Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Povinnosti SZČO po podaní daňového priznania počas pandémie COVID-19

Podali ste už daňové priznanie k dani z príjmu za rok 2019? Ak áno, tým sa pre vás povinnosti nekončia. Pýtate sa, aké povinnosti a platby do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vás čakajú? Neviete, do akého termínu máte teraz počas pandémie COVID-19 povinnosti splniť?

Pripravili sme pre vás prehľad povinností a nových termínov v zmysle nariadení platných počas pandémie COVID-19.

Termíny počas pandémie COVID-19

 • 30.09.2020 je termín ukončenia mimoriadnej situácie pre daňovo-odvodovú oblasť.
 • Daňové priznania za rok 2019 je nutné podať najneskôr do 02.11.2020, čo je prvý pracovný deň nasledujúci po konci mesiaca nasledujúceho po ukončení mimoriadnej situácie, t. j. po sobote 31.10.2020.
 • Do 02.11.2020 je potrebné zaplatiť daňovú povinnosť.
 • Daňové preplatky sú splatné do 10.12.2020.
 • Povinnosť SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne (ak príjmy za rok 2019 boli nižšie ako 6.078 Eur) zaniká k 31.01.2021.
 • Povinnosť SZČO platiť odvody do Sociálnej poisťovne (ak príjmy za rok 2019 boli nad 6.078 Eur) vzniká od 01.02.2021

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni po podaní daňového priznania za rok 2019 počas pandémie COVID-19

Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novembra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik, resp. trvanie povinného sociálneho poistenia k 1. februáru 2021, t. j. k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania.

Po podaní daňového priznania za rok 2019 môžu nastať nasledujúce situácie:

A. V roku 2020 ste ako SZČO platili povinné sociálne poistenie

 • Povinne platiaca SZČO, ktorá platila povinné poistenie už v roku 2020 a ktorej príjem z podnikania v roku 2019 bol vyšší než 6.078 Eur za rok, pokračuje v platení mesačného poistného, kým jej Sociálna poisťovňa oznámi novú sumu poistného od 01.02.2021.
 • Povinne platiaca SZČO, ktorá platila povinné poistenie už v roku 2020 a ktorej príjem z podnikania v roku 2019 bol nižší než 6.078 Eur za rok, pokračuje v platení mesačného poistného do 31.01.2021. Týmto dňom SZČO zaniká povinné sociálne poistenie (posledné poistné uhradí za mesiac 01/2021, ktoré je splatné do 08.02.2021).
 • Naše upozornenie: SZČO je povinná zaslať na Sociálnu poisťovňu po podaní daňového priznania za rok 2019 do 8 dní (t. j. do 08.11.2020) „Odhlášku – SZČO“ na tlačive Sociálnej poisťovne s názvom RLFO (Registračný list fyzickej osoby). Pre viac informácií pozri usmernenie Sociálnej poisťovne.

B. V roku 2020 ste ako SZČO neplatili povinné sociálne poistenie

 • Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá doteraz nebola povinná platiť poistné do Sociálnej poisťovne, nevznikne povinnosť platiť poistenie za rok 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti za rok 2019 bol nižší ako 6.078 eur za rok. Tieto SZČO nemajú žiadne povinnosti a naďalej neplatia poistné do Sociálnej poisťovne.
 • Samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá doteraz nebola povinná platiť poistné do Sociálnej poisťovne, vznikne od 1. februára 2021 povinnosť platiť poistenie za rok 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bol vyšší ako suma 6.078 eur.
 • Naše upozornenie: SZČO je povinná zaslať na Sociálnu poisťovňu po podaní daňového priznania za rok 2019 do 8 dní (t. j. do 08.11.2020) „Prihlášku – SZČO“ na tlačive Sociálnej poisťovne s názvom RLFO (Registračný list fyzickej osoby) Pre viac informácií pozri usmernenie Sociálnej poisťovne.

Následne Sociálna poisťovňa písomne oznámi SZČO do 22. februára 2021 vznik, resp. trvanie povinného poistenia SZČO od 1. februára 2021 aj s určením výšky „nového“ poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni po podaní daňového priznania za rok 2019 počas pandémie COVID-19

Zdravotné poisťovne postupujú ináč ako Sociálna poisťovňa. Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020 najneskôr do 2. novembra 2020, vykoná zdravotná poisťovňa za rok 2019 „Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia“ (ďalej len RZZP) podľa údajov podaných v daňovom priznaní za rok 2019. Počas pandémie COVID-19 má na to zdravotná poisťovňa lehotu do 31.12.2020.

V RZZP zohľadní zdravotná poisťovňa základ dane z daňového priznania za rok 2019, nárok na odpočítateľné položky, znížené percento odvodu a od ročného poistného odpočítajú uhradené preddavky na zdravotné poistenie. Výsledok môže byť nula eur ale aj nedoplatok resp. preplatok.

Zdravotná poisťovňa v RZZP za rok 2019 oznámi SZČO okrem výsledku za rok 2019 aj výšku nových preddavkov na zdravotné poistenie na rok 2021, ktoré bude SZČO platiť od 01.01.2021 (t. j. prvýkrát za mesiac 01/2021 so splatnosťou do 08.02.2021).

Tu nemá SZČO žiadne oznamovacie a ani iné povinnosti voči zdravotnej poisťovni, len čaká na doručenie „Oznámenia o výsledku RZZP za rok 2019“.

Naše odporúčanie: V prípade, že vám do 31.12.2020 nebude doručené spomínané oznámenie o výsledku RZZP za rok 2019, odporúčame vám zájsť na vašu pobočku zdravotnej poisťovne, resp. telefonicky reklamovať nedoručenie oznámenia. Keď vám nebude doručené oznámenie, nezbaví vás to povinnosti doplatiť mesačné preddavky na zdravotné poistenie spätne.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)