Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nesúhlas s rozhodnutím nemeckého daňového úradu

Prekvapilo vás rozhodnutie (Einkommensteuerbescheid) nemeckého daňového úradu o výške daňového preplatku, respektíve nedoplatku? Urobili ste v daňovom priznaní chybu? Zabudli ste priznať všetky príjmy, alebo si uplatniť nejaké výdavky?

1. Odvolanie (Einspruch)

Písomným odvolaním môžete nemecký daňový úrad požiadať o zmenu rozhodnutia. Takmer dve tretiny odvolaní sú úspešné. Odvolanie je potrebné doručiť nemeckému daňovému úradu do jedného mesiaca od vystavenia rozhodnutia pri rozhodnutiach zasielaných na nemeckú adresu, respektíve do dvoch mesiacov od vystavenia rozhodnutia pri rozhodnutiach zasielaných na zahraničnú adresu. Odvolanie je potrebné zdôvodniť a priložiť všetky relevantné doklady. Nemecký daňový úrad má na spracovanie odvolania maximálne pol roka.

2. Zmena (Änderung)

Keď si želáte zmeniť rozhodnutie len v niektorých bodoch, napríklad ste zabudli priložiť len nejaký doklad, alebo ste sa v určitom bode pomýlili, je lepšie namiesto odvolania podať len žiadosť o zmenu rozhodnutia. Túto žiadosť je dokonca možné podať aj telefonicky alebo e-mailom.

Pri podaní odvolania voči rozhodnutiu preveruje nemecký daňový úrad kompletné rozhodnutie a môže ho zmeniť dokonca aj v neprospech daňovníka. Pri žiadosti o zmenu preveruje daňový úradník len sporné body.

Ak úrad vašu žiadosť o zmenu rozhodnutia odmietne, stále ešte máte možnosť predložiť vyššie spomenuté odvolanie.

3. Navrátenie do pôvodného stavu (Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand)

Finančný úrad musí odchýlky od vášho daňového priznania v rozhodnutí principiálne zdôvodniť. Niekedy však na to úrad zabudne. Preto si možno až neskôr všimnete, že prijaté rozhodnutie je nesprávne, pričom lehota na odvolanie už dávno uplynula. V takom prípade môžete požiadať o navrátenie do pôvodného stavu. Vtedy je možné aj „oneskorené“ odvolanie. Keď nemecký daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom nie je uvedené žiadne poučenie o opravných prostriedkoch, predlžuje sa lehota na podanie odvolania na jeden rok od vydania rozhodnutia.

Odvolanie bude po uplynutí lehoty úspešné len vtedy, keď dokážete zdôvodniť, že nenesiete žiadnu vinu na nedodržaní termínu, napríklad, že ste boli dlhodobo hospitalizovaný, mali ste úraz, alebo ste boli dlhodobo na dovolenke.

4. Stiahnutie daňového priznania (Zurückziehung)

Ak na základe vami predloženého nemeckého daňového priznania rozhodnutím nemeckého daňového úradu vznikol nedoplatok, v určitých prípadoch máte možnosť toto vaše nemecké daňové priznanie stiahnuť. Stačí, keď voči tomuto rozhodnutiu podáte odvolanie a stiahnete žiadosť o zdanenie. Na to máte mesiac času, respektíve dva od oznámenia rozhodnutia. Daňovému úradu sa tento váš krok určite nebude páčiť a veľmi pozorne preverí, či ste predsa len nemali povinnosť priznanie podať. Ak ste teda naozaj neboli povinný priznanie si podávať, úrad uzná odvolanie a priznanie stiahne. Po stiahnutí priznania sa nastolí situácia, ako keby ste nikdy priznanie nepodávali.

Napriek tomu, že ste si podávali daňové priznanie dobrovoľne, je vzniknutý nedoplatok často znakom toho, že ste ho tak či tak mali povinnosť podať. Kompletné stiahnutie priznania je teda možné len vtedy, keď ste si ho podávali dobrovoľne a skutočne ste nemali povinnosť priznanie podať.

Ak nemecký daňový úrad váš opravný prostriedok odmietne, máte možnosť podať ešte žalobu (Klage) na finančnom súde (Finanzgericht). S podaním žaloby vám vznikajú ďalšie náklady.

Nemeckým daňovým úradom vyčíslený nedoplatok je potrebné v stanovenom termíne uhradiť na zverejnené bankové účty úradu, alebo spolu s opravným prostriedkom požiadať o tzv. pozastavenie výkonu rozhodnutia (Aussetzung der Vollziehung), inak povedané odklad splatnosti nedoplatku, až do rozhodnutia úradu o podanom opravnom prostriedku.

V určitých prípadoch môže daňový úrad zmeniť rozhodnutie aj sám od seba, napríklad, keď je rozhodnutie v rámci vnútorného auditu úradu vybrané na kontrolu.

Ak sa nemecký daňový úrad v rozhodnutí pomýlil vo váš prospech, nemusíte úrad na to upozorňovať. Samozrejme, za podmienky, že údaje vo vašom nemeckom daňovom priznaní boli úplné a správne.

Ak si v tejto veci neviete pomôcť sami, obráťte sa na nás. Radi pre vás zistíme dôvody nižšieho preplatku, či vzniknutého nedoplatku a navrhneme vám najvhodnejšie riešenie.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)