poistenie alebo odlučné, je potrebné, aby mal váš daňový partner BSN číslo (sofinummer). So získaním BSN čísla, odlučného a príspevku na zdragvotné poistenie vám radi pomôžeme. Stačí, aby ste nás kontaktovali.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)