Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Dôsledky nepodaného daňového priznania pre SZČO

Vedeli ste, že keď ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nepodáte daňové priznanie, Sociálna poisťovňa vás vyradí zo zoznamu povinne poistených osôb?

V prípade, že nestihnete, alebo z nejakého iného dôvodu nemôžete podať daňové priznanie v riadnom termíne, je dôležité podať na daňovom úrade Oznámenie o predĺžení lehoty podania daňového priznania, o ktorom daňový úrad informuje Sociálnu poisťovňu.

Riziká spojené so Sociálnou poisťovňou

Ak ste tak neurobili, odporúčame vám písomne informovať Sociálnu poisťovňu o tom, že daňové priznanie ste nepodali v predpísanej lehote a ani ste na daňový úrad nezaslali Oznámenie o predĺžení lehoty podania daňového priznania, ale daňové priznanie podáte v najbližších dňoch.
V opačnom prípade vás Sociálna poisťovňa automaticky odhlási a vy o tom ani nemusíte vedieť.

Sociálna poisťovňa nemá totiž zo zákona povinnosť informovať vás o tom. Na základe interného usmernenia vám však Sociálna poisťovňa v roku 2018 do 23. júla (resp. do 22. októbra pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania) oznámi vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ, ako aj výšku poistného. V prípade, že by ste ako SZČO nedostali oznámenie zo Sociálnej poisťovne v uvedených mesiacoch, alebo ste mali akékoľvek pochybnosti týkajúce sa platenia poistného, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na svoju pobočku Sociálnej poisťovne.

Okrem toho si môžete svoju situáciu prekonzultovať aj v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne na telefónnych číslach 0906 171 989 a 02 3247 1989.

Čo pre vás znamená, že ste odhlásený z poistenia v Sociálnej poisťovni?

Za dané obdobie nemáte nárok na dávky:

  • z nemocenského poistenia – teda na nemocenské dávky (pri práceneschopnosti, tzv. PN), na ošetrovné člena rodiny (tzv. OČR) a na materské (počas materskej dovolenky);
  • z poistenia v nezamestnanosti – takže nemôžete poberať podporu v nezamestnanosti (počas obdobia, keď ste vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie).

Skutočnosť, že si nebudete platiť príspevky do dôchodkového poistenia, sa prejaví tak, že toto obdobie sa vám nezaráta do období započítavaných do nároku na dôchodok a tiež to ovplyvní výšku vášho dôchodku. Pod dôchodkom sa rozumie starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský/vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok.

Tip

V prípade, že daňové priznanie podáte dodatočne s oneskorením, Sociálna poisťovňa vás spätne zaradí do povinného poistenia a za dané obdobie spätne urobí predpis mesačných platieb poistného. Po uhradení poistného vám Sociálna poisťovňa predpíše úrok z omeškania platby dlžnej sumy vo výške 0,05 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného po deň uhradenia.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)