Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Cirkevná daň v Nemecku

Informovali ste svojho zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania v Nemecku aj o svojej príslušnosti k cirkvi? Potom sa vám teda z platu s určitosťou sťahujú každý mesiac okrem preddavkov na daň z príjmu a príspevku do fondu solidarity aj preddavky na cirkevnú daň.

Čo je cirkevná daň

Cirkevná daň v Nemecku (Kirchensteuer) je daň, ktorú vyrubujú cirkvi a náboženské spoločnosti voči svojim členom na financovanie svojich výdavkov. V Nemecku sťahujú túto daň daňové úrady príslušných spolkových krajín, ktoré za to dostanú určitú náhradu.

Povinnosť platiť cirkevnú daň majú len zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré majú svoje bydlisko v Nemecku a sú členmi cirkvi.

Ako sa cirkevná daň vypočíta

Základom na výpočet cirkevnej dane je daň z príjmu, resp. daň zo mzdy a pozemková daň. Daňová sadzba pri cirkevnej dani predstavuje v Bavorsku a Bádensku-Württembersku 8 % a v ostatných spolkových krajinách 9 % vyrubenej dane z príjmu. Ak sa zdaniteľný príjem nachádza pod hranicou nezdaniteľného minima v Nemecku (pre daňový rok 2023 je nezdaniteľné minimum vo výške 10.908,00 eur. Pre rok 2024 je predbežne stanovené vo výške 11.604,00 eur), nie je potrebné platiť nielen preddavky na daň z príjmu, ale dokonca ani preddavky na cirkevnú daň.

Paušálna sadzba je o niečo nižšia. Tá sa použije vtedy, keď aj daň z príjmu je vypočítaná paušálne. Zamestnancovi je vyrubená a stiahnutá aj cirkevná daň, z polovice katolícka a z polovice evanjelická, nezávisle od toho, či je, alebo nie je členom týchto cirkví. Odvolanie voči takémuto postupu je možné len vtedy, ak zamestnanec nie je členom cirkvi a zamestnávateľ to preukáže.

Ako doklad môžu poslúžiť dáta v elektronických záznamoch daňovníka (elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ELStAM).
Ak má daňovník deti, pozitívne sa to odrazí na znížení jeho daňovej povinnosti aj v prípade cirkevnej dane.

Cirkevná daň v Nemecku je daňový výdavok

Cirkevná daň je podľa § 10 odsek 1 číslo 4 zákona o dani z príjmu mimoriadnym výdavkom, o ktorý môže byť znížená celková suma príjmov. Z takto zníženého príjmu sa následne vypočíta nižšia daň z príjmu a koniec koncov aj nižšia cirkevná daň. Aj preddavky na cirkevnú daň, či doplatky dane môžu byť v nemeckom daňovom priznaní uplatnené ako daňový výdavok. Stiahnutú cirkevnú daň, ktorá je uvedená v nemeckom ročnom zúčtovaní, tzv. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung v riadku 6, prípadne 7, nie je potrebné v elektronickom daňovom priznaní špeciálne uplatňovať.

Náš tip

Prečítajte si, aké odpočítateľné položky v nemeckom daňovom priznaní si ešte môžete uplatniť. S celým procesom podania vám vieme pomôcť, neváhajte nás kontaktovať. 

Zníženie cirkevnej dane, tzv. Kappung der Kirchensteuer

Čím vyšší je príjem, tým vyššia je daň z príjmu a tým vyššia je aj cirkevná daň. Existuje však možnosť, ako požiadať o zníženie (skrátenie), tzv. Kappung cirkevnej dane. Pri tomto skrátení cirkevnej dane je základom na výpočet cirkevnej dane nie daň z príjmu, ale zdaniteľný príjem.

Príklad

Ročný zdaniteľný príjem: 150.000,00 eur v spolkovej krajine Berlín. Sadzba pri Kappung v Berlíne 3 %.
Daň z príjmu: 62.875,00 eur. Cirkevná daň bez Kappung: 5.658,00 eur
Cirkevná daň vypočítaná s Kappung: 4.500,00 eur. Úspora: 1.158,00 eur

V spolkových krajinách Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-Holštajnsko a Durínsko existuje Kappung aj bez žiadosti. Okrem podania daňového priznania nemusí daňovník urobiť nič navyše. Tieto krajiny samy zvolia variant úspornejší pre daňovníka.

Kappung len na žiadosť existuje v krajinách Bádensko-Württembersko, Hesensko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko a Sársko. Žiadosť musíte predložiť príslušnej diecéze alebo krajinskej cirkvi. Stačí neformálna žiadosť a kópia ostatnej oficiálnej daňovej kalkulácie, tzv. Einkommensteuerbescheid.

V Bavorsku nie je Kappung cirkevnej dane vôbec možný.

Povinnosť platiť cirkevnú daň sa môže skončiť:

  • k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa daňovník vzdal svojho bydliska alebo bežného pobytu v Nemecku,
  • k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník zomrel,
  • k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník ako člen cirkvi ohlási vystúpenie z cirkvi.

Príslušné inštitúcie oznámia daňovému úradu túto zmenu a požiadajú ho, aby zmenil údaje v elektronických záznamoch daňovníka (elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale ELStAM). Od tohto dátumu už nebude cirkevná daň zo mzdy sťahovaná.

Ako získať cirkevnú daň späť

Ak chcete získať časť alebo celú svoju cirkevnú daň späť, nie je potrebné predkladať žiadnu špeciálnu žiadosť alebo špeciálne daňové priznanie. Stačí, ak podáte nemecké daňové priznanie k dani z príjmu na príslušný daňový úrad spolkovej krajiny. Ak vám vzniká preplatok dane z príjmu, ten vám vráti daňový úrad a o niečo neskôr vám aj príslušný cirkevný daňový úrad vyplatí pomernú časť odvedenej cirkevnej dane. O výške vrátenej cirkevnej dane budete informovaný písomne prostredníctvom rozhodnutia, tzv. Kirchensteuerbescheid.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)