Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Prídavky na deti z Rakúska, pri súčasnej zárobkovej činnosti v Rakúsku a na Slovensku

Máte súbežne dve zamestnania, pričom jedno vykonávate pre slovenského zamestnávateľa a druhé pre rakúskeho? Alebo ste v Rakúsku zamestnancom a na Slovensku ste zároveň činný ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)? Či pracujete ako SZČO v Rakúsku a súčasne aj na Slovensku? Prečítajte si tento text a dozviete sa, či máte nárok na prídavky na deti z Rakúska.

Nárok na prídavky na deti pri súčasných zamestnaniach v Rakúsku a na Slovensku

Podľa Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia podlieha zamestnanec, ktorý vykonáva zamestnanie v dvoch alebo viacerých členských krajinách, právnym predpisom tej členskej krajiny, v ktorej vykonáva podstatnú časť svojej činnosti. Na určenie toho, v ktorom členskom štáte sa vykonáva podstatná časť činností, sa zohľadňujú kritériá ako pracovný čas a odmena za pracovnú činnosť. Ak sa pri celkovom posúdení dospeje k podielu nižšom ako 25 % vzhľadom k uvedeným kritériám, v danej krajine nie je vykonávaná podstatná časť zárobkovej činnosti ako zamestnanec.

Nárok na prídavky na deti z Rakúska vám vznikne teda vtedy, ak u rakúskeho zamestnávateľa máte podstatne dlhší pracovný čas ako u slovenského zamestnávateľa a/alebo poberáte od neho aj podstatne vyšší plat. Ak ste napríklad v Rakúsku zamestnaný na 40 hodín týždenne a na Slovensku na 19,00 hodín týždenne, získavate nárok na prídavky na deti z Rakúska. Ak by bol však pomer pracovného času obrátený, podliehali by ste len právnym predpisom Slovenska a nárok na prídavky na deti z Rakúska by ste nemali.

Nárok na prídavky na deti pri činnosti ako SZČO v Rakúsku a zároveň aj na Slovensku

Podobne to platí aj pre SZČO. Nárok na prídavky na deti vzniká SZČO v tej krajine, kde vykonáva podstatnú časť svojej činnosti. Tu sa do úvahy berie pracovný čas, počet poskytovaných služieb, miesto, ktoré je stálym miestom podnikateľskej činnosti osoby, dĺžky trvania vykonávaných činností a/alebo príjem. Takže ak máte sídlo ako SZČO v Rakúsku, tu platíte dane a odvody a aj väčšinu zákaziek realizujete v Rakúsku a len okrajovo pôsobíte na Slovensku, máte nárok na prídavky na deti z Rakúska. Ale ak podstatnú časť svojej podnikateľskej činnosti vykonávate na Slovensku a len doplnkovo v Rakúsku, nárok na rakúske prídavky na deti nemáte.

Nárok na prídavky na deti pri súbežnej činnosti ako zamestnanec a ako SZČO zároveň v oboch krajinách

Ak ste v Rakúsku zamestnaný a na Slovensku súčasne vykonávate činnosť ako SZČO, máte nárok na prídavky na deti z Rakúska. Pri kombinácii súbežného zamestnania a činnosti ako SZČO vzniká totiž nárok na prídavky na deti v tej krajine, kde je posudzovaná osoba zamestnaná. V tomto prípade sa už neposudzuje, kde je vykonávaná podstatná časť činnosti.

Ak sa vás týka niektorá z týchto situácií a nie ste si istý, či vám nárok na prídavky na deti z Rakúska vznikol, pokojne nás kontaktujte, radi vám pomôžeme.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)