Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Sankcie za oneskorené podanie nemeckého daňového priznania

Mnohokrát sa nás klienti pýtajú, či budú platiť pokutu, keď nestihnú termín na podanie nemeckého daňového priznania. Odpoveď je - nie vždy.

sasankcie a pokuty za oneskorene daňové priznanie v Nemecku

Od daňového roka 2019 bol termín na podanie nemeckých daňových priznaní posunutý z 31. mája na 31. júl nasledujúceho roka. S dlhším časom na podanie priznania však súvisí aj sprísnenie opatrení pri nedodržaní tohto termínu.

Nie každý, kto nepodal svoje nemecké daňové priznanie do termínu, sa musí príplatku za oneskorené podanie obávať. Vyrubiť ho môže nemecký daňový úrad len vtedy, ak ste boli povinný priznanie podať, alebo ak vás na to nemecký daňový úrad vyzval (tzv. Erinnerung).

Kto je teda povinný podať si nemecké daňové priznanie?

Všetci tí,:

  • ktorým boli v ich mzdovom liste na daňové účely zapísané a v priebehu roka poskytované nezdaniteľné položky;
  • ktorí boli s manželským partnerom zdaňovaní v kombinácii daňových tried 3 a 5 a kombinácii 4 a 4 (viac o daňových triedach v Nemecku);
  • ktorí poberali náhradu mzdy z Nemecka (nemocenskú, podporu v nezamestnanosti, príjmy z režimu skrátenej práce, tzv. Kurzarbeitergeld, rodičovský príspevok a pod.), alebo mali zahraničné príjmy (príjmy mimo Nemecka) vo výške viac ako 410,00 eur ročne;
  • ktorí popri mzde poberali aj ostatné príjmy, napríklad dôchodky zo zákonného dôchodkového poistenia, príjmy z prenájmu a pod. vo výške viac ako 410,00 eur ročne;
  • ktorí mali príjmy z kapitálového majetku a tieto neboli zdanené;
  • ktorí poberali mzdu súčasne od viacerých zamestnávateľov;
  • ktorým zamestnávateľ ostatné príjmy zdanil výhodnou sadzbou; ide napríklad o príjmy z odstupného, mzdu vyplatenú za viaceré predchádzajúce roky a pod.

 

Ak teda nepatríte do vyššie spomenutej skupiny daňovníkov, na dobrovoľné podanie nemeckého daňového priznania máte čas štyri roky, a to do 31. decembra.

Dobrovoľné podanie nemeckého daňového priznania

Ak ste pracovali alebo pracujete v Nemecku, je dosť možné, že vám vznikol nárok na vrátenie dane. Najčastejšie sa daňový preplatok pohybuje v horizonte od 703 € do 5041,92 €. Pomôžeme vám overiť nárok a získať daňový preplatok v plnej legálnej výške.

Aký vysoký je príplatok za oneskorené podanie priznania?

Príplatok za oneskorené podanie priznania predstavuje 0,25 % stanovenej dane (bez  preddavkov na daň a iných zápočtov), ale minimálne 25,00 eur mesačne. Vyrubuje sa za každý začatý mesiac oneskorenia. Príplatok vám preto bude započítaný, aj keď priznanie podáte v prvý deň mesiaca a vyrubí sa bez ohľadu na to, či očakávate preplatok alebo nedoplatok na dani.

 

Ako sa príplatok uhrádza?

V prípade, že výsledkom vášho nemeckého daňového priznania je preplatok na dani, stiahne vám nemecký daňový úrad príplatok z vypočítaného preplatku. Ak vznikne nedoplatok, navýši ho úrad o vyrubený príplatok. V najhoršom prípade sa vypočítaný preplatok zmení na daňový nedoplatok.

 

Nemáte chuť platiť príplatok za oneskorené podanie?

Veľmi dôležité Ak už pred koncom lehoty na podanie priznania viete, že termín nestihnete, je potrebné nemecký daňový úrad požiadať o predĺženie termínu na podanie. Môžete to urobiť voľne štylizovaným listom alebo telefonicky. Najlepšie je hneď uviesť aj dôvody, prečo nemôžete pôvodný termín stihnúť. Tak či tak má posledné slovo nemecký daňový úrad – vašu žiadosť totiž nemusí schváliť.

Nemecký daňový úrad nemá povinnosť v prípade schválenia predĺženia lehoty na vašu žiadosť vôbec odpovedať. V tomto prípade ide o mlčky udelené schválenie. Len v prípade, že úrad vašej žiadosti nevyhovie, očakávajte zápornú odpoveď.

Neváhajte sa na nás obrátiť

Ak potrebujete pomôcť so spracovaním nemeckého daňového priznania či vypracovaním žiadosti o predĺženie lehoty na podanie priznania, neváhajte sa obrátiť na nás.

Zdroje: Buhl.de, Finanztip.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)