Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Riziká nepodania nemeckého daňového priznania

V Nemecku sú daňovníci rozdelení na dve skupiny. Na tých, ktorí podávajú daňové priznanie len na vlastnú žiadosť a tých, ktorí majú povinnosť podať nemecké daňové priznanie do 02.10.2023. Ak to neurobia, prevezmú na seba všetky riziká.

Riziká nepodania nemeckého daňového priznania

Termín pre podanie nemeckého daňového priznania je daný. Za daňový rok 2022 je potrebné predložiť nemecké daňové priznanie do 02.10.2023. Ten, kto tak neurobí, preberá na seba všetky riziká, ktoré z toho vyplývajú.

Riziko pokuty – Zwangsgeld

Pokuta môže byť vyrubená na presadenie určitého správneho aktu. Pokutou môže byť vynútené podanie daňového priznania, poskytnutie objasnenia, predloženie dokladov a strpenie kontroly. Po uplynutí stanovenej lehoty musí byť pokuta vyrubená písomne. Bežná suma pokuty sa pohybuje medzi 100 a 500 eur, nesmie však prekročiť sumu 25 tisíc eur. Jej  výška je závislá od viacerých faktorov. Od finančnej situácie daňovníka, ale aj od toho, ako je daňovník s úradom kooperatívny a či už v minulosti podal priznanie oneskorene.

Riziko poplatku za oneskorené podanie priznania – Verspätungszuschlag

Aby daňový úrad „motivoval“ daňovníka k včasnému podaniu daňového priznania má k dispozícii ďalší nástroj, ktorým je pokuta za oneskorené podanie. Ten predstavuje sumu 25 eur za každý začatý mesiac oneskoreného podania a pripočíta sa k daňovému nedoplatku, alebo zníži daňový preplatok.

Riziko penále za neskorú úhradu dane – Säumnisszuschlag

Ak daňovník uhradí vyrubený nedoplatok na dani či preddavky na daň neskoro, môže od neho daňový úrad žiadať aj tzv. Säumniszuschlag vo výške 1% za každý začatý mesiac. Okrem toho sa môže nedoplatok navýšiť o úroky.

 Riziko nevýhodného odhadu – Schätzung

Ak daňovník ani po viacerých výzvach nepredloží svoje daňové priznanie, daňový úrad prikročí k tzv. odhadu zdaniteľného príjmu – Schätzung. Odhad je spravidla v neprospech daňovníka, aby ho donútil priznanie podať. Ani po odhade zo strany úradu, nezaniká povinnosť priznanie podávať. Do mesiaca od vystavenia rozhodnutia je potrebné podať odvolanie a predložiť priznanie, inak sa stane rozhodnutie úradu právoplatné.

Riziko nezískania rozhodnutia, tzv. Bescheidu

Len podaním nemeckého daňového priznania daňovník získa tzv. Bescheid. Bescheid je doklad o tom, že daňovník priznanie podal a splnil si tak daňovú povinnosť. Zároveň potvrdzuje výšku jeho zdaniteľného príjmu a to, či je daňovník v Nemecku rezident. Bescheid je povinnou prílohou k mnohým ďalším žiadostiam na rôznych úradoch. Napríklad k žiadosti o rodinné prídavky, či rodičovský príspevok, k žiadosti o úver od banky a podobne.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Podanie nemeckého daňového priznania k dani z príjmu je povinnosťou, ktorú nemôžeme podceňovať. Nevyplnenie a nepodanie priznania včas môže priniesť vážne následky a finančné riziká.

Veľmi dôležité Pokuty, príplatky za oneskorené podanie, penále za neskorú úhradu dane, nevýhodný odhad zo strany úradu a nezískanie dôležitého rozhodnutia – Bescheidu, sú len niektoré z dôsledkov, ktoré môžu postihnúť tých, ktorí zanedbajú túto povinnosť.

Ak si potrebujete s podaním priznania poradiť alebo potrebujete pomoc, neváhajte sa na nás obrátiť. Sme tu, aby sme vám pomohli a uľahčili vám cestu k plneniu vašich daňových povinností v Nemecku.

 

Zdroje:

Zdroj obrázka:

Pracovali ste v zahraničí? Overte si v online kalkulačke či máte nárok na vrátenie daní. Daňová kalkulačka

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)