Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nemecko – 10 vecí, ktoré by ste mali pred odchodom vedieť

Odporúčame vám ohlásiť zmenu adresy aj v prípade, že sa v rámci Nemecka sťahujete za prácou. Každé sťahovanie za prácou je dôležité pre nemecké daňové priznanie.

1. Prihlásenie na pobyt v Nemecku

Odporúčame vám ohlásiť zmenu adresy aj v prípade, že sa v rámci krajiny sťahujete za prácou. Každé sťahovanie za prácou je dôležité pre nemecké daňové priznanie, pretože sa započítava do nezdaniteľnej položky. Počíta sa každý kilometer.

Po nahlásení dostanete tlačivo o prihlásení (Meldebescheinigung), v ktorom sú uvedené všetky relevantné údaje o vás, vrátane rodinného stavu a počtu detí. Na ich základe sa stanovuje daňová trieda v Nemecku.

2. Daňová trieda v Nemecku

Je to podobné plateniu inkasa. Preddavky nie sú ničím iným, ako platením inkasa a daňová trieda stanovuje ich výšku. Na konci roka vám dodávateľ energií vystaví ročné zúčtovanie, pri daniach daňové priznanie, a stanoví tak, či v priebehu roka nastal preplatok, nedoplatok alebo bola výška preddavkov správna.
Po skončení roka sa podáva nemecké daňové priznanie a daňový úrad stanoví konečnú výšku daňovej povinnosti. Aj tu môžu nastať tri spomínané situácie:

• preplatok
• nedoplatok
• správna výška preddavkov

Zmena daňovej triedy je možná podaním žiadosti, čím sa docieli platenie nižších preddavkov počas roka. Žiadosť sa podáva prostredníctvom zamestnávateľa alebo priamo na daňovom úrade. Súčasťou žiadosti je sobášny list, rodné listy detí, potvrdenie od zamestnávateľa a od slovenského daňového úradu.

3. Identifikačné číslo

Na základe vami nahlásenej adresy vám bude od Nemeckého daňového úradu (Bundeszentralamt für Steuer) pridelené vaše osobné identifikačné číslo (TIN – Identifikationsnummer) obdoba slovenského rodného čísla, ktoré je platné počas celého života.
Toto číslo je zasielané len na adresu, na ktorej ste sa prihlásili na pobyt.
V prípade, že ste takéto číslo nedostali do niekoľkých týždňov od nahlásenia na pobyt, kontaktujte vášho zamestnávateľa, ktorý je povinný vás na danom úrade nahlásiť.

4. Potvrdenie o poistení v Nemecku od zamestnávateľa

Po začatí zamestnania je zamestnávateľ povinný poistiť vás v príslušnej zdravotnej poisťovni. Ako doklad o tom slúži tlačivo potvrdenie o prihlásení (Meldebescheinigung für Arbeitnehmer nach §25 DEÜV). Žiadajte preto spoločne s prvou výplatnou páskou aj tento formulár.
Rovnako ako na začiatku, aj pri ukončení zamestnania je zamestnávateľ povinný vydať vám toto tlačivo. Starostlivo si ho uložte, slúži vám ako potvrdenie o tom, že v danom čase za vás bolo odvádzané zdravotné a sociálne poistenie.

5. Zápočtový list – Elektronischer Ausdruck aus der Lohnsteuerkarte

Po skončení každého zamestnaneckého pomeru je zamestnávateľ povinný vydať vám zápočtový list alebo ročné zúčtovanie daní (Elektronischer Ausdruck aus der Lohnsteuerkarte), na základe ktorého je možné vypracovať a podať daňové priznanie v Nemecku.

6. Náklady na bývanie

Odporúčame vám odkladať si všetky účty, faktúry, zálohové platby dôležité pre výpočet dane v Nemecku. Všetky tieto náklady sú relevantné pri spracovaní vašej žiadosti o vrátenie daní z Nemecka a po splnení zákonom stanovených podmienok ich môžete započítať v daňovom priznaní.

V prípade, že vám váš zamestnávateľ sťahuje z platu náklady za bývanie, nechajte si to potvrdiť, resp. žiadajte aby to bolo zapísané vo vašej nemeckej výplatnej páske (Lohnabrechnung). Zabránite tak tomu, že vám to bude zarátané ako zamestnávateľov príspevok na bývanie oslobodený od dane. Ak k tomu nemáte relevantné a dôveryhodné podklady zvyšuje to vašu hrubú mzdu a automaticky aj daňovú povinnosť.

7. Náklady za dopravu do práce

Rovnako si odkladajte všetky účty, bločky za tankovanie alebo cestovné lístky, ktoré sa týkajú dopravy na pracovisko. Na zarátanie týchto výdavkov je potrebné byť prihlásený na pobyt (bod 1) a uviesť adresu pracoviska.
Optimálne je viesť si cestovný denník. Ráta sa každý kilometer vo výške 0,30 €. Tieto náklady sa odrátavajú od základu dane a priamo tak pomáhajú zvýšiť váš daňový preplatok.

8. Nezamestnanosť

V prípade, že zostanete bez práce a aj napriek tomu plánujete zostať v Nemecku, je dôležité, aby ste sa dostavili maximálne do 3 pracovných dní na úrad práce (Agentur für Arbeit) v mieste vášho bydliska.

Od posledného zamestnávateľa si vyžiadajte zápočtový list (Arbeitsbescheinigung). Nárok na dávku v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld) vám vzniká v prípade ak máte odpracovaných:

• 12 mesiacov v jednom kalendárnom roku
• 12 mesiacov v dvoch za sebou nasledujúcich kalendárnych rokoch

Výška dávky v nezamestnanosti v Nemecku sa stanovuje z priemeru mzdy za posledných 12 mesiacov a to vo výške 60% z hrubej mzdy pre bezdetných, resp. 67% z hrubej mzdy pre žiadateľov s deťmi.
V prípade, že vám nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti, máte nárok na sociálnu pomoc vo výške 360 – 390 € mesačne. V oboch prípadoch za vás úrad práce uhrádza penzijné, zdravotné a sociálne poistenie.

V prípade ukončenia pracovného pomeru máte ešte možnosť exportovať dávku v nezamestnanosti na Slovensko. Na to je potrebný formulár U2 (bývalý formulár E303), ktorý je potrebné vyžiadať na nemeckom úrade práce. S jeho vybavením vám radi pomôžeme.

9. Potvrdenia o príjmoch

Pri podávaní daňového priznania je dôležité uviesť všetky príjmy za kalendárny rok.

• príjmy zo závislej práce
• príjmy z podnikania
• nemocenské (Krankengeld, Krankenhausgeld)
• dávky v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld)
• materská (Muttergeld)

Odporúčame Vám odkladať si pre potreby výpočtu dane v Nemecku všetky príjmové doklady, tak zahraničné, ako aj slovenské.
Ak ste mali v danom roku trvalý alebo prechodný pobyt mimo Nemecka (napr. Slovensko, Česko) je dôležité vyžiadať si na daňovom úrade daného štátu potvrdenie, v ktorom vám daný daňový úrad potvrdí vaše príjmy dosiahnuté v danej krajine, hoci aj nulové. Toto potvrdenie sa nazýva Potvrdenie EU/EWR (Bescheinigung EU/EWR) a na jeho vyžiadanie je potrebné podať si daňové priznanie v danej krajine (Slovensko, Česko).

10. Rodinné prídavky v Nemecku

Nemecký daňový zákon vám dáva možnosť požiadať o rodinné prídavky. Je o ne možné požiadať na základe zákona o rodinných prídavkoch a to za predpokladu, že máte v Nemecku minimálne prechodný pobyt a vaša rodina je tam s vami.

Ak nespĺňate túto podmienku, je možné žiadať o rodinné prídavky na základe daňového zákona. Vzhľadom k tomu, že táto téma je veľmi široká uvedieme len to, že podmienkou je podané daňové priznanie za daný rok a o rodinné prídavky sa žiada spätne. Preplatok dávok je následne vyplácaný od prvého dňa kedy vám nárok vznikol.

Náš tip

Po skončení daňového roka nám zašlite vyplnené formuláre a my za vás podáme nemecké daňové priznanie vrátane všetkých formalít.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)