Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Náklady na vzdelávanie vám môžu ušetriť dane

Ak sa vzdelávate a pracujete, alebo ste študovali a pracovali v Holandsku, je možné, že časť vašich študijných nákladov vám pomôže znížiť odvedenú daň a zvýšiť možnosť vzniku nároku na vrátenie dane.

V holandskom daňovom priznaní fyzickej osoby je niekoľko odpočítateľných položiek, ktoré sa môžu pozitívne odraziť na vzniku preplatku dane. Jednou z týchto položiek sú aj náklady na vzdelávanie.

Keďže študovať môžete z rôznych dôvodov, holandský daňový úrad určil tieto podmienky, za ktorých je možné považovať vzdelávanie za odpočítateľnú položku v daňovom priznaní.

Podmienky na uplatnenie štúdijných nákladov v holandskom daňovom priznaní

 1. Vek. Za študenta je považovaný mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov.
 2. Druh štúdia. Musí ísť o denné štúdium na vysokej škole trvajúce nie viac ako 5 rokov, počas ktorého študent nemôže pracovať na plný pracovný úväzok alebo o vzdelávanie s cieľom získať výhodnejšiu pozíciu na trhu práce, zdokonaliť sa vo svojej práci, či na základe lepšej kvalifikácie postúpiť na lepšiu pozíciu v už existujúcom zamestnaní.
 3. Náklady na štúdium. Za náklady na vzdelávanie uznáva daňový úrad:
 • poplatok za prihlášku na štúdium,
 • poplatok pri zápise na štúdium,
 • poplatok za štúdium s cieľom získania titulu: bakalár, Mgr., MBA a pod.,
 • náklady na učebnice a inú literatúru potrebnú na štúdium,
 • náklady na učebné pomôcky,
 • náklady na získanie titulu PhD. (vrátene osláv).

Čo nie je súčasťou nákladov na štúdium

 • náklady na počítače, notebooky, tablety;
 • náklady na bývanie, oblečenie a stravu počas štúdia;
 • cestovné náklady, vrátane študijných výletov a exkurzií;
 • úroky z pôžičky na štúdium.

Čo nie je považované za štúdium

 • jazykové kurzy holandčiny, angličtiny a pod. sa nedajú uplatniť ako odpočítateľná položka;
 • ak študujete pre váš osobný rozvoj a len preto, že vás to baví, a takéto štúdium nevedie k zlepšovaniu a rozširovaniu vašich profesijných zručností, tak náklady spojené s takýmto štúdiom nie je možné použiť na zníženie vašej daňovej povinnosti;
 • ak študujete z vlastnej iniciatívy, na základe čoho sa vaša pridaná hodnota v práci zvýši, ale zamestnávateľ od vás takéto štúdium nepožadoval, náklady spojené s takýmto štúdiom sa tiež nedajú uplatniť v daňovom priznaní.

Aká suma študijných výdavkov v Holandsku sa dá uplatniť

Náklady na štúdium, ktoré sa dajú uplatniť ako odpočítateľná položka v holandskom daňovom priznaní musia dosahovať najmenej 250 eur a najviac 15 000 eur. Ak študijné poplatky nepresiahnu sumu 250 eur za rok, študent si ich musí uhradiť bez nároku na odpis. Je veľmi dôležité, aby ste akékoľvek študijné výdavky dokázali preukázateľne zdokladovať. Holandský daňový úrad vás môže vyzvať na preukázanie a zdokladovanie úhrady štúdia.

Študijné náklady si môžete odpísať, iba ak sa štúdium týka priamo vás, alebo vašej partnerky, či partnera. V prípade, že ste rodič, ktorý platí štúdium svojmu dieťaťu, túto sumu si vo svojom daňovom priznaní nemôžete uplatniť.

Netreba zabudnúť, že študijné náklady, ako odpočítateľná položka, závisia od odvedenej dane z vášho príjmu v Holandsku. Ak bol váš príjem príliš nízky a zaplatili ste nízku alebo žiadnu daň, z uplatnenia študijných nákladov nebudete príliš benefitovať.

Ak máte otázky o uplatnení študijných nákladov v holandskom daňovom priznaní, neváhajte nás kontaktovať. S podaním holandského daňového priznania vám radi pomôžeme.

Finále v roku 2021

Rok 2021 bude posledný, kedy sa študijné náklady budú dať uplatniť ako odpočítateľná položka v daňovom priznaní. Finančná pomoc pracujúcim študentom bude ponúknutá inou formou než úľavou na ich daňovej povinnosti.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)