Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Naturunterhalt – podpora člena rodiny v Nemecku

Na Slovensku sa občas stáva, že dospelé deti z nejakého dôvodu nepracujú, nemajú svoj príjem, a tak "ostávajú na krku" svojim rodičom, ktorí ich tak podporujú vo forme bezplatného ubytovania, stravy, ošatenia a podobne. Tí rodičia, ktorí pracujú v Nemecku, si môžu za určitých podmienok uplatniť náklad Naturunterhalt v nemeckom daňovom priznaní ako daňový výdavok.

naturunterhalt podpora clena rodiny v nemecku

Osoby oprávnené poberať podporu

Oprávnenými osobami na poberanie podpory vo forme ubytovania, stravy a pod., sú len osoby žijúce v spoločnej domácnosti s daňovníkom, ktoré sa nemôžu alebo nevedia sami postarať o svoje živobytie.

Veľmi dôležité Ak sa podporovaná osoba nachádza v ekonomicky aktívnom veku a je schopná zárobku s nasadením svojej vlastnej pracovnej sily, nie je považovaná za osobu oprávnenú prijímať podporu.

Podpora ekonomicky činných osôb je uznaná len vtedy, ak je zdokladované, že podporovaná osoba z vážnych dôvodov, napríklad choroba, telesné a iné postihnutie, rizikové tehotenstvo a iné, nemôže vykonávať zárobkovú činnosť. Tieto skutočnosti je potrebné hodnoverne zdokladovať, a to dokladmi úradne preloženými do nemeckého jazyka.

Veľmi dôležité Podpora patrí aj plnoletým deťom, ak zo zdravotných dôvodov nemôžu pracovať alebo sú nezavinene nezamestnané.

Rodičia majú voči svojim dospelým deťom vyživovaciu povinnosť, ak deti poberajú sociálnu pomoc. Zo skúsenosti však môžeme povedať, že ak dieťa nepracuje, pretože sa mu nechce, alebo je prieberčivé pri výbere vhodných voľných pracovných pozícií a podobne, nie je oprávnenou osobou pre prijatie daňovo uplatniteľnej podpory. Dokonca ani argumentácia hospodárskou krízou či krízou spôsobenou koronavírusom nepresvedčí pracovníkov nemeckých daňových úradov o tom, že je dieťa nezavinene nezamestnané.

Nemecké daňové priznanie so všetkými bonusmi

Máme dlhoročné skúsenosti s podávaním nemeckých daňových priznaní. Uplatníme vám všetky možné bonusy a odpočítateľné položky, aby ste získali daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Výška podpory Naturunterhalt

Ak žije podporovaná osoba v spoločnej domácnosti, môže byť podpora tejto osoby uplatnená aj bez dokladov a to do maximálnej výšky 9.168,00 eur (prípadne 764,00 eur mesačne). Od zdaňovacieho roka 2020 sa táto suma zvyšuje na 9.408,00 eur. Nemecká finančná správa pritom vychádza z predpokladu, že daňovníkovi vzniknú ročne výdavky súvisiace s ubytovaním, stravou a inými vecami maximálne do tejto výšky.

Pre podporu osôb žijúcich mimo územia Nemecka platí v každom prípade nižšia maximálna suma. Tieto výdavky môžu byť uplatnené len do takej miery, ktorá je nevyhnutná a primeraná podmienkam v krajine bydliska. Slovensko bolo podľa nemeckého ministerstva financií zadelené do ¾-ovej skupiny krajín.

Veľmi dôležité Preto je možné uplatniť si tieto výdavky na osobu žijúcu na Slovensku len do výšky 75 % maximálnej výšky.

Vlastné príjmy podporovanej osoby

Na výšku oprávnenej podpory má vplyv aj vlastný príjem a majetok podporovanej osoby. Pritom sa berú do úvahy okrem príjmov zo zamestnania aj sociálne príspevky, štipendiá, podpora v nezamestnanosti, dôchodky, kapitálové príjmy a iné. O tieto príjmy sa potom kráti maximálna výška oprávnenej podpory. Čím má podporovaná osoba vyšší vlastný príjem, tým sa oprávnená podpora v nemeckom daňovom priznaní znižuje a od určitej výšky príjmu nemusí vôbec ovplyvniť výšku vrátenej dane.

Podklady k uplatneniu tohto výdavku v daňovom priznaní

Nemecký daňový úrad si môže k týmto uplatneným daňovým výdavkom vyžiadať nasledovné doklady:

  • rodný list podporovanej osoby, ktorý potvrdzuje rodinné väzby na daňovníka,
  • potvrdenie o pobyte podporovanej osoby a daňovníka v jednej domácnosti,
  • vyhlásenie o výživnom,
  • slovenské daňové priznanie a formulár EU/EWR podporovanej osoby, ktoré potvrdzujú výšku vlastného príjmu podporovanej osoby,
  • iné doklady, ktoré potvrdzujú oprávnenosť osoby prijímať podporu.

Zverte sa odborníkom

Naši špecialisti vám spracujú nemecké daňové priznanie bez chýb a s uplatnením všetkých bonusov a odpočítateľných položiek. Pomôžeme vám získať celý daňový preplatok, na ktorý máte zákonný nárok.

Zdroje: Rechtsberater.de, Scheidungsrecht.org, Unterhalt.net

Zdroj obrázku: Shutterstock

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)