Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Rakúske daňové priznanie a odpočítateľné položky na zníženie dane

Prinášame vám zoznam odpočítateľných položiek, pomocou ktorých si dokážete zvýšiť svoj potenciálny rakúsky daňový preplatok.

odpocitatelne polozky v rakusku danove priznanie

Najčastejšie sa daňový preplatok z Rakúska pohybuje v horizonte od 636€ do 3517€. Zistiť viac.

Aktualizácia: 12. apríl 2021

 • Odlúčenie od rodiny. Týždenné cestovanie stovky kilometrov domov, aby som mohol/mohla stráviť aspoň zopár chvíľ s mojimi deťmi, manželkou/manželom.
 • Platenie nájomného v Rakúsku a zároveň mať náklady na byt alebo dom na Slovensku.
 • Kupovanie si pracovného oblečenia a pracovných prostriedkov k výkonu mojej práce.
 • Vzdelávanie sa a zvyšovanie vlastnej kvalifikáciu účasťou na kurzoch a školeniach, lebo sa inak musím báť o svoju prácu.
 • Úvahy o presťahovaní sa s celou rodinou do zahraničia a vystaviť tak deti a manželku/manžela neznámemu prostrediu, kultúre; odsúdenie na dlhé obdobie adaptácie bez priateľov a najbližších.

Toto všetko a ešte oveľa viac ma stojí moja obeta za prácu v zahraničí. Potom príde zdaňovacie obdobie, ktoré je v Rakúsku v podstate po celý rok a rakúske daňové priznanie si môžem podať až 5 rokov spätne, no vyznať sa v tej spleti zákonov, pojmov a pravidiel nie je vôbec ľahké. A ešte k tomu v nemčine. V slovenčine sa daňovým veciam nerozumiem, nehovoriac o rakúskom daňovom systéme a rozdieloch medzi Slovenskom a Rakúskom.

O vrátenie daní z Rakúska sa žiadať rozhodne oplatí. Nechajte to najťažšie na nás

Potrebujem pomoc v tej spleti výrazov, cítim beznádej, preto čítam ďalej a hľadám, čo sa ma týka. Na čo mám nárok, čo viem a čo nemusím dokladovať. Nájdem tu abecedný zoznam položiek, ktoré mi môžu v daňovom priznaní znížiť základ dane a tým zvýšiť preplatok. Wau, aké super!

 • Absetzbeträge – odpočítateľné výdavky
 • Arbeitskleidung – pracovné oblečenie
 • Arbeitsmittel – pracovné prostriedky
 • Aus-Fortbildung und Umschulung – vzdelávanie
 • Bewirtungsspesen – náklady na prevádzku
 • Büromaterial und Porti – kancelárske potreby a poštovné
 • Doppelte Haushaltsführung – vedenie dvojitej domácnosti
 • Fachliteratur und Fachzeitschriften – odborná literatúra a časopisy
 • Familienbonus Plus – rodinný bonus v platnosti do r. 2019
 • Familienheimfahrten – náklady na cestovné na Slovensko
 • Fehlgelder – výdaje zamestnanca
 • Kilometergeld Fahrrad – paušálne náklady na cestovné bicyklom
 • Pendlerpauschale – cestovné náklady na denné dochádzanie do práce
 • Reisekosten – cestovné náklady
 • Sonderausgaben – špeciálne výdavky
 • Telefongebühren – poplatky za telefón
 • Umzugskosten – náklady na sťahovanie
 • Unfall mit dem eigenen KFZ – nehoda s vlastným motorovým vozidlom
 • Werbungskosten – výdavky na dosiahnutie a udržanie príjmu
 • mimoriadne náklady

Získajte dane z Rakúska

Pomôžeme vám podať daňové priznanie v Rakúsku a získať daňový preplatok, na ktorý máte možno plný zákonný nárok, v plnej legálnej výške.

Absetzbeträge – odpočítateľné výdavky

Niektoré odpočítateľné výdavky sú odpočítané priamo pri zdroji, t.j. zamestnávateľom alebo inštitúciou dôchodkového poistenia, iné iba vtedy, ak o nich zamestnanec požiada v daňovom priznaní.
Odpočty, o ktoré musí požiadať daňovník buď u zamestnávateľa, na sociálnej poisťovni alebo v daňovom priznaní:

 • oslobodenie od dane pre samoživiteľa alebo osamoteného rodiča (Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrag),
 • zvýšená úľava na dani pre dôchodcov (erhöhter Pensionistenabsetzbetrag),
 • výživné (Unterhaltsabsetzbetrag),
 • doplatok k cestovnému (Pendlereuro).

Odpočet paušálneho cestovného (erhöhter Verkehrsabsetzbetrag)

Každému, kto má ročný daňový príjem v roku 2023 nepresahujúci 16.832 EUR eur, môže byť poskytnutá ďalšia daňová úľava až do výšky 684 eur. Tento odpočet nie je možné uplatniť u zamestnávateľa, ale je potrebné oň požiadať v daňovom priznaní. V intervale výšky ročného príjmu za rok 2023 od 16.832 EUR do 25.774 EUR sa táto suma úmerne znižuje.

Daňový bonus na deti pre samoživiteľov, osamelých rodičov a osoby s vyživovacou povinnosťou (Alleinverdiener, Alleinerzieher und Unterhaltspflichtige)

Na daňové zvýhodnenie ako samoživiteľ( Alleinverdiener) má nárok iba rodič, s ktorým deti žijú v jednej domácnosti.
Daňový bonus je za rok 2023 vo výške 520 eur na 1 dieťa. Výška daňového bonusu sa pri viacerých deťoch líši. Rovnaké sumy platia pre samoživiteľov (Alleinerzieher).

O odpočet výživného môže požiadať v daňovom priznaní, rodič ktorý platí výživné a s ktorým dieťa alebo deti nežijú vo vlastnej domácnosti. Jeho výška závisí od počtu detí, za ktoré je platené výživné.

Daňový bonus pre dôchodcov (Pensionistenabsetzbetrag)

Tento bonus je spravidla automaticky zohľadnený dôchodkovou spoločnosťou už pri vyplácaní dôchodku. Nárok na neho si možno uplatniť, pokiaľ ročný príjem nepresiahne výšku 18.410,00 eur.

Arbeitskleidung – pracovné oblečenie

Náklady na pracovné oblečenie môžu byť v daňovom priznaní uplatnené len vtedy, ak ide o typické pracovné alebo ochranné oblečenie. Nie je dôležité obliekať si ho alebo ho používať pri každej pracovnej činnosti, v každom prípade by malo byť využívané zväčša pri práci. Ide napríklad o uniformy, pracovné alebo biele plášte, ochranné helmy, lekárske nohavice, kostýmy u hercov a pod.

Oblečenie, ktoré si človek oblieka vo všedný pracovný deň, nemôže byť zohľadnené v daňovom priznaní, aj keď ho napríklad zamestnávateľ vyžaduje.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z nákupov s presným popisom oblečenia a dátumom kúpy.

Aj náklady spojené s čistením pracovného oblečenia možno uplatniť v daňovom priznaní. Ale len v prípade, že znečistenie je spôsobené pri výkone práce. Čistenie musí prebiehať mimo domu (čistiareň) a v prípade potreby musíte vedieť doložiť doklad za čistenie.

Arbeitsmittel – pracovné prostriedky

K pracovným prostriedkom patrí v zásade každá pomôcka, ktorú používam ako pracovník pri výkone svojej práce. Patria sem elektronické zariadenia, poplatky za internet, poplatky za internet a telefón, kancelárske potreby, pracovné náradie, ako sú nože pre mäsiarov, motorové píly pre lesných robotníkov a podobne. Používanie na súkromné účely nesmie pri tom zohrávať žiadnu úlohu.

Pri niektorých pracovných prostriedkoch, ako sú napr. počítač, aktovka, pracovňa zriadená v dome, pracovný stôl, knižný regál, telefón, náklady na cestovanie alebo výpomoc v domácnosti, sa ich súkromné využitie nedá oddeliť od pracovného, preto môžu byť len čiastočne zohľadnené v daňovom priznaní. Môžu znížiť základ dane a tým zvýšiť môj preplatok daní.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z nákupov s presným popisom pracovných pomôcok a dátumom kúpy.

Veľmi dôležité Dôležitú úlohu zohráva aj výška ceny zakúpenej pracovnej pomôcky. Náklady, ktoré nepresiahli viac ako 1.000,00 eur (v roku 2022 platila výška 800 eur) si môžete uplatniť v plnej výške v danom roku, v ktorom ste pomôcku zakúpili. Ak je cena pracovnej pomôcky vyššia ako 1.000,00 eur, nie je možné ju uplatniť len v jednom roku. Sumu za danú pomôcku je potrebné rozložiť na jednotlivé obdobia, za ktoré ste pomôcku pri práci používali – tzv. opotrebenie.

Ako je to napríklad pri kúpe počítača?

Kompletné náklady na kúpu počítača a príslušenstva predstavujú odpočítateľnú položku. Ak je počítač umiestnený v byte zamestnanca, mieru pracovného použitia je potrebné dôveryhodne preukázať a zdokladovať.

Pritom je nutné odpočítať 40 % z celkovej sumy obstarania, z dôvodu, že počítač sa môže využívať aj na súkromné účely.

Aj príslušenstvo, ako je myš, tlačiareň, skener, PC stôl, softvér, USB kľúč, kancelársky papier, je pracovnou pomôckou a je ich možné ho daňovom priznaní uplatniť ako odpočítateľnú položku. PC, monitor a klávesnica nepatria k príslušenstvu, ale sú súčasťou počítača, teda výdavky spojené s ich kúpou sa uplatniť nedajú.

Aus-Fortbildung und Umschulung – vzdelávanie

Ak sa človek zúčastní vzdelávacieho procesu (kurz, seminár), ktorý mal súvis s jeho prácou, a výdavky s tým spojené si hradí sám, je možné uplatniť si ich v daňovom priznaní ako odpočítateľnú položku. Náklady musia vzniknúť súbežne s priebehom vzdelávania.

Vzdelávanie (Ausbildung) – týka sa vzdelávania na novú pracovnú pozíciu, ktorá musí byť príbuzná so súčasnou vykonávanou pozíciou. Napríklad, ak sa mäsiar pripravuje na pozíciu kuchára, kaderníčka na pozíciu pedikérky, pokrývač striech na pozíciu klampiara a podobne.

Ďalšie vzdelávanie (Fortbildung) – týka sa vzdelávania za účelom prehĺbenia znalostí a zručností už v existujúcom zamestnaní. Patria sem napríklad aj jazykové kurzy alebo vodičský preukaz.

 • vodičský preukaz – ak existuje priamy vzťah k aktuálnej pracovnej pozícii, aj náklady spojené s vodičským kurzom predstavujú odpočítateľnú položku. Výhradne sa to týka len vodičského preukazu na nákladné auto, nákladné auto s vlečkou a autobus. Náklady na vodičské oprávnenie viesť osobné motorové vozidlo a motorku nemôžu byť uplatnené ako odpočítateľná položka, aj keď ich využívate na cestovanie za prácou.
 • jazykový kurz – jazykový kurz k získaniu alebo upevneniu znalosti cudzieho jazyka bude uznaný ako vzdelávanie vtedy, ak sa vaše jazykové znalosti vyžadujú pre vykonávanie vašej pracovnej pozície: telefonista, úradnícke pozície, oblasť obchodu a iné.

Rekvalifikácia (Umschulung) – tento spôsob vzdelávania umožňuje zamestnancom pripraviť sa na vykonávanie novej pracovnej pozície, ktorá musí byť obsahovo odlišná od doterajšej pracovnej pozície. Napríklad, ak sa elektrikár rekvalifikuje na účtovníka, učiteľka na zdravotnú sestru a iné. Aby náklady spojené s rekvalifikáciou boli daňovým úradom uznané, je nutné vierohodne zdokladovať, že po jej ukončení človek nastúpi na danú pracovnú pozíciu.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Náklady na samotné vzdelávanie sa dokladujú faktúrou za kurz alebo seminár, certifikátom o absolvovaní, detailným obsahom kurzu, pracovnou zmluvou alebo potvrdením od zamestnávateľa.

Poplatky za štúdium, odborná literatúra s tým súvisiaca, podklady ku kurzu, cesty na miesto konania kurzu, prípadne ubytovanie počas kurzu sa tiež môžu uviesť v daňovom priznaní ako odpočítateľná položka.

Büromaterial und Porti – kancelárske potreby a poštovné

Ak pri výkone práce používam denne kancelárske potreby alebo zasielam veľa pošty, môžem si tieto náklady uplatniť na zníženie základu dane pri rakúskom daňovom priznaní.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z nákupov s presným popisom kancelárskych potrieb a dátumom kúpy.

Doppelte Haushaltsführung – vedenie dvojitej domácnosti

Kolega mi vravel, že si v daňovom priznaní uplatnil už dvakrát náklady na vedenie dvojitej domácnosti a boli akceptované. Môj daňový agent ich uplatnil len raz a aj tak mi celú čiastku rakúsky daňový úrad neuznal. Prečo?

Najväčší rozdiel pri uplatnení nákladov na vedenie dvojitej domácnosti je v tom, či som slobodný/á alebo ženatý/vydatá, či mám deti alebo nie, či vlastním na Slovensku byt alebo dom, prípadne si platím podnájom. Nedá sa to však generalizovať, každý z nás je posudzovaný samostatne a môžu pre neho platiť taktiež osobitné pravidlá a novely zákona. Spravidla však platí:

 • u slobodných: náklady na vedenie dvojitej domácnosti bez dokladovania je možné si v daňovom priznaní uplatniť na tzv. prechodné obdobie 6 mesiacov,
 • u ženatých / vydatých (príp. žijúcich v partnerstve): náklady na vedenie dvojitej domácnosti je možné si v daňovom priznaní uplatniť na tzv. prechodné obdobie 2 rokov,
 • u pracovníkov, ktorí pracujú v odvetviach s vysokou fluktuáciou (napr. stavebníctvo) môže byť zohľadnené aj dlhšie obdobie.

Po uplynutí týchto prechodných období sa odo mňa ako pracovníka očakáva, že sa rozhodnem presťahovať do miesta výkonu svojej práce, prípadne sa vrátim späť domov.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Výpis z katastra o vlastníctve nehnuteľnosti na Slovensku, doklady o platbe nákladov na bývanie (nájom, elektrina, voda, plyn) ako na Slovensku tak aj v Rakúsku.

V našom ďalšom blogu si tiež prečítajte, ako môžu rodičia pracujúci v Rakúsku ušetriť ročne stovky eur na dani – využitím tzv. Familienbonus Plus.

Fachliteratur und Fachzeitschriften – odborná literatúra a odborné časopisy

Náklady na zakúpenie odbornej literatúry a časopisov zaoberajúcich sa témami z oblasti, v ktorej pracujem patria taktiež k položkám, ktoré mi môžu znížiť základ dane. Stačí, bez ohľadu na výšku mojich príjmov, že sú vhodné na moje ďalšie vzdelávanie a zlepšujú moju pozíciu alebo pracovné šance. Nie je rozhodujúce, či ich kúpu odo mňa môj zamestnávateľ vyžaduje alebo nie.

Je potrebné si však uvedomiť, že publikácie prispievajúce k všeobecnému vzdelávaniu, slovníky, lexikóny, mapy, sprievodcovia a pod. nie sú odbornou literatúrou. Ide skôr o zbierky zákonov, právne publikácie, psychoterapeutické príručky a pod.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z nákupov s presným popisom knihy, média alebo časopisu s dátumom kúpy.

Familienbonus Plus – rodinný bonus

Familienbonus Plus (FBP) je v platnosti od roku 2019 a môže vášmu rodinnému rozpočtu značne pomôcť. Na každé dieťa je k dispozícii daňová úľava až 2.000,16 eur (pre deti vo veku viac ako 18 rokov do 650,16 eur ročne).

Rodičia majú možnosť požiadať o vyplácanie bonusu zamestnávateľa v mesačnej mzde len na začiatku roka.

Ak to nestihnú, alebo nastúpia až v priebehu roka, jedinou možnosťou ako sa k bonusu dostať je podanie daňového priznania.

Pozor však, nárok na FBP nevzniká automaticky každému. Je potrebné splniť zákonné podmienky:

 1. daňovník musí mať v Rakúsku tzv. neobmedzenú daňovú povinnosť, teda byť daňovým rezidentom Rakúska (unbeschränkte Steuerpflicht)
 2. na dieťa musia byť poberané prídavky z Rakúska (Familienbeihilfe)
 3. dieťa staršie ako 18 rokov musí byť študentom denného štúdia a rovnako na neho musí rodič poberať prídavky na deti z Rakúska (bod 2)

Pri poberaní Familien Bonus Plus od zamestnávateľa je potrebné nahlásiť každú zmenu. Neoprávnene poberaný bonus je potrebné vrátiť daňovému úradu späť.

Získajte prídavky z Rakúska

Rakúske prídavky na deti je možné získať až za 5 rokov spätne, čo môže znamenať až tisíce eur pre váš rodinný rozpočet.

Familienheimfahrten – náklady na cestovné na Slovensko

Ak sa ja ako pracovník v Rakúsku bez ohľadu na vzdialenosť vraciam pravidelne do miesta môjho bydliska, sú v princípe splnené predpoklady na vedenie dvojitej domácnosti. Z toho potom vyplývajú taktiež náklady na cestovné, ktoré môžu byť zohľadnené ako skutočné náklady na cestovné v daňovom priznaní. Ak má pracovník náklady na nocľah mimo domova počas dní, kedy sa domov nevracia, sú aj tieto náklady zvlášť uplatniteľné. Každopádne nesmú presiahnuť výšku 3.672,00 eur.

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účtenky z tankovania, diaľničné známky, potvrdenia o zaplatení mýta a pod. alebo kópiu technického preukazu vozidla a posledné dva protokoly o STK kontrole môjho vozidla.

Kilometergeld Fahrrad – paušálne náklady na dochádzanie do práce bicyklom

Ak vo svojej práci využívate bicykel, môžete si v daňovom priznaní uplatniť 0,38 eur na kilometer ako náklady na získanie príjmu a znížiť si tým základ dane. Ročne môže byť zohľadnených 1.500 km (a tým maximálna čiastka vo výške 570,00 eur).

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Potvrdenie zamestnávateľa, že k výkonu vašej práce potrebujete bicykel.

Pendlerpauschale – cestovné náklady na denné dochádzanie do práce

Moje cesty ako zamestnanca medzi ubytovaním (byt, dom, hotel, penzión a pod.) na miesto výkonu práce sa dajú v princípe uplatniť v rakúskom daňovom priznaní prostredníctvom odpočítateľnej položky na dopravu. Je to vtedy, ak:

 • na dopravu do zamestnania nemôžem využiť prostriedok miestnej hromadnej dopravy alebo medzimestskej dopravy a vzdialenosť medzi bydliskom / prechodným bydliskom a miestom výkonu práce je najmenej 20 km (tzv. kleines Pendlerpauschale), alebo,
 • na polovicu cesty do zamestnania nemôže zamestnanec využiť prostriedok miestnej hromadnej dopravy alebo medzimestskej dopravy a vzdialenosť medzi bydliskom / prechodným bydliskom a miestom výkonu práce je viac ako 2 km (tzv. großes Pendlerpauschale).

Na to, aby sa táto položka dala uplatniť, a aby sa zistilo, v akej výške pripadá do úvahy, sa využíva počítačový a internetový program.

K cestovným nákladom na denné dochádzanie do práce sa poskytuje aj tzv. Pendlereuro, čo je ďalšia pevne stanovená odpočítateľná položka závislá od vzdialenosti v kilometroch.
Hodnota tejto čiastky sú 2 eurá ročne na kilometer vzdialenosti medzi miestom výkonu práce a bydliskom / prechodným bydliskom. Je to ale len v prípade, ak do práce dochádzam aspoň 11 krát v mesiaci.

Čo si môže rakúsky daňový úrad dožiadať na zdokladovanie? Účtenky z tankovania, diaľničné známky a pod. alebo kópiu technického preukazu vozidla a posledné dva protokoly o STK kontrole vozidla.

Obráťte sa na nás

Ak vo vás predchádzajúce riadky vyvolali ďalšie otázniky týkajúce sa rakúskeho daňového priznania či iných daňových povinností, neváhajte sa na nás obrátiť. Radi vám všetko vysvetlíme podrobnejšie s ohľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzate.

Reisekosten – cestovné náklady

Cestovné náklady je možné si v rakúskom daňovom priznaní uplatniť ako položku znižujúcu základ dane v tom prípade, ak mi zamestnávateľ neprepláca napr. ubytovanie, neposkytuje mi firemné auto na jazdu do práce alebo mi cesty neprepláca. Ak mi zamestnávateľ uhrádza náklady len čiastočne, môžem si uplatniť rozdiel, ktorý mi vznikol medzi skutočnými nákladmi na cestovné a nákladmi uhradenými zamestnávateľom.

V prípadoch, že sa musím na miesto výkonu práce dopraviť vlakom, taxíkom, lietadlom a pod. v zásade platí (bez ohľadu na vzdialenosť alebo dĺžku cesty), že by mi zamestnávateľ mal nahradiť skutočné náklady a nie jednoducho uhradiť paušálny poplatok za kilometer.

Pozor!

Veľmi dôležité Ak ide o náklady na dochádzanie do práce (byt / dom – miesto výkonu práce), nejedná sa o cestovné ale o paušálne náklady, ktoré sa v daňovom priznaní uplatňujú ako náklady na dochádzanie do práce, tzv. Pendlerpauschale.

Čo si môže rakúsky daňový úrad dožiadať? Knihu prevádzky vozidla (s dátumom, miestom, časom a počtom najazdených kilometrov. Pozn.: nepripúšťa sa kniha prevádzky vozidla vyhotovená v počítači, pretože môžu byť v nej dáta kedykoľvek zmenené. Prípustná je ručne písaná verzia.

Sonderausgaben – špeciálne výdavky

Špeciálne výdavky v daňovom priznaní sú širokou oblasťou a hoci sa týkajú len malého percenta daňovníkov, je dôležité o nich vedieť.

Patria sem napríklad cirkevné príspevky, dary, náklady na daňového poradcu, príspevky na poistenie dlhodobej starostlivosti a dôchodkový fond, platby životného poistenia, mimoriadne náklady a iné.

Dary majú pozitívny vplyv nielen na príjemcu, ale aj na daňové priznanie. Znižujú základ dane až o desať percent. Pri zadaní darov v daňovom priznaní je však potrebné doložiť doklad, ktorým prijímajúca organizácia takýto dar potvrdí.

V prípade, že ste mali takéto výdavky neváhajte nám ich zaslať so svojou žiadosťou. Radi ich pre vás zhodnotíme a v prípade, že spĺňajú definíciu daňovo uznateľných výdavkov uplatníme ich vo vašej žiadosti o vrátenie daní.

Telefongebühren – poplatky za telefón

Poplatky za služobné telefonické hovory je možné si v plnej výške uplatniť v rakúskom daňovom priznaní.

Ak je súkromný telefón využívaný na služobné účely, je možné si na zníženie základu dane uplatniť časť telefonátov uskutočnených na čísla zákazníkov, subdodávateľov a pod.

Rakúsky daňový úrad si môže dožiadať zdokladovať výpis z účtu o uskutočnených telefonických hovoroch (a príp. ich rozčlenenie na súkromné a služobné) za celé zdaňovacie obdobie.

Umzugskosten – náklady na sťahovanie

Náklady na sťahovanie je možné si uplatniť v daňovom priznaní na zníženie základu dane ak je sťahovanie nutné z pracovných dôvodov. Vzniká na ne nárok v prípade, že k novému zamestnávateľovi nastúpi zamestnanec prvýkrát, alebo zmení zamestnávateľa, prípadne je natrvalo presunutý do iného miesta výkonu práce. Náklady na sťahovanie nie je možné si uplatniť ak sa nezmení miesto výkonu práce a ani vtedy, ak nie je nevyhnutné prenajať si nový byt alebo dom.

V každom prípade sa pri preverovaní možnosti uplatnenia týchto nákladov neberie do úvahy, či som v práci dal výpoveď sám a ukončil pracovný pomer, alebo či mi bola výpoveď daná zo strany zamestnávateľa.

Výdavky, ktoré si môžete uplatniť:

 • náklady spojené s transportom a balením pôvodného zariadenia (sťahovacia firma)
 • vlastné cestovné náklady spojené s hľadaním ubytovania a presťahovaním,
 • náklady na výdavky pri demontáži zariadenia v pôvodnom ubytovaní,
 • náklady na makléra (pomoc pri hľadaní ubytovania, len na prenájom),
 • dvojité platenie nájomného, ak ste už vysťahovaný a výpovedná lehota v pôvodnom ubytovaní ešte plynie

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Účet za zaplatenie faktúry sťahovacej firme, príp. záznam o počte kilometrov medzi starým a novým miestom výkonu práce.

Nezabudnite si odkladať všetky doklady, ktoré vznikajú pri sťahovaní a vyhýbajte sa platbám v hotovosti z dôvodu, že najistejší spôsob zdokladovania nákladov je výpis z bankového účtu.

Unfall mit dem eigenen KFZ – nehoda s vlastným motorovým vozidlom

Príspevky do poisťovne v prípade poistenia motorového vozidla môžu byť v daňovom priznaní uplatnené a uznané, ak dôjde k nehode motorového vozidla pri výkone práce, pri plnení pracovných úloh (napr. ak sa športovec zúčastňuje súťaže v zahraničí a uzatvorí predtým súkromné poistenie pre prípad úrazu).

Čo bude odo mňa vyžadovať rakúsky daňový úrad? Úradný / policajný záznam o nehode, kópiu poistnej zmluvy.

Werbungskosten – výdavky na dosiahnutie a udržanie príjmu

Počítačové a pracovné vybavenie pre účely home-office

Ide o dôležitú odpočítateľnú položku najmä pre „koronarok“ 2020, keď sa uskutočnilo množstvo nákupov pre potreby home-officu. Kancelárske potreby, mobilné telefóny, notebooky, alebo nákup ergonomickej stoličky, môžu navýšiť daňový preplatok.

Daňový úrad uzná odborné výdavky ako výdavky na udržanie príjmu. Toto je dôležitá odpočítateľná položka pre mnohých, najmä pre „koronarok“ 2020, keď sa uskutočnilo množstvo nákupov pre potreby home-officu. Kancelárske potreby, mobilné telefóny, notebooky, alebo nákup ergonomickej stoličky, môžu pomôcť s daňovou úsporou.

V zásade platí, že pri pracovných prostriedkoch, ktoré stoja do 800 eur, je možné odpočítať ich hneď v prvom roku. Prostriedky, ktoré stoja viac ako 800 eur (do roku 2019: 400 eur) – napríklad za počítač alebo notebook – sa odpisujú počas predpokladanej doby používania.

Odpisy sú rovnomerné a každoročne v rovnakej výške až do účtovnej nuly.

 • príklad 1: ak notebook zakúpený v roku 2020 stál 799 eur a používame ho na pracovné účely, kúpnu cenu je možné v plnej miere zohľadniť v daňovom priznaní za rok 2020.
 • príklad 2: ak notebook zakúpený v roku 2020 stál 2 500 eur, na roky 2020, 2021 a 2022, možno odpísať 800 eur a zvyšných 100 eur v roku 2023.

Mimoriadne náklady

Rakúsky štát má presne definované, čo treba chápať pod mimoriadnymi nákladmi a za akćh podmiennok sú uznateľné. Patria sem výdavky na implantáty a korunky, pohreby, liečenie chorôb alebo náklady na umelé oplodnenie.

Náklady na drahé údery osudu sú daňovo uznateľné. Štát má však presne definované, čo treba chápať pod týmito mimoriadnymi záťažami. Patria sem výdavky na implantáty a korunky, pohreby, kúry, liečenie chorôb alebo náklady na umelé oplodnenie. Ak lekár zistí lekársku potrebu liečby, náklady, ktoré znáša daňový úrad, budú uznané. Náklady na starostlivosť o 24-hodinovú pomoc napríklad znižujú dane až o 50 percent nákladov.

Existuje však aj odpočítateľná položka, ktorá závisí od výšky príjmu. Každý, kto má ročný príjem vyšší ako 36 400 eur (brutto), už musí zaplatiť odpočítateľnú položku. V prípade osamelých zárobkovo činných osôb alebo osamelých rodičov, ktorí majú nárok na zodpovedajúci odpočet, sa odpočítateľná položka znižuje o jeden percentuálny bod.

Náš tip

Veľmi dôležité Zaoberať sa detailne odpočítateľnými položkami je základom každého daňového priznania, aj keď je to zdĺhavá záležitosť. A to je presne to, čo my v TJ-Legal robíme. Celá vložená námaha vám však môže v priebehu rokov priniesť niekoľko tisíc eur.

Žiadosť o vrátenie daní z Rakúska je možné podať až 5 rokov spätne. Pozor však na to, že výška niektorých odpočítateľných položiek, bonusov sa v priebehu rokov mení.

Zdroje: Arbeiterkammer.at, Foerderportal.at, Bmf.gv.at, trend.at, sva.at, financnasprava.sk

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)