Vrátenie daní zo Slovenska - slovenské daňové priznanie

Delegujte podanie daňového priznania na nás

Máte na Slovensku trvalý pobyt a pracujete na Slovensku alebo v zahraničí? Radi pre vás spracujeme slovenské daňové priznanie, v ktorom správne uplatníme vaše zákonné nároky, ako napr. daňový bonus na dieťa, daňový bonus na úroky z hypotekárneho úveru pre mladých, daňový bonus nezdaniteľnú časť na manžela/manželku, nezdaniteľnú časť na kúpeľnú liečbu, korektne vyjmeme alebo započítame vaše príjmy, ktoré ste dosiahli v zahraničí, prípadne pre vás zadarmo požiadame o predĺženie lehoty na podanie slovenského daňového priznania (typ A).

Naša spoločnosť TJ-Legal je na trhu už cez 11 rokov, pomohli sme doslova desaťtisícom ľudí, ktorí na našu adresu píšu pozitívne hodnotenia. Daňové priznanie na Slovensku vám spracujeme korektne a spoľahlivo, pričom pomôžeme vám aj s vrátením prípadného preplatku na dani. Na začiatok úplne postačí, keď vyplníte online formulár.

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku

Daňové priznanie na Slovensku ste povinný podať v prípade, ak splníte obe podmienky:

  1. Na Slovensku máte trvalý pobyt, alebo sa na území SR zdržujete viac ako 183 dní v kalendárnom roku.
  2. Vaše celkové príjmy v roku 2019 presiahli sumu 1968,68 eur. Do celkových príjmov sa zahrňujú akékoľvek zdaniteľné príjmy, napr. príjem zo zamestnania na Slovensku, príjem zo zamestnania v zahraničí, príjem z prenájmu, príjem z podnikania atď.).

Daňové priznanie na Slovensku nie ste povinný podať v prípade, že počas daňového roka dosiahli iba príjmy zo zamestnania na Slovensku a požiadali ste svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Aký typ daňového priznania podať

Daňové priznanie typu A podávate v prípade, ak ste dosiahli príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody.

Daňové priznanie typu B podávate v prípade, že ste mali aj príjem z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľnosti, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem (napr. príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.).

Lehota na podanie daňového priznania a predĺženie lehoty

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je 31. marec 2020. 

Ak vám vznikla povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku, môžete si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť, a to podaním oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Oznámenie je potrebné podať najneskôr do 31.3.2020 na mieste príslušný daňový úrad.

Lehotu si môžete predĺžiť najviac o:

• tri kalendárne mesiace
• o šesť kalendárnych mesiacov, ak súčasťou vašich príjmov boli aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Nárok na vrátenie daní zo Slovenska

Daňové priznanie na Slovensku môžete podať aj vtedy, ak vám zo zákona táto povinnosť nevyplýva.
Podanie daňového priznania je pre vás výhodné, ak zrazené preddavky na daň sú vyššie ako následne vypočítaná daňová povinnosť v daňovom priznaní. Vtedy vám vzniká nárok na vrátenie daní zo Slovenska. Daňový preplatok vám slovenský daňový úrad vráti na bankový účet alebo poštovou poukážkou do 40 dní od zákonom stanovenej lehoty na podanie daňového priznania.

Neviete, čo presne robiť, máte nejasnosti alebo doplňujúce otázky týkajúce sa slovenského daňového priznania či vrátenia daní? Kontaktujte nás a spoločne posúdime vašu situáciu. Poradíme vám, čo robiť ďalej, aby ste mali pokoj, menej starostí, prípadne peniaze z daní naspäť na vašom bankovom účte!

Cena

len: 34,80 €*

* konečný poplatok.

Chcem vrátiť dane zo Slovenska

alebo zavolajte

051 321 5211

TIP

Ak ste mali ako zamestnanec (na pracovnú zmluvu alebo dohodu) ročný príjem do 1 968,68 € a zamestnávateľ vám zrážal preddavky na daň zo mzdy, nemáte povinnosť podať daňové priznanie fyzickej osoby. Ale ak tak urobíte, získate zrazené preddavky späť ako preplatok daní.