Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Investovali ste do svojho vzdelávania? Uplatnite si tieto náklady v nemeckom daňovom priznaní

Absolvovali ste rôzne kurzy a semináre, alebo ste sa museli celkovo preškoliť, aby ste získali lepšie platenú prácu v Nemecku? Vedeli ste, že si môžete náklady na toto ďalšie vzdelávanie uplatniť ako daňový výdavok v nemeckom daňovom priznaní?

Je však potrebné rozlišovať medzi vzdelaním (Ausbildung) a ďalším vzdelávaním (Fortbildung). V tomto článku sa budeme venovať výdavkom na ďalšie vzdelávanie. Hranicu medzi týmito pojmami je totiž často veľmi ťažké určiť.

Vzdelanie (Ausbildung) sú všetky vzdelávacie opatrenia smerujúce k získaniu vedomostí a znalostí umožňujúcich budúci výkon povolania. Ďalšie vzdelávanie (Fortbildung) sú vzdelávacie opatrenia k už vyštudovanému alebo už vykonávanému povolaniu.

Uznanie výdavkov na ďalšie vzdelávanie predpokladá, že existuje profesijný dôvod ďalšieho vzdelávania. To znamená, že trvá objektívna spojitosť s výkonom povolania a výdavky vzniknú subjektívne ako podpora výkonu povolania.

Kým náklady na vzdelanie (Ausbildung) je možné v daňovom priznaní uplatniť v maximálnej výške 6.000,00 eur, náklady na ďalšie vzdelávanie (Fortbildung) je možné ako daňový výdavok uplatniť v plnej výške, keďže slúžia na dosiahnutie príjmu.

Medzi formy ďalšieho vzdelávania patria rôzne vzdelávacie kurzy, semináre, ale aj diaľkové štúdium, diaľkový vzdelávací kurz, počítačový kurz, jazykový pobyt alebo podujatie vysokej školy.

V rámci ďalšieho vzdelávania je možné uplatniť si výdavky, ako napríklad cestovné, stravné, náklady na ubytovanie, poplatky za skúšky, náklady na odbornú literatúru, študijný materiál a učebnice, náklady na vedenie domácej študovne, poplatky za kurzy a semináre a ostatné výdavky ďalšieho vzdelávania.

Študijná dovolenka

Aj náklady na študijnú dovolenku je možné zahrnúť do daňového priznania. Vo viacerých spolkových krajinách existuje právny nárok zamestnanca na platené uvoľnenie z práce (približne 5 pracovných dní), ktorého cieľom je ďalšie vzdelávanie. Táto študijná dovolenka má slúžiť na ďalšie odborné, všeobecné, alebo politické vzdelávanie. Ak vzdelávacie aktivity slúžili na rozšírenie všeobecného alebo politického vzdelania, výdavky s tým súvisiace nie je možné daňovo zohľadniť. Predpokladom pre daňové zvýhodnenie je objektívna súvislosť medzi výkonom profesie a vzdelávacou aktivitou. Cieľom účasti na kurze musí byť získanie alebo rozšírenie zručností a vedomostí na výkon profesie, alebo prispôsobenie sa zmeneným požiadavkám na výkon práce.

Podľa zákona o študijnej dovolenke si majú náklady spojené s touto dovolenkou hradiť samotní zamestnanci. Ak študijná dovolenka slúži na váš odborný rast vo vykonávanej profesii, môžete si jej náklady uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok znižujúci základ dane.

Pri výdavkoch na študijnú dovolenku ide najčastejšie o výdavky za účasť na školení, cestovné na školenie, ubytovanie a strava počas školenia. Takéto angažovanie sa zamestnancov často podporujú zamestnávatelia vo forme príspevkov. Vtedy sa tieto príspevky od zamestnávateľa so skutočnými výdavkami vzájomne započítajú a len rozdiel ovplyvní základ dane.

Ak si chcete výdavky na ďalšie vzdelávanie uplatniť v nemeckom daňovom priznaní, vyžiadajte si doklad. So spracovaním priznania vám už pomôžeme my.

 

Zdroj: buhl.de

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)