Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Pracujete v Rakúsku? Čo musíte vedieť o VBV Vorsorgekasse

VBV Vorsorgekasse je najväčší penzijný fond v Rakúsku, ide o tzv. pokladňu sociálneho zabezpečenia. Pre niekoho je tento fond známy pod názvom Mitarbeitervorsorgekasse, avšak od roku 2008 sa jeho názov zmenil na VBV Vorsorgekasse.

vosorgekasse rakusko vratenie dani danove priznanie

Žiadať o vrátenie daní z Rakúska sa oplatí. Môžete si prilepšiť o stovky eur. Získajte svoje dane

VBV – Vorsorgekasse čo to je?

V Rakúsku sa táto spoločnosť stará o každého tretieho zamestnanca, zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnú osobu. Svojou činnosťou zabezpečuje ziskové zhodnotenie dôchodkových príspevkov svojich klientov v rámci zamestnaneckého dôchodkového systému.

Primárnym cieľom tohto fondu je zabezpečenie kapitálu na vyplácanie dôchodku. Zo všetkých uzatvorených pracovných zmlúv odvádza zamestnávateľ 1,53 % z hrubého príjmu (vrátane dovolenkových a vianočných bonusov a špeciálnych platieb) od 2. mesiaca zamestnania do vybraného dôchodkového fondu.

Od 1. januára 2008 bol systém dôchodkového zabezpečenia spoločnosti rozšírený aj pre slobodné povolania a samostatne zárobkovo činné osoby. Pre tieto osoby je sadzba príspevku tiež 1,53 %.

Na vrátení daní z Rakúska získavajú Slováci najčastejšie od 636€ do 3 517€

Vorsorgekasse ponúka viacero možností využitia ich portfólia. Jednou z nich je odvádzanie príspevkov do Vorsorgekasse s cieľom následného vyplatenia odstupného po ukončení pracovného pomeru. Ďalšou z možností je dobrovoľné odvádzanie finančných prostriedkov s cieľom dôchodkového zabezpečenia tak pre zamestnancov, ako aj pre nezávislé samostatne zárobkovo činné osoby.

Odvádzať 1,53 % z hrubej mzdy môže každý, kto uzavrel pracovnú zmluvu po 31.12.2002. Týka sa to nielen zamestnancov na plný úväzok, ale aj pracovníkov na čiastočný úväzok a okrajovo zamestnané osoby, sezónnych pracovníkov, učňov, stážistov, či osoby pracujúce na voľnej nohe a príležitostných zamestnancov.

Na to, aby ste po skončení pracovného pomeru mohli požiadať o vyplatenie peňazí z poisťovne VBV Vorsorgekasse (vyplatenie odstupného), musíte byť v Rakúsku zamestnaný minimálne 3 roky, a teda poberať 36 príspevkov (platov). Z vášho platu musí byť následne po celé 3 roky odvedených 1,53 % do Vorsorgekasse. Aby vám vyplatili odstupné z fondu VBV, musí byť váš pracovný pomer ukončený jedným z týchto spôsobov.

Náš tip

Prečítajte si tiež o tom, ako funguje starobný dôchodok v zahraničí. Chcete si finančne prilepšiť? Ak ste v krajine pracovali, pravdepodobne vám vznikol nárok na vrátenie daní z Rakúska, my vám ich radi pomôžeme získať. Neváhajte nás kontaktovať. 

Aké sú podmienky pre vyplatenie odstupného z fondu VBV?

 • výpoveď vám dal zamestnávateľ;
 • došlo k nezavinenému prepusteniu;
 • došlo k oprávnenému predčasnému odchodu do dôchodku;
 • pracovný pomer bol ukončený dohodou;
 • uplynula lehota pri pracovnom pomere na určité obdobie.

Ak sú splnené uvedené podmienky, je viacero možností ako naložiť s usporeným kapitálom vo Vorsorgekasse:

 1. Po ukončení pracovného pomeru môžete požiadať o vyplatenie vášho kapitálu na niektorej z pobočiek poisťovní a následne vám bude vyplatené jednorazové poistné. Musíte však dokázateľne preukázať uzatvorenie doplnkového poistenia. Nevýhodou takéhoto vyplatenia kapitálovej sumy je odpočítanie 6 % dane z celkovej nasporenej sumy. O vyplatenie môžete požiadať najskôr po dovŕšení 40. roka života. (Ak ste túto vekovú hranicu nedovŕšili, prípadne nemáte odpracované 3 roky, vaše peniaze sa naďalej zúročujú vo Vorsorgekasse, resp. môžu byť prevedené na doplnkové dôchodkové poistenie alebo dôchodkový fond).
 2. Váš usporený kapitál je možné nechať ďalej investovať poisťovňou VBV – Vorsorgekasse.
 3. Ak zmeníte zamestnanie, celú sumu vašich peňazí je možné previesť do inej dôchodkovej poisťovne u vášho nového zamestnávateľa, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu s Vorsorgekasse.
 4. Poisťovňa vám dáva možnosť nechať si vyplatiť vaše peniaze až po odchode do dôchodku ako celoživotný doplnkový dôchodok, avšak nie naraz, ale v pravidelných intervaloch. Pri tejto voľbe je nutné svoj kapitál previesť na doplnkové dôchodkové poistenie, na poistenie v profesijnej skupine alebo do dôchodkového fondu. Takéto odstupné vyplatené formou dôchodku je úplne oslobodené od dane, platíte len bežné poplatky. Je nutné podotknúť, že ak sa raz rozhodnete pre tento spôsob vyplatenia vašich peňazí, svoje rozhodnutie už nemôžete zmeniť.
 5. V prípade úmrtia vlastníka účtu prináleží vyplatenie odstupného zákonným dedičom (nezaopatreným deťom, manželke, či manželovi alebo registrovanému partnerovi). Je dôležité, aby dedičia zaslali správu o tejto skutočnosti do Vorsorgekasse do 3 mesiacov. Ak neexistujú dediči, výplata pripadne do pozostalosti.

Kedy nemáte právo na vyplatenie vášho odstupného?

 • ak došlo k výpovedi z vašej strany (netýka sa to materskej alebo otcovskej dovolenky);
 • ak ste boli prepustení z vlastného zavinenia;
 • pri neoprávnenom predčasnom odchode zo zamestnania;
 • po odpracovaní menej ako 3 rokov, t. j. po zaplatení menej ako 36 mesačných príspevkov.

Pri týchto formách ukončenia pracovného pomeru zostáva váš kapitál naďalej v poisťovni VBV – Vorsorgekasse na ďalšie investovanie.

Veľmi dôležité Ak akoukoľvek formou ukončíte pracovný pomer u vášho zamestnávateľa, obdržíte z Vorsorgekasse poštou list na vašu súkromnú adresu, v ktorom vás budú informovať o ďalšom priebehu a ďalších rozličných možnostiach disponovania vaším kapitálom. Následne je potrebné oznámiť v priebehu najneskôr 6 mesiacov od prijatia listu, pre ktorú z vybraných možností ste sa rozhodli. Zvolenú možnosť označíte krížikom na prílohe a vašu odpoveď zašlete poštou alebo faxom do Vorsorgekasse.

Keď poisťovni Vorsorgekasse doručia vaše písomné oznámenie o ďalšom disponovaní vašimi finančnými prostriedkami, dá poisťovňa pokyn na vyplatenie, resp. na iné spracovanie.

Ak Vorsorgekasse od vás do 6 mesiacov nedostane žiadne písomné vyhlásenie o ďalšom disponovaní vašimi finančnými prostriedkami, vaše aktíva budú naďalej investované vo VBV.

Takisto, ak nastane situácia, že ste v Rakúsku odpracovali menej ako 3 roky, to znamená, že vám bolo vyplatených menej ako 36 platov, odvody, ktoré za vás zaplatil váš zamestnávateľ, ostanú naďalej na vašom konte v poisťovni a budú ďalej investované s kapitálom vytvoreným spoločnosťou VBV.

V prípade, že ste poisťovňu písomne požiadali o vyplatenie vašich finančných prostriedkov, váš kapitál vám bude vyplatený na konci druhého mesiaca v priebehu piatich pracovných dní.

Existuje aj možnosť neskoršieho vyplatenia vašich prostriedkov. Vorsorgekasse je možné požiadať o odklad zaslania vášho kapitálu o jeden až šesť mesiacov. Avšak tento odklad nadobúda platnosť len vtedy, ak bol do Vorsorgekasse doručený najneskôr 14 dní pred uplynutím vyššie uvedenej dvojmesačnej lehoty.

Vorsorgekasse vás bude každý rok informovať o výške vášho nároku na odstupné, o príspevkoch zaplatených zamestnávateľom, či o vzniknutých administratívnych nákladoch. Tieto informácie o účte sú zvyčajne zasielané zamestnancovi v marci a apríli. Ak používate funkciu My VBV, môžete svoj aktuálny vývoj investícií sledovať počas celého roka.

Vrátenie dane z Rakúska

Pomôžeme vám podať daňové priznanie v Rakúsku a získať prípadný daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Aka je výška odstupného od VBV?

Veľmi dôležité Výška vášho odstupného od VBV je výsledkom sumy príspevkov zaplatených zamestnávateľom (a tých súm, ktoré ste mohli previesť z iného dôchodkového fondu do VBV), mínus administratívne náklady plus príjmy vytvorené VBV pri hodnotení vašich príspevkov. Tento výpočet sa vykonáva mesačne a musí zahŕňať výnos až do posledného mesiaca vrátane.

Výpis z účtu

Výpis z účtu (investičný reporting) je každoročne zasielaný poštou na vašu adresu. Ďalšie informácie o stave vášho účtu, vrátane investovania Vorsorgekasse, sa dozviete na ich stránke vorsorgekasse.at po zadaní vášho osobného PIN-kódu (nájdete ho na výpise z účtu poisťovne VBV).

Ak zamestnanec zmení svoju adresu, nemusí danú zmenu oznamovať vo Vorsorgekasse. Ak sa však presťahujete do zahraničia, zmenu adresy vášho pobytu je potrebné nahlásiť písomne.

Pri zmene zamestnania sa nemusíte obávať o vaše doteraz odvedené peniaze v Vorsorgekasse. Je veľmi pravdepodobné, že váš nový zamestnávateľ má tiež zmluvu podpísanú s Vorsorgekasse. Ak by nemal, váš kapitál z VBV bude prevedený do nového dôchodkového fondu.

Ďalšie podrobnosti a Vorsorgekasse kontakt sa môžete dozvedieť na oficiálnej stránke vorsorgekasse.at, z ktorej sme vychádzali pri spracovaní všetkých relevantných informácií pre vás.

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)