Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zvýšte si daňový preplatok v Rakúsku – vedenie dvojitej domácnosti

Poznáte všetky možnosti, ako zvýšiť sumu preplatku v žiadosti o vrátenie daní z Rakúska? Jednou z nich je aj uplatnenie odpočítateľných položiek v rakúskom daňovom priznaní.

Odpočítateľné položky sú výdavky alebo náklady, ktoré nevyhnutne súvisia s výkonom práce. Ich uplatnenie v rakúskom daňovom priznaní má za následok zníženie základu dane, čím sa zvýši daňový preplatok. Tieto odpočítateľné položky je potrebné na výzvu daňového úradu zdokladovať relevantnými podkladmi, napríklad pokladničnými dokladmi, faktúrami, výpismi z účtov, alebo v nevyhnutnom prípade čestným vyhlásením. K daňovému priznaniu nie je potrebné prikladať žiadne doplňujúce podklady. Ak ich rakúsky daňový úrad bude potrebovať, zašle daňovníkovi žiadosť o doplnenie podkladov s presným rozpisom, takzvaný Ersuchen um Ergänzung. Povinnosťou daňovníka je však uchovávať potrebné doklady 7 rokov, počas ktorých má rakúsky daňový úrad právo daňovníka o doplnenie podkladov požiadať.

Vedenie dvojitej domácnosti je jedna z najčastejšie uplatňovaných a uznávaných odpočítateľných položiek v rakúskom daňovom priznaní, preto vám v tomto článku prinášame o tejto možnosti podrobnejšie informácie.

Čo si predstaviť pod pojmom vedenie dvojitej domácnosti?

Daňovníkovi, ktorý pracuje a žije ďaleko od centra svojich životných záujmov, akými sú bydlisko rodiny a miesto trvalého pobytu, vznikajú s ubytovaním v hotelových izbách alebo pri bývaní v podnájme v Rakúsku ďalšie náklady. Takýto pracovník má po splnení základných podmienok možnosť uplatniť si tieto náklady v daňovom priznaní ako odpočítateľnú položku, takzvané vedenie dvojitej domácnosti.

V rakúskom daňovom priznaní je možné uplatniť si nárok na zaplatené nájomné a prevádzkové náklady za prenajatý byt vrátane
primerane potrebného zariadenia alebo odpočítať hotelové náklady až do výšky 2 200 € mesačne.

Podmienky, ktoré musia byť splnené na uznanie vedenia dvojitej domácnosti ako odpočítateľnej položky v daňovom priznaní

 

  • daňovník vedie dve domácnosti, to znamená vlastní nehnuteľnosť, alebo býva v podnájme a hradí náklady na ubytovanie tak v Rakúsku, ako aj v mieste trvalého pobytu. Ak má daňovník výdavky s ubytovaním v Rakúsku, ale na Slovensku býva napríklad u svokrovcov, nie je možné túto odpočítateľnú položku uplatniť, keďže nie je splnená základná podmienka finančných výdavkov daňovníka v dvoch domácnostiach.
  • vzdialenosť medzi výkonom práce a miestom trvalého pobytu, respektíve centrom životných záujmov neumožňuje denné cestovanie a dochádzanie do zamestnania. Vo všeobecnosti sa tým rozumie vzdialenosť viac ako 120 km alebo cestovanie, ktoré trvá dlhšie ako 1 hodinu v jednom smere. V odôvodnených individuálnych prípadoch, napríklad zlé dopravné spojenie alebo nepravidelný pracovný čas, môže byť nemožnosť denného dochádzania uznaná aj na kratšiu vzdialenosť.

Obdobie, na ktoré je možné vedenie dvojitej domácnosti uplatniť:

 

  • bez obmedzenia – za podmienky, že ročné príjmy podliehajúce zdaneniu manželky/manžela predstavujú viac ako 6 000 € alebo viac ako 1/10 príjmov daňovníka
  • prechodné obdobie 2 rokov – v prípade, ak partnerka/partner daňovníka/daňovníčky nie je zamestnaný/á
  • prechodné obdobie 6 mesiacov – u slobodných osôb

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uplatniť vedenie dvojitej domácnosti aj na dlhšie obdobie:

 

  • napríklad u pracovníkov v stavebníctve, keďže sa predpokladá častá zmena miesta výkonu práce, s čím je spojené aj časté striedanie miesta ubytovania
  • ak v mieste trvalého bydliska žije osoba vyžadujúca starostlivosť
  • ak presídlenie rodiny nie je možné z ekonomických dôvodov

Po uplynutí týchto období sa očakáva, že sa daňovník presťahuje do Rakúska, alebo sa vráti späť do vlasti.

 

Ktoré doklady môže rakúsky daňový úrad žiadať predložiť:

 

  • výpis z katastra o vlastníctve nehnuteľnosti na Slovensku, prípadne nájomnú zmluvu
  • doklady o platbe nákladov na bývanie (nájom, elektrina, voda, plyn) ako na Slovensku, tak aj v Rakúsku

 

Pri akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa tejto problematiky sa na nás neváhajte obrátiť. Ochotne Vám pomôžeme posúdiť nárok na uplatnenie vedenia dvojitej domácnosti a zohľadnenie v žiadosti o vrátenie daní z Rakúska.

 

Zdroje: www.bmf.gv.at, www.klinger-rieger.at, www.konsument.at, www.wth.at, www.rdb.manz.at, www.fiduzia.at, www.lohnsteuerausgleich.at, www.wien.arbeitkammer.at

 

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)