Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Vystavenie nemeckého ročného zúčtovania – takzvaného Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung

Veľkou rýchlosťou sa blíži termín podávania nemeckých daňových priznaní za rok 2017. Najdôležitejším zdrojom informácií na spracovanie tohto priznania je Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung.

Listom z 27. septembra 2017 reguluje nemecké ministerstvo financií vystavenie elektronických ročných zúčtovaní – elektronische Lohnsteuerbescheinigung zamestnávateľom a vystavenie mimoriadnych ročných zúčtovaní – Besondere Lohnsteuerbescheinigung v prípade zamestnávateľov bez prístrojového spracovania mzdového zúčtovania po roku 2018.

Povinnosť vystaviť Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung

Už od 1. januára 2004 je v platnosti postup na vypĺňanie a odosielanie elektronického nemeckého ročného zúčtovania. Zamestnávateľ má tak povinnosť do posledného dňa mesiaca február zasielať nemecké ročné zúčtovanie za predchádzajúci kalendárny rok na finančnú správu elektronicky a zamestnancovi poskytnúť zodpovedajúci výpis – výtlačok tohto elektronického nemeckého ročného zúčtovania.

Od kalendárneho roka 2006 môžu niektorí zamestnávatelia namiesto elektronického zasielania ročného zúčtovania zasielať zodpovedajúce manuálne vyplnené ročné zúčtovanie. Ide o zamestnávateľov bez prístrojového spracovania mzdového zúčtovania v rámci zamestnávania na čiastočný pracovný úväzok v privátnych domácnostiach. Pri zamestnancoch, u ktorých zamestnávateľ zdaní ich príjem paušálne, nie je potrebné ročné zúčtovanie vystavovať.

V riadku 2 ročného zúčtovania uvádza zamestnávateľ veľké písmená.

Písmeno S

Toto písmeno sa uvádza, keď bola v danom pracovnom pomere zúčtovaná daň z ostatných príjmov, pričom mzda zo skoršieho pracovného pomeru kalendárneho roka ostala bez povšimnutia. Ostatné príjmy sú odmeny, ktoré nepatria k bežnej mzde. Sú poskytované ako jednorazové platby na určitý účel alebo pri mimoriadnych príležitostiach. Najčastejšie ostatné príjmy sú vianočné prémie, náhrada dovolenky a príspevky pri jubileách.

Písmeno F

Toto písmeno je potrebné uviesť, keď zamestnávateľ poskytoval zamestnancovi bezplatnú spoločnú prepravu z miesta ubytovania do pravidelného miesta výkonu práce.

Písmeno M

Toto písmeno sa uvádza len od roka 2014 a to vtedy, keď bola zamestnancovi v rámci externej pracovnej činnosti, alebo v rámci vedenia dvojitej domácnosti poskytovaná zo strany zamestnávateľa strava.

Písmená FR

Uvádza sa len od roka 2017 a to len v nemeckých ročných zúčtovaniach vystavených pre francúzskych zamestnancov dochádzajúcich do práce cez hranice, pri ktorých je potrebné upustiť od sťahovania daňových preddavkov.

Písmeno U

Číslo uvedené pri písmene U znamená počet prerušení pracovného pomeru a teda počet období bez nároku na mzdu počas trvania pracovného pomeru. Pod prerušením sa rozumie obdobie dlhšie ako päť za sebou nasledujúcich pracovných dní.

Najčastejšie prípady prerušenia pracovného pomeru v Nemecku

  • poberanie nemocenských dávok za päť alebo viac pracovných dní po uplynutí obdobia vyplácania mzdy počas pracovnej neschopnosti,
  • poberanie nemocenských dávok pri starostlivosti o dieťa počas choroby dieťaťa za päť alebo viac pracovných dní po uplynutí obdobia vyplácania mzdy počas pracovnej neschopnosti,
  • poberanie materského bez príspevkov zamestnávateľa k materskému,
  • poberanie rodičovského príspevku,
  • neplatená dovolenka za päť a viac pracovných dní,
  • obdobie starostlivosti o rodinného príslušníka.

Zmeny v nemeckých ročných zúčtovaniach po ich odoslaní

Po elektronickom odoslaní ročného zúčtovania nebola zmena zrážky dane viac možná. Nedopatrením zaslané prevody zo strany zamestnávateľa patria k mzde zamestnanca aj v prípade, že ich zamestnávateľ žiadal späť. Spreneverené sumy zo strany zamestnanca sa nepripočítavajú k mzde zamestnanca a v takomto prípade je zmena už elektronicky zaslaného alebo manuálne vystaveného ročného zúčtovania prípustná.

Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung budete potrebovať nielen na podanie nemeckého, ale aj slovenského daňového priznania. Ak vám zamestnávateľ do konca februára ročné zúčtovanie nevystaví, požiadajte ho o to.

Zdroj: lohn-info.de

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)