Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Keď vám dieťa šetrí dane. Zistite, kedy máte nárok na daňový bonus na dieťa

Daňový bonus je účinný prostriedok, ktorý priaznivo ovplyvňuje samotnú daňovú povinnosť, nie však základ dane. Kto má nárok na daňový bonus na dieťa a aké sú podmienky jeho uplatnenia, sa dozviete v tomto článku.

Výška daňového bonusu na dieťa

Zákon o dani z príjmov hovorí, že daňový bonus si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a považuje sa za nezaopatrené. Výška príjmov daňovníka zo závislej činnosti, resp. z podnikania musí pritom byť vyššia než 6-násobok minimálnej mzdy. Na rok 2018 ide o sumu 2.880 €. Daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania, musí okrem prekročenia stanovenej sumy príjmov 2.880 € vykázať základ dane.

To, že rok 2018 je rokom zmien, môžeme vidieť aj v oblasti daňového bonusu. Mení sa jeho výška. Z pôvodných 256,92 € stúpla na sumu 258,72 € ročne (21,56 €/mesiac). Túto sumu si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa za celý rok, resp. v pomernej výške za tie mesiace, v ktorých sa dieťa považovalo za vyživované.

Vyživované dieťa

Premýšľate a neviete, ktoré dieťa je považované za vyživované? Ide o dieťa, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti, pričom to môže byť vlastné dieťa, osvojené, dieťa manžela alebo manželky, či dieťa v náhradnej starostlivosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené.

Pozor! Nemôže ísť o dieťa druha alebo družky.

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a tiež po jej skončení do 25. roku života, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej, resp. vysokej škole.

Podmienkou uplatnenia daňového bonusu na dieťa je však doloženie príslušného dokladu. U detí do 16 rokov je to rodný list. Po dovŕšení 16. roku života je okrem rodného listu dieťaťa potrebné dodať potvrdenie o návšteve školy za príslušné školské roky.
Ak spĺňate tieto podmienky, môžete si uplatniť daňový bonus u svojho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, vyplnením vyhlásenia na zdanenie príjmov zo závislej činnosti. Alebo jednorazovo vo svojom daňovom priznaní.

Tri najčastejšie kladené otázky

1. Daňovník počas celého zdaňovacieho obdobia pacoval v zahraničí.

Zdaniteľné príjmy na Slovensku nemal a manželka nemala žiadne príjmy, resp. nedosiahla príjmy vyššie ako 6-násobok minimálnej mzdy (v roku 2018 teda boli jej príjmy nižšie ako 2.880 €). Môže si daňovník žiadať o uplatnenie daňového bonusu ?

Daňovník má nárok na uplatnenie daňového bonusu. To, že príjmy daňovníka pochádzajú zo zahraničia, nezohráva v tomto prípade žiadnu úlohu. Dôležite je, aby daňovník splnil všetky zákonom určené podmienky.

2. Dieťa daňovníka študuje na VŠ, v máji neurobilo záverečnú štátnu skúšku.

Opravný termín pripadá na jeseň 2018. Dokedy má daňovník nárok na daňový bonus?

V prípade, ak študent neskončí štúdium v riadnom termíne, t. j. v máji príslušného roka, považuje sa za študenta do konca akademického roka teda do 31.8. Daňovník má nárok na uplatnenie daňového bonusu na toto dieťa naposledy za mesiac august 2018.

3. Je možné, aby si daňový bonus uplatnili obaja rodičia?

Ak deti žijú s daňovníkmi v spoločnej domácnosti a obaja daňovníci spĺňajú podmienky, ktoré zákon určuje na uplatnenie daňového bonusu, tento nárok si môže uplatniť iba jeden z nich. V prípade, že si daňový bonus uplatní matka, nemôže si ho uplatniť otec dieťaťa a naopak. Ak sa však situácia vyvinie tak, že daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky sa nedohodnú inak, (v prípade nesúladu medzi daňovníkmi), daňový bonus na všetky vyživované (nezaopatrené) deti sa priznáva v nasledujúcom poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

 

 

Tento článok získal už 1 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)