Najčastejšie otázky slovenských živnostníkov pracujúcich na stavbách v Nemecku

Pracujete v Nemecku ako živnostník? Ak áno, v tomto článku sa dozviete najčastejšie otázky začínajúcich slovenských a českých živnostníkov v Nemecku.

Na úvod chceme našich čitateľov upozorniť na to, že tento článok obsahuje informácie všeobecného charakteru a nemusí zodpovedať životnej situácii každého čitateľa. V prípade potreby sa môžete na nás obrátiť v rámci plateného ekonomického poradenstva, kde odpovede na otázky budú šité na mieru vašej konkrétnej situácii a potrebám.

Čo je to Freistellung?

Ak vykonávate stavebnú činnosť v Nemecku, formulár A1 nie je jediný doklad, ktorý potrebujete.

Na výkon tejto činnosti potrebujete tiež Freistellung, po slovensky oslobodenie od zrážkovej dane. Ak totiž tento dokument nemáte, váš odberateľ je zo zákona povinný strhnúť vám z každej faktúry zrážkovú stavebnú daň vo výške 15 % (+MwSt.) a zaplatiť ju na nemeckom daňovom úrade.

Zákon platí rovnako, či pracujete pre nemeckého alebo zahraničného (napr. slovenského) odberateľa. 

Rozhodujúce je, kde sa stavba nachádza. Po uplynutí kalendárneho roka si môžete strhnutú daň z daňového úradu vyžiadať späť. Avšak našim klientom odporúčame jednoduchšiu cestu a to vyžiadanie Freistellung.

Bližšie informácie nájdete v §48 EStG (nemecký Zákon o dani z príjmu).

Chcem požiadať o Freistellung. Čo na to potrebujem?

Základnou podmienkou na vystavenie oslobodenia od zrážkovej dane (Freistellung) je nemecké daňové číslo (Steuernummer).

Daňové číslo je potrebné vyžiadať s prvou žiadosťou o Freistellung, keďže samostatne vám ho daňový úrad nevystaví. Pod týmto číslom vás daňový úrad eviduje, preto je nutné, aby sa uvádzalo pri každej komunikácii s týmto úradom. 

Vyžiadať si ho môžete na nemeckom daňovom úrade Chemnitz-Süd. So spracovaním žiadosti vám radi pomôžeme, stačí sa u nás zaregistrovať.

Dá sa požiadať o zrážkovú daň ak som nemal platný Freistellung?

Ak váš odberateľ splnil svoju povinnosť a odovzdal vám potvrdenie o odvedení zrážkovej dane (Anmeldung über den Steuerabzug bei Bauleistungen), môžete si na jeho základe odvedenú daň vyžiadať späť. Na tomto potvrdení je uvedené, kto, za aké obdobie a v akej výške za vaše práce zrážkovú daň zaplatil. 

A či vám vrátia celú sumu? Ak nemáte podlžnosti voči nemeckému daňovému úradu, tak áno.

Kedy nemusím platiť zrážkovú daň?

Stavebná zrážková daň (Steuerabzug bei Bauleistungen) je daňový preddavok, ktorý sa strháva z faktúry vyplatenej v čase, keď ste nemali platný Freistellung. Zrazenú daň je potrebné odviesť na daňový úrad do 10.teho dňa v nasledujúcom mesiaci.

Z toho vyplýva, že zrážkovú daň teda nemusíte platiť v prípade ak máte v čase vyplatenia faktúry platný Freistellung alebo váš predpokladaný príjem v danom kalendárnom roku nepresiahne sumu vo výške 5 000,00 € brutto. Pozor ide o brutto čiastku, ktorej súčasťou je aj nemeckú DPH vo výške 19% (resp. 16% v čase Korony platnú v od 01.07.2020 do predbežne 31.12.2020).

Pozor, ak prekročíte fakturovanú sumu 5 000,00 € brutto má váš odberateľ povinnosť strhnúť vám zrážkovú daň aj spätne od prvého eura. Odporúčame vám preto požiadať si o Freistellung čo najskôr.

Príklad 1:

Odberateľ uzatvorí zmluvu o dielo so subdodávateľom v celkovej sume 4 100,00 € netto. Po skončení prác mu subdodávateľ za svoje služby vystaví faktúru vo výške 4 100,00 € netto. Dodávateľ nemá v čase vyplatenia faktúry platný Freistellung a tak odberateľ nie je povinný vyrátať zrážkovú daň a odviesť ju na nemecký daňový úrad. 

Zároveň má voči daňovému úradu a dodávateľovi informačnú povinnosť vo forme vyplnenia a odoslania hlásenia zrážkovej dane (Anmeldung über Steuerabzug bei Bauleistungen). Dodávateľovi vyplatí fakturovanú sumu poníženú o odvedenú daň.

Príklad 2:

Odberateľ uzatvorí zmluvu o dielo so subdodávateľom. Ten mu za svoje služby vystaví faktúru vo výške 4 300,00 € netto. Dodávateľ nemá v čase vyplatenia faktúry platný Freistellung a tak je odberateľ povinný vyrátať zrážkovú daň a odviesť ju na nemecký daňový úrad. Následne na to však subdodávateľ predĺži zmluvu o dielo o ďalší mesiac a výška fakturácie bola dohodnutá na sumu 2 000,00 € netto. Pri vyplatení druhej faktúry subdodávateľ stále nepredložil odberateľovi Freistellung. To znamená, že ten je povinný strhnúť zrážkovú daň z oboch faktúr. 

Zároveň má voči daňovému úradu a dodávateľovi informačnú povinnosť vo forme vyplnenia a odoslania hlásenia zrážkovej dane (Anmeldung über Steuerabzug bei Bauleistungen). Dodávateľovi vyplatí fakturovanú sumu poníženú o odvedenú daň.

Upozornenie pre odberateľov:

Zrážkovú daň odvádza odberateľ. Ak ju neodvedie vystavuje sa nebezpečenstvu jej neskoršieho doplateniu, pokuty z omeškania (Verspätungszuschlag) a úrokov (Säumniszuschlag) v správnom konaní, prípadne až v trestnoprávnom konaní.

Náš tip:

Ste živnostník alebo konateľ spoločnosti a vysielate do Nemecka subdodávateľov? Nechcete platiť zrážkovú daň a mať všetko na poriadku? Alebo vás kontaktoval daňový úrad kvôli zameškaným hláseniam či neodvedenej dani?

Dohodnite si s nami stretnutie a my vám v rámci osobného poradenstva zodpovieme všetky otázky týkajúce sa podnikania v Nemecku.

Ako súvisí moja daňová povinnosť so zrážkovou daňou?

Pri daňovej povinnosti ide vlastne o odpoveď na otázku, či ste povinný v Nemecku podať daňové priznanie k dani z príjmu. 

Podlžnosť voči daňovému úradu máte vtedy, ak ste mali podať daňové priznanie v Nemecku (a zaplatiť daň z príjmu) a priznanie ste nepodali. 

Ak to daňový úrad zistí, vyzve vás, aby ste daňové priznanie podali a spomínanú daň z príjmu si strhne z odvedenej zrážkovej dane. Ak vám napríklad odberateľ strhol zrážkovú daň vo výške 1 000,00 € a vy musíte zaplatiť 600,00 € daň z príjmu, daňový úrad vám od odberateľom strhnutej zrážkovej dane najprv odráta vašu daň z príjmu a vráti vám len zvyšok, teda 400,00 €.

odvedená zrážková daň, ktorú vám strhol odberateľ: 1 000,00 €
stanovená daň z príjmu po podaní daňového priznania: -600,00 €
zrážková daň, ktorú vám daňový úrad vráti 400,00 €

Kedy si musím podať daňové priznanie v Nemecku?

Ak ste pracovali pre ARGE alebo ste mali v Nemecku stálu prevádzku.

Čo je to ARGE? 

ARGE (skratka z Arbeitsgemeinschaft, po slovensky pracovná spoločnosť) je združenie živnostníkov, ktorí spoločne a koordinovane pracujú na istej stavbe. Najznámejšie sú ARGE LETUSWORK a ARGE SBM NEXUS.

Ak pracujete pre takúto spoločnosť, vzniká vám povinnosť podať si daňové priznanie v Nemecku.

Čo sa považuje za stálu prevádzku?

Za stálu prevádzku sa považuje to, ak pracujete v Nemecku na jednej stavbe dlhšie ako 12 po sebe idúcich mesiacov. Pozor, ide o tzv. technický rok, nie je to len kalendárny rok. 

Stála prevádzka sa teda môže začať napríklad už v roku 2018 a pokračovať v roku 2019 alebo dokonca až do roku 2020. To, či vám stála prevádzka vzniká, zistí daňový úrad podľa prehľadu stavieb. Ide o tabuľku, do ktorej zapisujete adresy stavieb, na ktorých pracujete a obdobia, počas ktorých na nich pracujete. Preto vám odporúčame, aby ste si nepretržite a čo najdôkladnejšie viedli stavebný denník.

Za stálu prevádzku nemecký daňový úrad považuje aj kumuláciu stavieb v jednom okrese, ktorých vzdialenosť vzdušnou čiarou je menej ako 50 km.

Rovnako sa za stálu prevádzku považuje aj tzv. ekonomická závislosť. Ide o prípady, kedy je odberateľ ekonomický závislý od jedného odberateľa po dlhšie časové obdobie (zvyčajne viac ako 1 rok).

Presné definície stálej prevádzky upravuje Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s Nemeckom, rovnako ako aj národné usmernenia nemeckého Finančného súdu (Bundesfinanzhof), daňového úradu (Finanzamt), prípadne iné podľa odvetvia.

Viac informácií vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

Zistite viac

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Kontaktovať TJ-Legal