Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zvýšte si daňový preplatok v Rakúsku – vedenie dvojitej domácnosti

Poznáte všetky možnosti, ako zvýšiť sumu preplatku v žiadosti o vrátenie daní z Rakúska? Jednou z nich je aj uplatnenie odpočítateľných položiek v rakúskom daňovom priznaní.

Odpočítateľné položky sú výdavky alebo náklady, ktoré nevyhnutne súvisia s výkonom práce. Ich uplatnenie v daňovom priznaní má za následok zníženie základu dane, čím sa zvýši daňový preplatok. Tieto odpočítateľné položky je potrebné na výzvu daňového úradu zdokladovať relevantnými podkladmi, napríklad pokladničnými dokladmi, faktúrami, výpismi z účtov, alebo v nevyhnutnom prípade čestným vyhlásením. K daňovému priznaniu nie je potrebné prikladať žiadne doplňujúce podklady. Ak ich rakúsky daňový úrad bude potrebovať, zašle daňovníkovi žiadosť o doplnenie podkladov s presným rozpisom, takzvaný Ersuchen um Ergänzung. Povinnosťou daňovníka je však uchovávať potrebné doklady 7 rokov, počas ktorých má rakúsky daňový úrad právo daňovníka o doplnenie podkladov požiadať.

Vedenie dvojitej domácnosti je jedna z najčastejšie uplatňovaných a uznávaných odpočítateľných položiek v rakúskom daňovom priznaní, preto vám v tomto článku prinášame o tejto možnosti podrobnejšie informácie.

Čo si predstaviť pod pojmom vedenie dvojitej domácnosti?

Daňovníkovi, ktorý pracuje a žije ďaleko od centra svojich životných záujmov, akými sú bydlisko rodiny a miesto trvalého pobytu, vznikajú s ubytovaním v hotelových izbách alebo pri bývaní v podnájme v Rakúsku ďalšie náklady. Takýto pracovník má po splnení základných podmienok možnosť uplatniť si tieto náklady v daňovom priznaní ako odpočítateľnú položku, takzvané vedenie dvojitej domácnosti.

V rakúskom daňovom priznaní je možné uplatniť si nárok na zaplatené nájomné a prevádzkové náklady za prenajatý byt vrátane
primerane potrebného zariadenia alebo odpočítať hotelové náklady až do výšky 2 200 € mesačne.

Podmienky, ktoré musia byť splnené na uznanie vedenia dvojitej domácnosti ako odpočítateľnej položky v daňovom priznaní

 

  • daňovník vedie dve domácnosti, to znamená vlastní nehnuteľnosť, alebo býva v podnájme a hradí náklady na ubytovanie tak v Rakúsku, ako aj v mieste trvalého pobytu. Ak má daňovník výdavky s ubytovaním v Rakúsku, ale na Slovensku býva napríklad u svokrovcov, nie je možné túto odpočítateľnú položku uplatniť, keďže nie je splnená základná podmienka finančných výdavkov daňovníka v dvoch domácnostiach.
  • vzdialenosť medzi výkonom práce a miestom trvalého pobytu, respektíve centrom životných záujmov neumožňuje denné cestovanie a dochádzanie do zamestnania. Vo všeobecnosti sa tým rozumie vzdialenosť viac ako 120 km alebo cestovanie, ktoré trvá dlhšie ako 1 hodinu v jednom smere. V odôvodnených individuálnych prípadoch, napríklad zlé dopravné spojenie alebo nepravidelný pracovný čas, môže byť nemožnosť denného dochádzania uznaná aj na kratšiu vzdialenosť.

Obdobie, na ktoré je možné vedenie dvojitej domácnosti uplatniť:

 

  • bez obmedzenia – za podmienky, že ročné príjmy podliehajúce zdaneniu manželky/manžela predstavujú viac ako 6 000 € alebo viac ako 1/10 príjmov daňovníka
  • prechodné obdobie 2 rokov – v prípade, ak partnerka/partner daňovníka/daňovníčky nie je zamestnaný/á
  • prechodné obdobie 6 mesiacov – u slobodných osôb

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uplatniť vedenie dvojitej domácnosti aj na dlhšie obdobie:

 

  • napríklad u pracovníkov v stavebníctve, keďže sa predpokladá častá zmena miesta výkonu práce, s čím je spojené aj časté striedanie miesta ubytovania
  • ak v mieste trvalého bydliska žije osoba vyžadujúca starostlivosť
  • ak presídlenie rodiny nie je možné z ekonomických dôvodov

Po uplynutí týchto období sa očakáva, že sa daňovník presťahuje do Rakúska, alebo sa vráti späť do vlasti.

 

Ktoré doklady môže rakúsky daňový úrad žiadať predložiť:

 

  • výpis z katastra o vlastníctve nehnuteľnosti na Slovensku, prípadne nájomnú zmluvu
  • doklady o platbe nákladov na bývanie (nájom, elektrina, voda, plyn) ako na Slovensku, tak aj v Rakúsku

 

Pri akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa tejto problematiky sa na nás neváhajte obrátiť. Ochotne Vám pomôžeme posúdiť nárok na uplatnenie vedenia dvojitej domácnosti a zohľadnenie v žiadosti o vrátenie daní z Rakúska.

 

Zdroje: www.bmf.gv.at, www.klinger-rieger.at, www.konsument.at, www.wth.at, www.rdb.manz.at, www.fiduzia.at, www.lohnsteuerausgleich.at, www.wien.arbeitkammer.at

 

 

Tento článok získal už 1 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Nastavenia
OK
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)