Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nezdaniteľné minimum na dieťa verzus rodinné prídavky

Neuznal vám nemecký daňový úrad pri výpočte vrátenej dane nezdaniteľné minimum na deti? Ako je to možné? Mal na to vôbec právo? Odpoveď sa dozviete v nasledujúcom článku.

Nezdaniteľné minimum na deti – Kinderfreibetrag

Kinderfreibetrag oslobodzuje určitú časť príjmu rodičov od dane. Aktuálne predstavuje ročné nezdaniteľné minimum na jedno dieťa pre oboch rodičov sumu 7.428,00 eur a pozostáva zo sumy 2.640,00 eur na krytie potrieb súvisiacich s opatrovaním, výchovou a vzdelávaním a zo sumy 4.788,00 eur na krytie existenčného minima dieťaťa.

Výška nezdaniteľného minima na deti v jednotlivých rokoch

Rok Nezdaniteľné minimum na jedno dieťa
2018 7.428 €
2017 7.356 €
2016 7.248 €
2015 7.152 €
2010 – 2014 7.008 €
2009 6.024 €
2002 – 2008 5.808 €

 

Nárok na nezdaniteľné minimum vzniká v mesiaci narodenia dieťaťa a trvá tak dlho, ako dlho trvajú podmienky na poberanie rodinných prídavkov. Teda všeobecne do 18. roku veku dieťaťa, do 25. roku veku dieťaťa, keď dieťa študuje, alebo aj nad 25 rokov, keď je dieťa postihnuté a nie je schopné sa o seba samo postarať.

Keď sa dieťa nenarodí v januári, ale napríklad v máji, bude nezdaniteľné minimum na dieťa poskytnuté v roku narodenia len v pomernej výške.

Ako sme už vyššie uviedli, suma nezdaniteľného minima na dieťa sa poskytuje v roku 2017 vo výške 7.428,00 eur spolu pre oboch rodičov. Na jedného rodiča teda pripadá suma 3.714,00 eur. Je možné preniesť túto sumu na druhého rodiča tak, aby sa mu započítalo nezdaniteľné minimum v plnej výške. To je napríklad v prípade, že rodičia dieťaťa žijú trvalo odlúčení, alebo sa rozvedú a jeden z rodičov si neplní svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu.

Rodinné prídavky – Kindergeld

Rodinné prídavky (Kindergeld) predstavujú sumu, ktorá je rodičom mesačne poukazovaná a nepodlieha zdaneniu. Nárok na rodinné prídavky vzniká narodením dieťaťa a jeho výška sa riadi podľa počtu detí:

Mesačná výška rodinných prídavkov

Rodinné prídavky Od 1.1.2018 Od 1.1.2017 Od 1.1.2016
na prvé a druhé dieťa 194 eur 192 eur 190 eur
na tretie dieťa 200 eur 198 eur 196 eur
na štvrté a každé ďalšie dieťa 225 eur 223 eur 221 eur

 

Na rozdiel od rodinných prídavkov sa nezdaniteľné minimum na deti nevypláca, ale znižuje sa ním výška príjmu podliehajúcemu zdaneniu, čo sa pri výpočte prejaví v zníženej dani. Mesačné vyplácanie rodinných prídavkov sa tak môže považovať za zálohy na nezdaniteľné minimum uplatňované ku koncu roka.

Rodinné prídavky alebo nezdaniteľné minimum?

Rodinné prídavky a nezdaniteľné minimum na deti sú vzájomne veľmi úzko prepojené. Zo strany štátu slúžia na podporu rodín, aby boli pokryté základné potreby detí. Pritom platí, buď rodinné prídavky alebo nezdaniteľné minimum, uplatniť obidve spoločne nie je možné.
Daňová úľava na príjme, ktorý slúži na živobytie dieťaťa, sa v Nemecku uskutočňuje v prvom rade prostredníctvom rodinných prídavkov. Pokiaľ nie sú rodinné prídavky potrebné k daňovej úľave, slúžia ako podpora rodín.
Nezdaniteľné minimum na deti sa stáva účinným, až keď sa pri zisťovaní zdaniteľného príjmu preukáže pre daňovníka ako výhodnejšia alternatíva k (poberaným) rodinným prídavkom.

Pri dani z príjmu sa vyplatené rodinné prídavky a úspora z nezdaniteľného minima vzájomne započítajú, aby z toho pre daňovníka vyšlo vždy to najlepšie. Pri výpočte vrátenej cirkevnej dane a príspevku do fondu solidarity sa nezdaniteľné minimum na deti započítava v každom prípade.

Od roka 2004 stačí pre započítanie rodinných prídavkov s nezdaniteľným minimom už aj nárok na rodinné prídavky. Od roka 2007 sa do výpočtu započítavajú aj prípadné zahraničné nároky.
Či je pre daňovníka priaznivejšie nezdaniteľné minimum alebo rodinné prídavky, zisťuje finančný úrad každoročne pri zdanení. Rodičia nemusia teda o nezdaniteľné minimum špeciálne žiadať.

Úrad najprv zistí zdaniteľný príjem daňovníka. Príslušnou daňovou sadzbou určí daňovú povinnosť. V druhom kroku zníži zdaniteľný príjem daňovníka o nezdaniteľné minimum na dieťa. Aj pre tento znížený príjem určí daňovú povinnosť. Až keď rozdiel daňových povinností prekročí výšku rodinných prídavkov, vznikne daňová výhoda a nezdaniteľné minimum sa pri výpočte daňovej povinnosti poskytne. Ak ste popritom v priebehu roka poberali aj rodinné prídavky na dieťa, tieto budú pri výpočte pripočítané k vašej daňovej povinnosti.
Keď rozdiel sumu rodinných prídavkov neprekročí, nezdaniteľné minimum na dieťa sa pri zdanení neposkytne.

Rodinné prídavky sa v každom prípade započítavajú s daňovou výhodou z nezdaniteľného minima na dieťa. Preto je dôležité, žiadosť o vyplácanie rodinných prídavkov podať, aj keď je vopred známe, že sa nezdaniteľné minimum na dieťa prejaví pri zdanení ako výhodnejšia alternatíva.

Pri zosobášených sa prejaví daňová výhoda z nezdaniteľného minima na dieťa v porovnaní s rodinnými prídavkami až od zdaniteľného príjmu cca 60 tisíc eur. Ak ste teda zosobášený a zarobili ste v Nemecku menej ako 60 tisíc eur, nemôžete rátať s tým, že vám nemecký daňový úrad uzná v daňovom priznaní nezdaniteľné minimum na dieťa. Odporúčame teda požiadať o rodinné prídavky.

Pri osamelých rodičoch sa prejaví táto daňová výhoda od príjmu cca 30 tisíc eur. Znamená to, že ak ste slobodný a zarobili ste menej ako 30 tisíc eur ročne, úrad vám nezdaniteľné minimum na deti v daňovom priznaní neuzná. Odkáže vás na to, že existenčné minimum na dieťa už bolo zabezpečené z poberaných rodinných prídavkov. Daňový úrad totiž vždy vychádza z toho, že ste o rodinné prídavky požiadali a dostali ste ich a počíta s nimi aj v daňovom priznaní. Úrad nezaujíma, či ste o ne skutočne požiadali a či vám boli skutočne vyplácané. Za včasné podanie žiadosti o rodinné prídavky ste totiž zodpovedný sám. Ak ste ich nepoberali, úrad vám odporučí požiadať o ne.

Vedeli ste, že aktuálne je možné požiadať v Nemecku o vyplácanie rodinných prídavkov na deti už len pol roka spätne? Urobte tak teda čo najskôr. Ak s tým potrebujete pomôcť, obráťte sa na nás.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)