Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Výzva na podanie daňového priznania – Erinnerung / Prüfung der Steuerpflicht

Mnoho slovenských podnikateľských subjektov (SZČO, s.r.o.) podnikajúcich v Nemecku prijme každoročne v októbri či novembri list z nemeckého daňového úradu s názvom Erinnerung alebo Prüfung der Steuerpflicht. V tomto blogu vám prezradíme, čo je jeho obsahom a poradíme vám, ako správne na takýto list zareagovať.

1. Dôvod zaslania výzvy

Daňový úrad očakáva podanie daňového priznania od každého, kto má v Nemecku pridelené daňové číslo – Steuernummer. Pridelenie Steuernummer znamená registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade pre potreby dane z príjmov, spotrebných daní, miestnych daní a pod. Slovenským podnikateľským subjektom prideľuje Steuernummer nemecký daňový úrad Chemnitz Süd.

2. Prečo teraz?

Termín na podanie daňového priznania je v Nemecku stanovený do 31.7. nasledujúceho roka. Tak ako na Slovensku, aj v Nemecku si môžete podať žiadosť o predĺženie lehoty na jeho podanie. Pre slovenský podnikateľský subjekt je možné lehotu predĺžiť maximálne do 30.9. Ak po tomto termíne systém neeviduje podané daňové priznanie, automat vygeneruje výzvu na podanie daňového priznania – Erinnerung.

3. Čo ďalej?

Určite vám neodporúčame výzvu ignorovať. Reakciou na tento úradný list môže byť odvolanie alebo podanie daňového priznania

Či máte podať odvolanie alebo nemecké daňové priznanie, závisí od toho, či vám v Nemecku vznikla stála prevádzka.

Krátko a múdro zo zákona: Vznik stálej prevádzky u pracovníkov v stavebníctve a príbuzných odvetviach definuje Vyhláška č. 18/1984 Zb. o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o zamedzení dvojakého zdanenia ako stavenisko alebo montáž, ktoré trvajú dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. To znamená, že geografická stála prevádzka vám v Nemecku vznikla, ak ste pracovali na jednom pracovnom mieste (okruh 50 km vzdušnou čiarou) dlhšie ako 12 za sebou nasledujúcich mesiacov. Ak ste v Nemecku dlhodobo (dlhšie ako 12 za sebou nasledujúcich mesiacov) vykonávali činnosť pre jedného odberateľa, vznikla vám v Nemecku ekonomická stála prevádzka.

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom ako zistiť, či vám v Nemecku vznikla stála prevádzka, je zostavenie prehľadu stavieb.

Tip: Ak ste v roku 2019 pokračovali v práci na stavbe z roku 2018, prípadne ste pokračovali na rovnakej stavbe aj v roku 2020, je potrebné vyplniť prehľad stavieb za roky 2018 až 2020, nestačí len za rok 2019.

Pozor! Ak ste pracovali pre spoločnosť ARGE (SBM Nexus alebo Letuswork), prehľad stavieb vypisovať ani nemusíte. Pri týchto spoločnostiach vám automaticky vzniká stále prevádzka a daňové priznanie si musíte podať bez ohľadu na to, ako dlho ste pre túto spoločnosť pracovali a akú výšku príjmov ste dosiahli.

Najčastejší omyl: Povinnosť podať daňové priznanie v Nemecku k dani z príjmu je podmienené výškou príjmov.

V prijatej výzve vám daňový úrad stanovil aj termín, do ktorého očakáva vašu odpoveď. Ak ste na základe vyplneného prehľadu stavieb zistili vznik stálej prevádzky, alebo ste v roku 2019 pracovali pre jednu zo spoločností ARGE SBM Nexus alebo Letuswork, ostáva vám jediné – podať nemecké daňové priznanie.

V prípade, že si nie ste istý vznikom prevádzky a máte problém so zostavením prehľadu stavieb, obráťte sa na nás. V spoločnosti TJ-Legal, s.r.o. sme vám plne k dispozícii, pomôžeme vám s posúdením vzniku stálej prevádzky, vypracovaním odvolania a aj so spracovaním daňového priznania.

Stačí, že nám zašlete prijatú výzvu poštou na adresu TJ-Legal, s.r.o., Hlavná 133, 080 01 Prešov, alebo ako scan na mail ([email protected]).

Odporúčanie: Keďže Erinnerung nevyhotovujú úradníci daňového úradu, ale naprogramovaný automat, môže vám táto výzva prísť aj napriek tomu, že ste v danom roku v Nemecku vôbec nepracovali. Aj v tomto prípade odporúčame určite daňovému úradu odpovedať.

 

Zdroje: Buhl.de, Slov-lex.sk, TJ-Legal

Tento článok získal už 10 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)