Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Formulár E9 (EU/EWR) a slovenské daňové priznanie

Chystáte sa podať rakúske daňové priznanie? A podali ste už slovenské za tento rok? Rakúsky daňový úrad totiž zaujímajú vaše celosvetové príjmy. Dôvodom je používanie tzv. progresívnej daňovej sadzby v Rakúsku.

Chystáte sa podať rakúske daňové priznanie? A podali ste za tento rok už slovenské?

Rakúsky daňový úrad totiž zaujímajú vaše celosvetové príjmy. Dôvodom je používanie tzv. progresívnej daňovej sadzby v Rakúsku. To znamená, že percento vašej daňovej povinnosti sa vypočítava na základe vašich celosvetových príjmov, ale týmto percentom sa zdaňuje len váš príjem dosiahnutý v Rakúsku. Bez formulára Bescheinigung EU/EWR (označovaný tiež formulár E9) sa nezaobídete.

Kedy ste povinný podať slovenské daňové priznanie?

Podľa zákona o dani z príjmov je povinný podať daňové priznanie daňovník, ak za príslušný rok dosiahol celosvetové zdaniteľné príjmy presahujúce polovicu nezdaniteľného minima v danom roku (v roku 2014 to bolo 1 901,67 eur).

Daňové priznanie nemusí podať daňovník, ktorý splnil príslušné podmienky a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Ak ste na Slovensku a v Rakúsku pracovali ako zamestnanec, podávate slovenské daňové priznanie typu A.

V priznaní uvediete príjmy, ktoré ste dosiahli zo zamestnania na Slovensku. Údaje získate z potvrdenia, ktoré vám vystaví slovenský zamestnávateľ. Potvrdenie sa volá „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti“.

Veľmi dôležité Príjmy zo zahraničia je potom potrebné z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia zo slovenského daňového priznania vyňať. Príjmy z Rakúska sa preukazujú potvrdením od rakúskeho zamestnávateľa, tzv. Lohnzettel (alebo L16).

V prípade, že slovenské daňové priznanie nemáte podané a rozmýšľate o tom, že požiadate o vrátenie daní z Rakúska, odporúčame vám ho podať.

Žiadosť o formulár E9 – Bescheinigung EU/EWR

Pre vrátenie daní z Rakúska potrebujete Formulár E9 (EU/EWR) – Bescheinigung EU/EWR. Na tomto formulári vám slovenský daňový úrad potvrdí výšku vašich príjmov na Slovensku v príslušnom roku. Toto potvrdenie vám na základe žiadosti vystaví slovenský daňový úrad miestne príslušný vášmu miestu trvalého pobytu. Podmienkou je vyššie spomínané slovenské daňové priznanie za príslušný rok.

Na základe tohto potvrdenia podliehate na území Rakúskej republiky tzv. „formálnej neobmedzenej daňovej povinnosti“, čo znamená že máte v Rakúsku daňovú rezidenciu a máte nárok na čerpanie daňových výhod. Najdôležitejšou z nich je nárok na nezdaniteľné minimum vo výške 11.000,00 eur.

Kedy podať slovenské daňové priznanie?

Lehota na podanie slovenského daňového priznania za príslušný rok je do 31. marca nasledujúceho roka.

Ak pracujete v zahraničí, môžete si túto lehotu predĺžiť o 6 kalendárnych mesiacov, najneskôr do 30. septembra. Je však potrebné podať príslušnému správcovi dane oznámenie najneskôr do 31. marca. V ňom uvediete, že máte zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí a novú lehotu na podanie daňového priznania.

Ak podávate daňové priznanie na Slovensku za predchádzajúce roky po termíne s cieľom získať potvrdenie EU/EWR (formulár E9), vystavujete sa možnosti dostať pokutu za oneskorené podanie daňového priznania. Minimálna suma vyrubenej pokuty je 30,00 eur. Je preto potrebné dobre si zvážiť a prepočítať, či sa vám slovenské daňové priznanie za predchádzajúce roky oplatí podávať.

S rozhodnutím, či sa vám slovenské daňové priznanie aj po termíne oplatí podávať, aj s jeho následným spracovaním vám radi pomôžeme. Stačí ak nám zašlete kópiu alebo sken vášho rakúskeho ročného zúčtovania tzv. Lohnzettel. Na základe vašej žiadosti bezplatne vyčíslime predbežnú sumu, ktorú by vám na dani z Rakúska mohli vrátiť.

Náš tip

V niektorých prípadoch sa oplatí zaplatiť pokutu vo výške 30 eur za neskoré podanie daňového priznania, pretože suma vrátenej dane môže hodnotu pokuty niekoľkonásobne prevýšiť.

Ak hľadáte ďalšie informácie o EU/EWR prečítajte si náš ďalší blog na túto tému, v ktorom nájdete množstvo užitočných informácií.

Rakúske daňové priznanie

Pomôžeme vám podať daňové priznanie v Rakúsku a získať prípadný daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Nastavenia
OK
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)